👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk åk1

Skapad 2017-01-05 17:36 i Hällaryds skola Karlshamn
Språkutveckling inom LÄSA, SKRIVA, TALA och LYSSNA. Planeringen utgår från läromedlet Den magiska kulan och Skolverkets diagnosmaterial Nya språket lyfter.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk

Tänk att kunna läsa det som någon har skrivit! Tänk att kunna skriva så någon annan förstår vad jag vill säga!

Innehåll

Kursplanens syfte

...Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. ... Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska.

Konkretisering av syfte

 • Läsa
  Lyssna och förstå handlingen vid högläsning
  Känna igen en del ord
  Känna igen flera bokstäver och veta bokstävernas ljud
  Läsa ihop bokstäver till ord
  Läsa och förstå en enkel mening
 • Skriva
  Skriva mitt namn
  Skriva flera av bokstäverna
  Skriva av bokstäver och ord
  Skriva några vanliga ord
  Prova att skriva en text
 • Tala/Lyssna
  Tala och lyssna i klassen
  Återberätta en händelse eller saga
  Ta muntliga instruktioner

Arbetssätt / Undervisning

Med hjälp av övningar, lekar och spel tränar vi språklig medvetenhet ( t ex rim, stavelser, ljud).
Regelbundet har vi högläsning. Efter läsningen pratar vi om handlingen eller gör en uppgift som hör ihop med texten.
En ny bokstav presenteras varje vecka. Vi lyssnar efter bokstavens ljud och tränar på att skriva den på ett enkelt sätt.
Vi skapar oftast något kring varje bokstav.
Ibland tittar vi på film t ex Bästa bokstaven, Livet i Bokstavslander från UR och sjunger bokstavssånger.
Ordbilder från läseboken presenteras.
Vi läser varje vecka i läseboken "Den Magiska kulan". Vi har sedan läsläxa.
Eleverna har även tillgång till läseboken via inläsningstjänst.
Varannan vecka besöker eleverna biblioteket för att få boktips och boklån.
Eleverna skriver av ord och meningar som passar till t ex en bild.
Vi uppmuntrar till att prova att skriva ord genom att ljuda fram bokstäverna.
Regelbundet skriver eleverna bokstäver, ord och text på datorn.
Vi ger många möjligheter till att lyssna och berätta i klassen.

Bedömning / Dokumentation

Elevens förmågor bedöms under arbetets gång i läseboken, vid bokstavsarbetet, under olika läs- och skrivuppgifter, genom samtal och diagnoser.

I matrisen följer vi elevens språk-, läs- och skrivutveckling.

Avstämning A samspelar med de konkreta målen för årskurs 1.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  SvA  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  SvA   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1

Matriser

SvA
Nya Språket lyfter

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.