👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv/ SvA år 2

Skapad 2016-12-06 14:48 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att - Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Grundskola 2 – 1 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

 Å

Pedagogisk planering Sv/SvA årskurs 

 

Strandängsskolan 2017-2018

 

Område: Läsa, tala och skriva

 

 

Syfte

 

Eleverna ska ges möjligheter till att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

Förmågor i fokus:

 

• Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

• Förmåga att läsa skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

 

Centralt innehåll:

 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språklig drag.Skapande av texter där ord och bild samspelar.

 

 

 

 

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer

 

Konkretisering av målen:

 

Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)

 

Eleven känner igen flera bokstäver, har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.

 

Eleven skriver för att uttrycka sig och minnas.

 

Eleven berättar (med ett grundläggande ordförråd) händelser, historier och upplevelser och kan lyssna på andra.

 

 

Bedömning:

 

Bedömningsverktyg: Nya Språket Lyfter, Skolverket

 

 

Genomförande:

 

Läs och bokstavsinlärning (Den magiska kulan)

 

En läsande klass. Högläsning med boksamtal

 

Skriva sig till läsning. Skapande av egna texter

Matriser

Sv SvA
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens läsutveckling .

Avstämning A - LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT

Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Ja
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter
Eleven urskiljer ord i meningar
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter

Avstämning B - LÄSA - BERÄTTANDE TEXT

Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Ja
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning
Eleven läser enkla meningar med flyt
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen

Avstämning C - LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVADE TEXT

Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Ja
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord
Eleven korrigerar sig själv vid behov
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen

Sv SvA
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens skrivutveckling

Avstämning A - SKRIVA

Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Ja
Eleven har skrivriktningen klar för sig
Eleven prövar att skriva för att kommunicera
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt

Avstämning B - SKRIVA

Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll
Ja
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra
Eleven skriver text för att kommunicera
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt
Eleven gör mellanrum mellan orden
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt

Avstämning C - SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT

Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Ja
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler
Eleven skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och och frågetexten i egna texter