Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönekriterier för skolsköterskor

Skapad 2016-12-01 09:36 i Testskola - fortbildning Östhammar
Lönekriterier för pedagogisk personal i förskola och pedagogisk omsorg som arbetar med barn 1-5 år i Östhammars kommun.
Medarbetarsamtal
Lönekriterier för ej pedagogisk personal (t ex administration, vaktmästeri, elevhälsa) i Östhammars kommun

Matriser

Lönekriterier för ej pedagogisk personal (t ex administration, vaktmästeri, elevhälsa)

Uppfyller ställda krav
Uppfyller väl ställda krav
Uppfyller mer än väl ställda krav
Yrkesskicklighet
Har den kompetens som krävs för att utföra de egna arbetsuppgifterna. Har godtagbar kunskap kring informations- och kommunikations- teknologi.
Har mycket goda yrkeskunskaper. Har goda kunskaper kring informations och kommunikations- teknologi.
Har specialistkunskaper inom sitt yrkesområde. Är engagerad och omvärldsspanar inom sitt yrkesområde. Har mycket goda kunskaper kring informations- och kommunikationsteknolog
Bemötande
Bemöter interna och externa kontakter professionellt och korrekt.
Är en god ambassadör för verksamheten. Arbetar aktivt för att förklara t ex orsakerna bakom ett beslut.
Är intresserad av kultur och värderingar och värdegrundsfrågor och är öppen för diskussion kring detta internt och externt. Samtalsstöd till kollegor.
Utvecklingsförmåga
Deltar aktivt i pågående förändrings- och utvecklingsarbete.
Tar initiativ och kommer med förslag till lösningar som utvecklar arbetet.
Är drivande i utvecklingsarbetet på den egna enheten och delar med sig av erfarenheter och kunskaper internt och externt.
Ansvarstagande
Tar eget ansvar och har ett gott omdöme. Arbetar i enlighet med mål och planer. Levererar resultat i tid. Inser konsekvenserna av fattade beslut.
Verkar aktivt för att fattade beslut genomförs. Använder arbetstiden effektivt. Följer upp och utvärderar det egna arbetet.
Är handlingskraftig och vågar ta och genomföra svåra samtal och beslut när verksamheten kräver det. Tar aktivt ansvar för kvaliteten i verksamheten. Engagerar andra i att ta ökat ansvar.
Samarbete
Uppmuntrar andra och ger stöd när behov finns. Bidrar till att skapa ett positivt arbetsklimat. Uppfattas som en god samarbetspartner.
Är lyhörd för andras åsikter och vågar stå för sina egna. Lyfter frågor konstruktivt och i rätt forum.
Lyfter fram och tillvaratar andras idéer, synpunkter och initiativ. Uppfattas som en mycket god och generös samarbetspartner. Fungerar gärna som mentor för mindre erfarna kollegor.

Kompletterande nedbrutna kriterier för skolsköterskor

Bemötande och etik

Uppfyller ställda krav
Jag har ett professionellt bemötande mot elever och föräldrar
Jag är lyhörd och försöker förstå elevers och föräldrars perspektiv och strävar efter att hålla en hög kvalitet för att kunna möta deras behov
Jag stöttar föräldrar i kontakter med andra vårdinrättningar t ex Hab, Bup, barnspec.mott , vårdcentral
Jag förmedlar hälsofrämjande insatser såväl enskilt som i grupp
Jag följer lagar, författningar och rutiner
Jag har ett kontinuerligt likabehandlingstänk och agerar i enlighet med skolans värdegrund
Jag skapar relationer med elever, föräldrar och skolpersonal genom att vara en känd, trygg och tillgänglig person

Samarbetsförmåga

Uppfyller ställda krav
Jag samverkar med övriga elevvårdande professioner och aktörer
Jag visar lojalitet och respekt för kollegor i olika befattningar på arbetsplatsen och värnar om allas lika värde
Jag visar engagemang, intresse och vilja att hjälpa och stödja
Jag delar med mig av min kompetens och mina erfarenheter
Jag tar tillvara andras kompetens och andras erfarenheter

Utvecklingsförmåga

Uppfyller ställda krav
Jag följer aktuell forskning och håller mig uppdaterad vad gäller evidensbaserade metoder med god effekt
Jag vill utveckla och utvärdera nya arbetsmetoder

Yrkesskicklighet

Uppfyller ställda krav
Jag bidrar med omvårdnadskompetens , vilket innebär att jag utifrån elevens fysiska, psykiska och sociala behov kan hjälpa till att förebygga, identifiera och omvårda hälso- och sjukdomsproblem
Jag har medicinsk kompetens gällande barns och ungdomars utveckling och hälsa
Jag arbetar förebyggande utifrån ett helhetsperspektiv ur alla aspekter vad gäller elevens hälsa
Jag arbetar aktivt för att främja elevens fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö

Anvarstagande

Uppfyller ställda krav
Jag tar ansvar för barnperspektivet i organisationen
Jag påverkar och utvecklar verksamheten utifrån min omvårdnadskompetens
Jag följer aktuell forskning och håller mig uppdaterad vad gäller evidensbaserade metoder med god effekt
Jag informerar brukarna tydligt om elevhälsans medicinska inriktnings uppdrag och målsättning
Jag arbetar utifrån Indikatorerna för god och säker skolhälsovård (Elevens inlärningsmiljö ur medicinsk synvinkel, Tidiga insatser, Elevtrygghet och Samverkan), se bilaga
Jag kan prioritera bland arbetsuppgifterna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: