Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lika - olika

Skapad 2016-12-06 15:12 i Svärdsjöskolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 – 9 Engelska Slöjd Samhällskunskap SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska
Lika och olika är ett ämnesintegrerat arbetsområde där vi sätter normer och värden i samhället under lupp. Vem bestämmer normen? Hur toleranta är vi? Hur bildas myter? Vad är det som gör att vi dömer så lätt? Frågorna är många och förhoppningsvis kan du lufta dina tankar och attityder under arbetsområdet och rent av omvärdera gamla tankesätt.

Innehåll

lgr1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Skolans mål är att alla elever respekterar andra människors egenvärde

 • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

 • Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

 • Du kan lösa problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt

 • Du har ett kritiskt tänkande och kan självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

 • Du kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till Din egen förmåga

 •     
 •     
 •    

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Läsa och skriva: urskilja texters budskap och syfte (svenska)
 • Tala, lyssna och samtala: muntliga presentationer (svenska)
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, ( slöjd)
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter, ( Slöjd)
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,  ( Slöjd)
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.  ( Slöjd)
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och  samverkar, (Sam)        
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv (Sam)
 • reflektera över mänskliga rättigheter (Sam)

 

 

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).  
 • Läsa och analysera skönlitteratur (svenska: "Om det var krig i Norden")
 • Värderingsövningar och normer (svenska)
 • Reklam (bild)
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift förstå talad engelska "The Curious Case of Benjamin Button" (engelska)
 • Emoijer tillverkar vi på slöjden 
 • Slöjd kultur och traditioner
 • "Bröllopskaos", en film om fördomar (fr)
 • Arbetsliv (syv)
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socio- ekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. (Sam)

 • De mänsklig rättigheterna inklusive barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. (Sam)

 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. (Sam)

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

Elevförslag

 •  kultur - laga mat, musik, spela,lyssna, översätta (hkk, mu, språk)
 •  livsstilar - personligheter, tankesätt, klädstilar, (sv, so,sl)
 •  klimat - olika länder, religioner (so)
 •  regler - skrivna och oskrivna, normer, myter/fördomar, lagar och regler (so, 
 •  genus kvinna - man, hbtq (sv no)

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Tydliggör vad som kommer bedömas. Vilka förmågor? Röd tråd mellan undervisning och bedömning.
 •   
 •   

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Beskriv...

 • Hur kommer bedömningen att gå till? Prov? Muntlig redovisning? Skriftlig inlämning? (Kan justeras i måldialogen)
 • När kommer elevernas arbeten bedömas? 
 • Vem kommer bedöma? En lärare eller flera?
 • På vilket sätt kommer formativ bedömning ske? Hur får eleverna kontinuerlig feedback?

 

Exempel på redovisning:

Skriva en låt och framföra

göra en film

rita en serie

pod

en teater

göra ett konstverk som symboliserar ngt på ämnet

dans

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 •    Sker på Unikumtid vecka 10
 •    

 

2. Undervisning:

 •    Sker på Unikumtid vecka 10
 •    

 

3. Bedömning:

 •    Sker på måndag den 3 april.
 •   
 •  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: