Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete med Babblarna vt 17

Skapad 2016-12-30 13:23 i Sunnersta Naturförskola LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Vi kommer att arbeta med tema Babblarna under vårterminen 2017. Ett språkutvecklande material som bygger på Karlstadsmodellen.

Innehåll

 

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

 Vi kommer att få flera nya mindre barn som börjar till vårterminen vilket gör att vi väljer att arbeta med Babblarna. Det är även flera av de större barnen som behöver språkutmanande aktiviteter. Vi märkte under hösten att barnen var väldigt intresserade av Babblarna och tycker om att dansa och sjunga till dem.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Vi vill utmana barnens språk och engagera hela barngruppen språkligt.

Mål - Utveckla barnens språk.

Vi vill att barnen ska:

 • använda sig av flera varierande kommunikationsstrategier.
 • lyssna på och respektera andras perspektiv.
 • använda ett varierat och nyanserat språk utefter deras utvecklingsnivå.
 • visaa intresse för skriftspråk, bilder, texter och olika medier.
 • använda sig av olika förmågor så som bilder, musik mm för att förmedla sina upplevelser.

Läroplansmål: Se kopplingarna längre ner.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 

Metod, och material, Hur gör vi?

Metod - Vi kommer att göra en uppstart genom att titta på den nya Babblarfilmen. Sedan kommer vi att introducera en Babblare i taget. Varje Babblare har tilldelats en speciell egenskap som tex språk, skapande, naturkunskap och teknik mm. Vi kommer att använda oss av en speciell kista när vi introducerar dem för att ytterligare fånga barnens intresse och skapa nyfikenhet. Eftersom varje Babblare har olika egenskaper kommer vi att täcka in de flesta av läroplansmålen under vårt arbete men vi väljer att i denna grovplanering focusera på de språkligamålen för att sedan utvärdera efter dem. Vi kommer sedan i våra veckoplaneringar gå närmare in på de andra målen och utvärdera dem där.

De olika babblarnas egenskaper är följande kopplade till olika läroplansmål: 

Babba: Gillar språk, att få leka och rimma med olika ord. Lpfö 98:

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka  med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och  kommunicera  med andra,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras  kommunikativa funktioner,

Doddo: Gillar att kramas och vara tillsammans. Ser till att värdegrunden upprätthålls oh pratar om hur man är en bra kompis. Lpfö 98:

• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för  andra kulturer,

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Bobbo: Gillar rörelse, sång och lek. Lpfö 98:

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som tex rörelse, sång och musik, dans och drama,

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Bibbi: Gillar matematik, att få klura, para ihop, sortera och bygga. Lpfö 98:

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande  egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid  och förändring,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda  matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Dadda: Gillar naturvetenskap och teknik, utforskar hur enkel teknik fungerar i vår vardag leker och utforskar naturen. Lpfö 98:

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt  kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och  samtala om naturvetenskap,

Diddi: Gillar att skapa och pyssla i alla olika material. Lpfö 98:

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som  tex lek och bild

 

Förutsättningar - Arbetet kommer att pågå hela terminen. Hela barngruppen kommer att vara med utefter deras ålder och utvecklingsnivå. 

Dokumentation - Observationer, kamera, lärplatta, film, text och bloggar på Unikum.

Vi kommer att dokumentera barnens lärprocesser och arbetet med Babblarna.

Förberedelser, vilka material behövs - Olika beroende på aktiviteter.

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: