👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FÖRDJUPNINGSARBETE I TEXTILSLÖJD ÅRSKURS 9

Skapad 2016-11-29 13:32 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 9 Slöjd
Eleverna ska fördjupa sina tillägnade textila kunskaper i ett valfritt arbete, både praktiskt och teoretiskt. eleverna startar med att skriva ett fördjupningsarbete i materialkunskap och därefter tillverkar de en valfri textil produkt. - Komma med egna idéer och förslag på produkt att tillverka, lära sig något nytt eller bli bättre på något. - Göra en tydlig planering på hur arbetet ska se ut t ex vilken teknik det är, vilka mått och vilka material som behövs mm. - Komma med förslag som leder arbetet framåt och hantera olika redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt. - Ta initiativ och eget ansvar för att arbetet blir klart. - Beskriva slöjdprocessen, motivera val utifrån idé till färdig produkt och värdera arbetets insatser.

Innehåll

Hur väl eleven på ett genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I Slöjdarbetet hur väl eleven använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger motiveringar till sina val. Hur väl eleven i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom hur väl eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Hur väl eleven under arbetsprocessen bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Hur väl eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då resonemang med kopplingar till erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet
I år 9 ska eleverna fördjupa sina tillägnade textila kunskaper i ett valfritt arbete, både praktiskt och teoretiskt. Eleverna startar med att skriva ett fördjupningsarbete i materialkunskap och därefter tillverkar de en valfri textilprodukt. Det ges möjlighet att visa upp sina färdigheter i en valfri slöjdteknik t ex stickning, virkning, sömnad, broderi, vävning, tovning eller något annat som är lämpligt. Arbetet ska genomföras relativt självständigt och följa slöjdprocessens alla delar från idé och genomförande till en färdig produkt, för att detta ska bli tydligt ska en planering skrivas. Minnesanteckningar skrivs i slutet av varje lektion och när arbetet är klart skrivs en utvärdering där arbetsprocessen redogörs. Arbetet ska vara rimligt att genomföra under en termin. Det går utmärkt att kombinera olika tekniker med varandra t ex sy något med symaskinen som sedan dekoreras med ett broderi eller sy en väska och tryck på tyget. Sticka en mössa och virka kanter mm.
 
Hur eleven skall få visa sina förmågor
”Bedömningen i slöjd skall ta hänsyn till elevens förmåga att utveckla och genomföra egna idéer. Kunskaper från alla delar av processen, från idé och genomförande till presentation och värdering av produkten skall vägas in i bedömningen.” Vi tittar också på elevens självständighet, uthållighet och vilken kvalité det färdiga arbetet har. Tillämpning: Slöjdlektionerna är tillfällen för tillämpning av elevernas kunskaper. Eleven visar i sin slöjdprocess prov på sin förmåga att följa och förstå instruktioner. Sin självständighet och sin förmåga att lösa problem. I sina frågor visar eleven sin förmåga att reflektera kring sitt arbete. Varje avslutat arbetsområde utvärderas skriftligt och muntligt. Här ges eleven möjlighet att förklara och motivera sina olika steg i slöjdprocessen. Återkopplingen från läraren ger eleven erfarenheter att ta med sig in i nästa slöjdprocess. Vi bedömer, förutom förmågorna som beskrivits ovan, dessutom elevens förmåga att - följa instruktioner, muntligt som skriftligt, - förmåga att lösa problem, - reflektera kring sitt arbete.
 

Kunskapsbedömning för år 9 i textilslöjd

          E

          D

           C

          B

         A

Eleven ska fördjupa sina tillägnade textila kunskaper i ett valfritt arbete både praktiskt och teoretiskt.

Kan arbeta efter en muntlig och skriftlig instruktion.

Kan välja och hantera olika verktyg och maskiner.

Kan värdera och beskriva sitt arbete.

Arbetet ska målbeskrivas, planeras och dokumenteras.

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfylld.

Presenterar egna idéer, skisser och modeller till slöjdarbeten och kan med viss handledning vidareutveckla dem till användbara planeringsförslag.

Känner till materialens viktigaste egenskaper och kan därför motivera sitt materialval utifrån olika aspekter, exempelvis funktion, miljö, estetiskt eller ekonomi.

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Har nått C nivån och dessutom visat stort kunnande och ansvar för arbetsprocessen.

Arbetat med stor självständighet och med mycket gott handlag inom slöjdområdet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9