Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2016-12-11 20:13 i Iggesunds skola Hudiksvall
På ett lustfyllt sätt kommer vi att arbeta för att öka din förmåga att läsa, skriva och tala.
Grundskola 3 Svenska

Innehåll

Elevdel

Konkreta mål
Vi arbetar under läsåret mot följande mål:

 • att kunna ge och ta enkla muntliga instruktioner

 • öka din förmåga att diskutera och uttrycka din åsikt
 • öka din läsförståelse

 • få flyt i din läsning

 • öka ditt ordförråd

 • att du ska bli säker på stor bokstav, punkt och frågetecken

 • förbättra din stavning

 • träna din förmåga att skriva berättande texter, faktatexter och instruerande texter 

 • kunna grunderna till alfabetisk ordning 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • samtala, diskutera samt att uttrycka dina åsikter

 • läsa och förstå berättande texter och faktatexter

 • skriva berättande texter, faktatexter samt instruerande texter både på dator och för hand

 • använda stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken 
 • att stava vanligt förekommande ord
 • ta och ge enkla muntliga instruktioner 

Så här kommer vi att arbeta


Under läsåret arbetar vi kontinuerligt med olika skrivregler. Till exempel dubbelteckning, sammansatta ord, vokaler, konsonanter, sj-ljudet. Vissa veckor jobbar vi med materialet  "10 ord i veckan".
Vi utforskar grammatiken och tränar på substantiv, verb och adjektiv.

Motsats ord, synonymer och förkortningar kommer vi också att träna på under läsåret.
Vi kommer att arbeta med alfabetisk ordning. 
Vi fortsätter att träna på att skriva olika typer av texter. Berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning. Faktatexter, vilka ord är viktiga, hur man ska skriva samt vilka strategier man kan använda för komma ihåg vad som är det viktigaste i en text t.ex. en mind map och sexfältare. Vi kommer även att träna på att skriva instruktioner. 
För att träna på att diskutera och uttrycka åsikter kommer vi bland annat att ha klassråd samt enklare själv- och kamratbedömningar.
Under läsåret kommer vi att läsa olika typer av texter för att träna läsförståelsen. Varje morgon läser vi tyst för att träna läsflyt, läsförståelse och utöka ordförrådet. 


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: