Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resor

Skapad 2017-01-02 15:49 i Pysslingen Förskolor Melissaki Pysslingen
Detta är en pedagogisk planeringsmall utifrån LärandeIndex sex bedömningsområden. Används avdelningsvis under ett läsår utifrån barnens IUP:n.
Förskola
Vi ska arbeta med temat "Resor". Temaarbetet förläggs inte till en speciell tid eller plats, utan dyker upp i olika delar av verksamheten. Temaarbetet har till syfte att barnen ska få möjlighet att förstå att våra handlingar på olika sätt har inverkan på vår omgivning och vårt liv.

Innehåll

Värdegrund

Området värdegrund handlar om samspel, respekt, solidaritet, demokrati, samhörighet, ansvar, konflikthantering. Det är också att lyfta fram och problematisera etiska dilemmans och livsfrågor samt att uppmärksamma att människor har olika attityder och värderingar vilka styr deras synpunkter och handlingar

Mål

* Varje barn ska få möjlighet att upptäcka vikten av livets mångfald samt utveckla förståelse för hur människor och samhälle påverkar varandra.

* Varje barn ska få möjlighet att uppleva sitt eget värde genom att aktivt påverka sin egen vardag i förskolan med egna val, initiativ, ideér och förslag samt vara delaktig på ett demokratiskt sätt. 

* Att varje barn ökar sin självtillit, självständighet och tar eget ansvar.

* Att varje barn ska utveckla sin förmåga att lyssna och ge uttryck för sina egna uppfattningar.

Aktiviteter

Vi pedagoger skapar förutsättningar för barnens utveckling genom att anpassa läromiljön för varje barns behov och intressen. Vi arbetar aktivt för att barnen ska känna gemenskap och trygghet både med oss pedagoger, men även bland andra barn. Genom gemensamma aktiviteter som t.ex. grupplekar, utflykter, musiksamlingar, högläsning, dans och rörelse m.m. stimulerar vi den sociala leken där barnen får möjlighet att uttrycka fritt sina känslor, behov, intressen och önskemål.

Vi ska utmana barnen att öka sin självtillit och självständighet genom att klä på/av sig kläderna, äta med båda besticken, tvätta sina händer m.m. Vi ska även skapa utrymme för att låta barnen ta eget ansvar när de t.ex. ska hjälpa till att duka/duka av ett bord, plocka undan efter sig när de har lekt färdigt osv. Vi pedagoger ska utmana barnen att sätta sig in i någon annans situation, visa empati och respekt. Detta gör vi genom att ha regelbundna samtal med barnen, dramalek och högläsning. Vi ska tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen kan delta aktivt med att välja t.ex. lekparken de vill besöka under vår utevistelse, biblioteksbesök osv.

Utvärdering

Vi pedagoger har arbetat aktivt med barnen så att alla ska känna en gemenskap och trygghet i barngruppen, men även med oss pedagoger. Detta har vi gjort genom att utföra olika aktiviteter tillsammans, som tex grupplekar, både inomhus/utomhus, musiksamlingar i mindre/större grupper, besökt museum, dramalek, haft dans och rörelse "mini-röris" tillsammans, men även haft våra årliga fester (folktradition).

Vi har även arbetat dagligen med att öka barnens självtillit så att de kan känna att de kan klara sig självständigt under vardagens situationer och överföringar. Barnen får klä på/av sig själva (utgång), tvätta händerna (hygien), plocka fram talrik, bestick och glas, servera mat till sig själva, duka av och skrapa talriken (matsituation).

Barnen har fått möjligheten att vara delaktiga och haft inflytande att påverka deras vardag, genom att välja vilken lekpark de vill besöka, vilken bok vi ska läsa under lässtunden (svenska/grekiska), vilken sång vi ska sjunga under samlingarna (sångkort), vilken kompis de vill hålla hand med på våra utevistelser, biblioteksbesök där barnen fick välja böcker som vi ska låna med oss tillbaka till förskolan. Böckerna har varit ett bra verktyg att arbeta med normer och värderingar, så att barnen får skapa sig en uppfattning om världen och människorna

Skapande

Området skapande handlar om att varje barn utvecklar sin skapande förmåga samt hittar sitt eget uttryck inom olika uttrycksformer, tex. lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Varje barn ska även ges möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

 

Mål

* Varje barn ska utmanas att träna sin fin-och grovmotorik.

* Varje barn ska ges möjlighet att uttrycka sina tankar genom att använda sig av olika skapande material och upptäcka deras egenskaper.

* Varje barn får träna sin koordinationsförmåga samt utveckla sin fantasi och kreativitet.

 

Aktiviteter

Vi pedagoger ska sträva efter att barnen ska få det stöd som de behöver för att kunna uttrycka sina tankar och idéer fritt genom skapandet. Detta arbetar vi utifrån barnens intressen och utför små projekt där barnen lär sig att använda olika slags material (vattenfärg, pastellkritor, resebroschyrer m.m.) samt prövar att använda olika teknikmetoder (lim, tejp, pärlor).

Vi pedagoger ska stödja och uppmuntra barnen att röra sig mer genom dans/rörelseaktiviteter, klättring, balansgång, hoppa på studsmatta, hoppa hopprep m.m. Barnen får lära sig och olika rörelsebegrepp som tex. snurra, krypa, hoppa på ett ben, samt utöka sitt ordförråd.

 

Utvärdering

Vi har arbetat utifrån ett temaarbete ”Resor” samt små vardagliga projekt, för att utmana barnens fantasi och kreativitet, samt väcka deras nyfikenhet för lust att utforska nya saker både inomhus/utomhus. Barnen har fått möjlighet att prova på att använda olika skapandematerial som tex, kartonger för att skapa Pisa-tornet, frigolit, toalett rullar (Parthenon), pinnar, modellera, vattenfärger, klippa/klistra, pärlor, resebroschyrer mm.

Vi pedagoger har skapat förutsättningar för barnen i form av fysiska aktiviteter för att stimulera deras grovmotorik. Detta har vi gjort genom att uppmuntra dem  för att prova olika klätterställningar utomhus, gå upp för trappsteg, cykla, balansgång, hoppa hopprep, men även haft möjligheten att besöka ett gym (Friskis & Svettis) för att utföra olika rörelseaktiviteter (hoppa på ett ben, springa, snurra, krypa osv). 

 

Språk, IT, kommunikation

Området språk, IT, kommunikation handlar om att varje barn ges möjlighet att bearbeta sin förmåga gällande alla former av språk och kommunikation. Detta ska ske i samspel med andra barn och vuxna, med hjälp av olika uttrycksformer samt med ett rikt och varierat utbud av material och metoder, så att barnet får utforska på sitt eget sätt.

Mål

 * Att varje barn får möjlighet och stöd att använda sina språk (svenska, grekiska) och att dem blir kompetenta flerspråkiga individer.

 * Att varje barn stimuleras att utöka och berika sitt ordförråd.
 * Att varje barn får utforska och bekanta sig med IKT-världen (läroplatta).

* Att varje barn utvecklar sina kommunikativa förmågor i tal och i dialog.

Aktiviteter

Vi pedagoger skapar förutsättningar för barnen att berika och utöka sitt ordförråd genom att besöka bibliotek, läsa tillsammans men även låna hem böcker som barnen väljer själva. Vi ska även börja med att hålla språksamlingar, där vi kommer att använda oss av tex språkpåsar som kommer innehålla olika aktivitetskort med vardagshandlingar (svenska/grekiska),men även utföra språklekar (rim och ramsor).

Barnen ska även lära sig att använda sig av olika läromedel som t.ex. läroplattan, där de kan utforska bland
olika utvalda appar. Syftet är att utveckla barnens matematiska och språkliga kompetenser.Vi pedagoger skall även ge barnen tid och möjlighet till dialog mellan varandra, men även med oss pedagoger där barnen får reflektera fritt kring sina tankar.

Utvärdering

För att berika barnens ordförråd inom språket (svenska/grekiska) har vi pedagoger anordnat olika experiment som har handlat om enkla naturvetenskapliga fenomen som har bjudit på en förförståelse, innebörd och nya begrepp. Vi har genomfört högläsning i stora/mindre grupper där vi pedagoger har läst både på svenska/grekiska. Detta har främjat språkförmågan och lett till inspirerande diskussioner utifrån bokens tema, samt dramatisering, där barnen får återberätta och återuppleva berättelserna utifrån sina egna förutsättningar och fantasi.

Vi har arbetat med språket dagligen under hela barnens vardag, både under morgonsamlingarna där vi har pratat om veckodagarna på båda språken, sjungit på båda språken, använt oss av aktivitetskort (frukt) där barnen fick bekanta sig och lära sig nya ord på frukter.

Barnen har fått lära sig att använda läroplatta (IKT), både att navigera sig i pedagogiska spel men även som ett kommunikationsverktyg för att hjälpa oss pedagoger dokumentera olika aktiviteter

 

Naturvetenskap & teknik

Området naturvetenskap & teknik handlar om förståelsen för naturvetenskap, samband i naturen samt kunskap om kretslopp, växter, kemiska processer och fysikaliska fenomen. Detta ska ske med hjälp av olika uttrycksformer och genom upptäckter, utforskande och bearbetning. Barnens ska också ges möjlighet att bygga och konstruera med hjälp av olika tekniker och material samt urskilja teknik i vardagen och att utforska hur teknik fungerar.

Mål

* Att skapa förutsättningar för barnen att pröva och utforska hur enkel teknik fungerar i vardagen. 

* Att barnen får lära sig och skapa förståelse om naturens betydelse.

* Att barnen får utforska vattnets egenskaper och former.

* Att observera och samtala tillsammans med barnen om årstiderna och dess skiften samt om temperaturens förändringar.

 

Aktiviteter

Vi pedagoger ska uppmärksamma för barnen olika verktyg som vi använder oss av under vardagen som t.ex. kniven för att skära brödet med, äggskäraren, spaden för att gräva sanden, kaveln för att kavla ut degen m.m.

Vi pedagoger ska främja och stimulera barnens intressen för naturen genom att gå på utflykter, samla stenar, pinnar, löv på våra utflyktsvandringar och ta med oss dem tillbaka till förskolan och utforska vidare med dem. Vi ska samtala om vädret under våra utevistelser och införa nya begrepp (blåsigt, soligt, molnigt) i deras ordförråd. Vi skall även utföra olika små experiment och leka med vattnet som t.ex. att titta närmare på och prata om vattnets olika egenskaper och former (fast, flytande, gas), att  utforska vilka föremål som sjunker/flyter, att blåsa med ett sugrör i en vattenbalja och upptäcka vad som händer osv.

Barnen skall även få möjligheten att prova på att hamra, såga, spika, skruva m.m. tillsammans med en närvarande pedagog. Vi pedagoger ska uppmärksamma för barnen hur enkel teknik fungerar i vår vardag.

Utvärdering

Vi pedagoger har uppmärksammat för barnen vilken teknik de använder sig av under deras vardag, som tex när de gräver med en spade ett stort hål i sandlådan, när vi har bakat pepparkakor och behövde använda oss av en kavel, när de brer sin smörgås med en kniv, när några barn behöver använda sig av ett skohorn för att sätta på sig skorna, spola toaletten osv.

Vi har skapat förutsättningar för barnen för att kunna stödja deras intresse inom naturvetenskap genom att väcka deras nyfikenhet att  utföra olika kemiska experiment som tex blandat grundfärgerna med varandra, tittat närmare på vilka föremål som flyter/sjunker, blandat vätskor och tittat vart de hamnar (botten, överst, mitten)pratat om årstidernas gång, löv som faller och blommor som blomstrar, om hur vädret har varit ( blåsigt, soligt, regnigt) osv.

Lek

Området lek handlar om barnens förmåga att kunna uttrycka sig, förmedla sina tankar och upplevelser i och genom lek. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och lust till lärande. Läroplanen (Lpfö98/10) betonar vikten av att allt lärande ska ske på ett lekfullt och lustfyllt sätt på förskolan.

Mål

* Att barnen socialiseras genom leken.

* Att barnen skapar en förståelse om världen genom leken.

* Att barnen får möjligheten att pröva olika lekmaterial.

* Varje barn ska känna sig kompetent genom leken samt känna glädje över livet.

* Att varje barn får utveckla sin fantasiförmåga och kreativitet genom leken.

 Aktiviteter

Vi pedagoger skall introducera och erbjuda barnen olika slags lekmaterial (bygg och konstruktion, pussel, pärlor m.m.) utifrån det barnen tycker är intressant, spännande men samtidigt lärorikt. Vi ska även ge förutsättningar till barnens sociala lek och leka aktivt och samtala tillsammans med dem under leken. Vi pedagoger ska främja och utföra olika slags grupplekar (rollek, bygglek, dockteater) med barnen både i inomhus- och utomhusmiljön som kan stimulera deras kreativitet och lyfta fram barnens samarbetsförmåga och kommunikation.

 Utvärdering

Lek pågår under hela vardagen, både i organiserad form, men även som fri lek. Vi pedagoger har skapat olika möjligheter för barnen där de har fått samarbeta tillsammans med att bygga ett högt torn av klossar, byggt ett bondgård med lego, rollek (mamma-pappa-barn), spelat spel, lagt pussel, byggt och konstruerat en tågbana mm. Lek har även utförts ute i form av olika sportaktiviteter (bandy, fotboll).

 

Matematik

Området matematik handlar om förståelse och kunskap om symboler, ord och matematiska begrepp. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang samt att undersöka, reflektera och pröva olika lösningar på problemställningar och att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Mål

* Att varje barn får upptäcka att matematik finns i dennes vardag.

* Att varje barn får möjlighett att utveckla sin förmåga att jämföra, sortera och klassificera föremål på olika sätt samt att uppmärksamma  likheterna/skillnaderna mellan dem.

* Att varje barn kan se skillnaden på olika mönster, former.

* Att barnen kan räkna och identifiera siffror.

*  Att varje barn stimuleras att utveckla sin antalsuppfattning (abstrakt-konkret)

 Aktiviteter

Vi pedagoger ska synliggöra för barnen på vilket sätt matematik finns i deras lek, genom att tillsammans med dem sortera olika föremål efter färg, form, antal, stora-små, korta-långa mm. och visar dem konkret sambandet på sorteringen. Barnen kommer få möjligheten att bekanta sig med olika prepositionsbegrepp (bakom-framför, under-över m.m.).

Under våra samlingar får barnen räkna antal barn som finns i ringen, men även få möjligheten att reflektera över vem/ vilka barn som fattas(antal). De får även räkna hur många pojkar/flickorna är, räkna veckodagarna, månaderna m.m. Vi pedagoger uppmuntrar även barnen att räkna till tre (svenska-grekiska) innan vi börjar sjunga godmorgonsången. Barnen kommer få möjligheten att titta närmare på olika matematiska former och lära sig nya begrepp (cirkel, kvadrat, rektangel, triangel) samtala om dem, men även leka olika formlekar.

Utvärdering

Vi har uppmärksammat matematiken för barnen och försökt visa dem skillnaden på abstrakt/konkret, genom att tex sortera olika föremål efter färg, mängd, form mm. Vi har utfört olika matematiska aktiviteter som tex att skapa geometriska mönster ( cirkel, kvadrat, triangel) och lära sig dess begrepp (svenska/grekiska), att leka med formerna under samlingarna, där barnen får hämta ett antal föremål att sätta in i respektive form osv. Under samlingarna har vi även pratat om hur många barn som är närvarande/fattas, hur många flickor/pojkarna är, räknat veckodagarna, räknat till tre innan vi har börjat sjunga en sång, matematik har även uppmärksammats under påklädningen (hur många skor, jacka, vantar, mössa osv).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: