👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering- Tio små kompisböcker

Skapad 2016-12-02 11:51 i Regnbågen Dibber Sverige AB
På vår avdelning arbetar vi med Tio små kompisböcker och upplever att det är ett material som vi har fått hjälp av då det underlättar för oss att arbeta med barnkonventionen.
Förskola

BESKRIV INLEDNINGSVIS ARBETSOMRÅDET KORT

Fokus område är empati förmåga, Vänskap och barns inflytande över verksamhetens innehåll och påverka sin vardag i förskolan.

 

Innehåll

BAKGRUND

Vi arbetar med  bokserien "Tio små kompisböcker" som bygger på barnkonvention. Böckerna  handlar om olika sätt att vara en bra kompis på, t.ex. att dela med sig, att säga förlåt, att krama och trösta den som är ledsen, att samarbeta osv. Vi får möta kompisarna Kanin och Igelkott som hamnar i olika situationer i förskolan. Barnen med hjälp av Kanin och Igelkotts vardags situationer  ska få möjlighet att se olika  situationer Från andras perspektiv. Barnen kan få utvecklas i att  känna med någon annan samt utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter.

 

 

MÅL

 • Barnen utvecklar sin empati förmåga
 • Barnen utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
 • Barnen tränas i att hantera konflikter och förstå sina rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.
 • Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Böckerna "Säg förlåt", "Dela med dig", "Lugna ner dig", "Visa dina känslor", "Säg stopp", "Prata om det", "Vänta på din tur", "Samarbeta", "Sprid glädje", "Lyssna och kom överens" som ingår bokserien "Tio små kompisböcker, av Linda Palm och Lisa Sollenberg kommer att  användas på olika sätt. Berättelser om Kanin och Igelkott med utgångspunkt i situationer som de flesta barnen känner igen från sin vardagen kommer förhoppningsvis leda till samtal om hur man är en bra kompis och olika känslor. Böckerna ger även möjlighet att tillsammans med barnen diskutera och samtala om allas lika värde och om varje barns uppfattningar och åsikter ska respekteras. Vi väljer böckerna utifrån barngruppens behov och arbetar med böckerna veckovis då vi arbetar så konkret som möjligt för att göra innehållet och olika begrepp begripligt för barnen. I varje bok så finns det konkret tips på hur man kan arbeta med innehållet så vi får hjälp av de tipsen och konkretiserar begreppen tillsammans med barnen i mindre grupper. Även på våra samlingar kommer vi ha möjlighet att läsa, diskutera, samtala om olika konflikt situationer.  För att knyta an till böckerna kommer vi att arbeta med avslappningsövningar, lyssna på musik och eventuellt lite massageövningar. Barnen kommer vara aktiva i processen och genom pedagogisk dokumentation reflektera över sitt lärande och sin utveckling. Oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder och sexuell läggning får alla barn i dessa aktiviter i sin takt och utmanas på olika sätt av alla pedagoger på avdelningen då vi genomför aktiviteter utifrån område som vi fördjupa oss i. Utifrån böckernas innehåll kommer vi erbjuda gruppstärkande aktiviteter som tex lekar på samlingen, sång, dans musik och rörelse.

 

DOKUMENTATION

Det är allas ansvar att dokumentera. Vi kommer att synlig göra på väggdokumentation, lärlogg och bloggandet på Unikum efter barnens reflektioner.

 

 

 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi kommer använda oss av dessa Tio små kompisböcker framöver som ett verktyg för empatiska diskriminering mobbnings metoder. Vår första pedagogiska reflektion kring arbetet kommer att ske under sen vårtermin.

Vi kommer då använda oss av dessa frågeställningar. Hur har det gått? Finns det något som vi kan ändra på? Hur kan vi göra för att det ska bli bättre i praktiken? Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare kontinuerligt.

Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. Vi dokumenterar barnen och deras reflektioner.
Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016