👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individuella valet: Surrealistisk selfie

Skapad 2016-11-30 08:05 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola 9 Bild
Fotografi och digital bildredigering

Innehåll

Beskrivning

Ett självporträtt är en avbildning av sig själv i exempelvis teckning, målning, skulptering eller fotografering. Ofta innehåller självporträttet bara ansiktet, men kan också vara en avbildning av hela personen. Ibland placerar konstnären sig själv i en miljö, till exempel på arbetsplatsen eller i sitt hem, ofta finns penseln och staffliet eller andra kännetecken och symboler med på bilden. Det kan också förekomma fler personer så som familjemedlemmar eller vänner i självporträttet. Men det som är mest typiskt är att upphovsmannen är huvudmotivet.

Idag talar vi kanske oftare om selfies än om självporträtt. En selfie är ett fotografiskt självporträtt där personen på motivet är den som tar bilden. En selfie kan exempelvis publiceras på sociala medier till exempel som profilbild.

Tid

v.48 - 5

Arbetssätt – Hur jobbar vi?

I det här arbetsområdet kommer vi att starta med att gå igenom självporträtt genom tiderna, skiljer sig självporträttet från en selfie? Tar du selfies och i så fall hur och varför?

Vi kommer fortsätta att titta på surrealistiska bilder. Vad är något surrealistiskt? Efter genomgången är det dags för dig att fundera på hur din surrealistiska selfie skulle kunna se ut. Hur vill du framstå? Vad vill du berätta om dig själv? Vad ska finnas med i din selfie? Samla bilder som du har tagit eller tar under lektionen.

Vi kommer också gå igenom redigering av bilder. På så sätt kommer vi också gå igenom viktiga begrepp, t.ex. retuschera, manipulera, upphovsrätt, komposition och bildperspektiv.

Vi kommer tillsammans fram till hur vi vill redovisa våra bilder

Syfte – Vad tränar vi?

Syftet med ämnet bild är att utveckla kunskaper om och färdigheter i hur bilder skapas, tillverkas och används för att kommunicera. Vi kommer i ämnet arbeta med hur betydelse skapas i bilder och hur man kan analysera och tolka egna och andras bilder.

I ämnet kommer vi också utveckla vår förmåga att planera, producera och redovisa bilder. Vi kommer använda oss av olika verktyg och material för olika syften. I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med tvådimensionella bilder. Vi har under arbetets gång en öppen attityd, samtidigt som vi utveckla vår förmåga att tänka nytt, lyfta nya och kreativa idéer och utveckla vårt personliga uttryck. Vi arbetar också med eget ansvar då du själv ansvarar för den egna arbetsprocessen.

 

Lycka till!

Isabell

Uppgifter

 • Användning av bilder och slutprodukt

 • Reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget och andras bildarbete samt andra visuella företeelser.
  Bil
 • Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.
  Bil
 • Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär.
  Bil
 • Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap.
  Bil
 • Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete.
  Bil
 • Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.
  Bil
 • Kunskaper om etiska förhållningssätt, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö som gäller för området.
  Bil
 • Centralt innehåll
 • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
  Bil  -
 • Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.
  Bil  -
 • Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
  Bil  -
 • Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.
  Bil  -
 • Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild.
  Bil  -
 • Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
  Bil  -
 • Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga arbeten.
  Bil  -
 • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.
  Bil  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
  Bil  A
 • Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
  Bil  C
 • Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
  Bil  E
 • I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
  Bil  A
 • I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
  Bil  C
 • I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
  Bil  E
 • Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
  Bil  A
 • Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
  Bil  C
 • Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
  Bil  E
 • Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.
  Bil  A
 • Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.
  Bil  C
 • Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.
  Bil  E
 • Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver utförligt och nyanserat vad som kännetecknar de olika genrerna.
  Bil  A
 • Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver utförligt vad som kännetecknar de olika genrerna.
  Bil  C
 • Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver översiktligt vad som kännetecknar de olika genrerna.
  Bil  E
 • Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
  Bil  A
 • Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
  Bil  C
 • Eleven redogör översiktligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
  Bil  E

Matriser

Bil
Surrealistisk selfie

Betygskriterier

E
C
A
Aspekt 1
Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Aspekt 2
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
Aspekt 3
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Aspekt 4
Eleven redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.
Eleven redovisar utförligt sina intentioner med bilden.
Eleven redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.