Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt-17 åk 1

Skapad 2017-01-06 08:58 i Trönningeskolan Halmstad
Du ska under vårterminen öva dig på att räkna additions- och subtraktionstal. Du ska få möta olika geometriska former samt få göra enkla mätningar av längder. Du ska få träna dig på att avläsa klockans hela och halv timmar. Du ska få formulera egna räknesagor.
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Vi kommer under våren fortsätta arbeta med matematikens fem förmågor: lösa problem, använda begrepp, använda lämpliga metoder, föra resonemang och kommunicera kring matematik. Vi kommer också fortsätta lägga stort fokus på att prata matematik samt förstå grundläggande begrepp.

 

Centralt innehåll

Utifrån det centrala innehållet i Lgr 11 kommer vi arbeta med:

-tallinjen 0-20 samt hela tiotal 0-100

-huvudräkning med additions- och subtraktionstal 0-10, 10-20

-geometriska objekt som fyrhörningar, cirklar och trianglar

-mätning av längd och tid

-formulera räknesagor med ökning och minskning

 

Kunskapskrav

Du kommer bedömas mot nedan kopplade kunskapskrav i läroplanen. 

Jag kommer fortlöpande i undervisningen och genom diagnoser bedöma din matematiska förmåga utifrån kunskapskraven.

 

Konkretisering av målen

Du ska lära dig:

-talraden 0-20 framåt och bakåt, skriva talen korrekt, knyta rätt antal till rätt tal, storleksordna talen (dina grundläggande kunskaper om naturliga tal)

-addition och subtraktion i talområdet 0 till 10  (lilla plus och lilla minus)

-10-kamraterna

- räkna addition och subtraktion i talområdet 10-20

-räkna med hela tiotal, 0 till 100

-addition och subtraktion med hela tiotal 0-100 (räkna enkla tal i utvidgat talområde)

-de geometriska begreppen cirkel, triangel, fyrhörningarna kvadrat och rektangel

-mäta längd i enheterna centimeter och meter

-avläsa klockans hela och halva timmar

-rita och formulera räknesagor där du använder räknesätten addition och subtraktion (föra matematiska resonemang om val av räknesätt i dina räknesagor)

 

 Arbetssätt

I undervisningen kommer du att få:

-delta i gemensamma genomgångar

-utföra praktiska övningar  

-laborera

-delta i gemensamma matematiska diskussioner

- arbeta med Prima lärobok och andra skriftliga matematikuppgifter

-spela spel

-arbeta enskilt, i grupp och i helklass

-göra diagnoser

-ta del av matematik digitalt

-formulera egna matematikuppgifter i form av räknesagor

 

Dokumentation

Dokumentationen av ditt arbete sker kontinuerligt i undervisningen med hjälp av:

-skriftliga matematikuppgifter

-skolverkets kartläggningsmaterial samt andra diagnoser

-räknesagor som du formulerar

-hur du resonerar dig fram till lösningar

-hur du löser uppgifter med hjälp av laborativt material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: