Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik och örat / Optik och ögat

Skapad 2016-12-05 11:38 i Torpskolan Lerum
Arbetsområde akustik /optik, örat+ögat
Grundskola 7 – 9 Biologi Fysik
Under några veckor kommer ni att lära er med om ljud och hur vi kan höra dessa. Man är så van vid kunna höra att man sällan reflekterar över hur ljud uppkommer eller fortplantar sig. Men när man vet vad ett ljud är hur kan då din hjärna tolka detta? Vi kommer också att lära oss mer om ljus och hur vårt öga fungera. Vad är färger och hur uppkommer en regnbåge?

Innehåll

SYFTE

FYSIK
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

BIOLOGI

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi,
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

CENTRALT INNEHÅLL / UNDERVISNINGENS INNEHÅLL

FYSIK:
LJUD

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt.

Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
LJUS
Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg

Båda områden:
Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

BIOLOGI

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

EFTER AVSLUTAT OMRÅDE SKA DU KUNNA:

Ljus och ljud:

Visa på en förståelse för vad ljud och ljus är.

Veta inom vilken frekvens vi och andra djur kan höra

Att kunna skilja på höga/låga respektive svaga/starka toner.

Förstå varför ljudet och ljusets hastighet är olika i luft och andra ämnen.

Visa förståelse och kunna förklara begreppen för området

Visa förståelse för hur vårt öra/öga fungerar och hur vi kan höra/se.

 

Atom och kärnfysik:

 • Du skall veta att materien är uppbyggd av atomer, som i sin tur består av elementarpartiklar.
 • Du skall kunna förklara begreppen atomnummer, atommassa (masstal)
 • Du skall förklara begreppen halveringstid och isotop.
 • Du vet vad Kol-14-metoden är för något.
 • Du skall förklara vad som menas med radioaktiv ämnen och vad man använder det till.
 • Du skall kunna beskriva och förklara alfa-, beta-, gamma- och röntgenstrålning.Begreppen för området
:

Ljud :

Ljudvågor,  våglängd,  frekvens,  ultraljud,  infraljud,  resonans,  decibel,  hertz,  hög/låg, svag /stark ton, ekolod, dopplereffekt,  buller samt örats olika delar.
Ljus:

Lins -konkav,  konvex,  reflektion, prisma, fokus,  brännpunkt, infall  -reflektion och brytningsvinkel.

Atom och kärnfysik :atom med atomkärna, proton, neutron, elektron,

skillnad mellan atom, molekyl och jon,

halveringstid, isotop/er, atomnummer, atommassa (masstal)

joniserande strålning; alfastrålning, betastrålning, gammastrålning,

 

En film som svarar på många frågor i häftet.

Förklarande filmer till begreppen

presentation ljus

Fakta ljus

 

UNDERVISNING

 1. Alla har fått arbetshäften där uppgifterna är kopplade till EFTER AVSLUTAT OMRÅDE SKA DU KUNNA till detta hör fysikboken samt ett texthäfte om örat och ögat.
  Texten är viktig att läsa igenom som informationskälla. Den finns även att lyssna på www.liber.se/spektrum. eller som text +ljud på inläsningstjänst
 2. Ni kommer att få se korta filmer, powerpoint och ha lärarledda genomgångar
 3. Göra olika laborationer för att visa på samband samt som förklaringsmodeller

DU VISAR ATT DU NÅR KUNSKAPSKRAVEN GENOM ATT:

 • du planerar, genomför och sammanställer dina laborationer
 • du deltar vid muntliga redovisningar, samtal, diskussioner
 • du läser och bearbetar texterna till områden
 • visar förståelse från texterna tex genom att arbeta med arbetshäftet

Examinationen för området ljud kommer ett prov och ljus en skriftlig inlämning samt ett skriftligt begreppsförhör.

 

Uppgifter

 • INlämning ljud

 • Inlämning ljud

Matriser

Fy Bi
Bedömningsmatris Fysik- ljus/ljud

Nedan är bedömningen i förmågan att:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
1 Information muntligt och skriftlig
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda information på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda information på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
2 Laboration
genomföra systematiska undersökningar i fysik.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
3 Begrepp och teorier
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: