Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion, konflikt och integration HT 2018

Skapad 2017-01-08 10:47 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Religionskunskap Geografi
Klimat, krig, religion och resurser påverkar hur människor flyttar och flyr över jordklotet. I det här momentet kommer vi studera den aktuella samhällsutmaning vi står inför vad gäller flyktingar i världen. Vad har vi som människor för rättigheter egentligen? Varför flyr människor och vilket ansvar har vi? Vad är push- och pullfaktorer? Varför är demokratin så ojämt fördelad? Hur kan religion kopplas till flyktingar? Vilka utmaningar står vi inför med kommande flyktingströmmar?

Innehåll

Undervisning - Genomförande och tidsplan

Tidsplan 
Vi kommer arbeta med området på SO-lektioner under v. 42-50. 

Undervisning

 • Genomgångar
 • Dokumentärfilmer 
 • Samtal och diskussioner

Du ska huvudsakligen arbeta med följande individuella skriftliga arbete på lektionerna:

Du är en flykting som ska ta dig från Syrien till Sverige. Under denna flykt ska du få in en massa viktiga saker, se checklista under Mål -Syfte.

Beskriv Syrien och hur det fungerar både nu och innan kriget? Hur levde du i landet innan flykten? Berätta om bakgrunden till din flykt. Din religion, berätta om den, påverkar den dina beslut och din situation?  

Ditt arbete ska innehålla tydliga kartor och bilder som förklarar din flyktväg.

Hur blir du mottagen i det nya landet, hur går asylsökande till och senare integrationen. Hur ser din framtid ut och vilka utmaningar står du inför tror du?

 

 

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

I detta ämnesområde skall vi arbeta med flyktningproblematik och migration ur ett svenskt, europeiskt och globalt perspektiv och du skall träna på att: 

 • Förstå vilka olika anledningar det kan finnas till varför människor flyr eller flyttar från sin hemort till en ny. (Push/Pull faktorer). 
 • Att få kunskaper om befolkningens fördelning i Europa och världen.
 • Du ska visa att du kan hantera olika geografiska verktyg.
 • Att resonera och fundera kring vems ansvar det är att ta hand om de människor som, av olika anledningar, söker skydd. 
 • Att få en övergripande bild av en del av de stora konflikterna och inbördeskrigen i vår omvärld. 
 • Att få förståelse för de mänskliga rättigheterna och skyldigheterna som barn och vuxna har i vår omvärld. 
 • Att få kunskap om de förväntade flyktingströmmarna och vilka utmaningar vi står inför. 
 • Hur påverkar religion länder och hur kan de bidra till öka på konflikter.
 • Blir religionen ett hinder eller en hjälp när du kommer till ditt nya land?
 • Kunna diskutera moraliska och etiska frågor i ämnet.

 

 

Användbara länkar

Migrationsverket: http://www.migrationsverket.se/ 

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/01/a11.017/

UNHCR: https://sverigeforunhcr.se/

Syrien: https://www.globalis.se/Konflikter/Syrien 

 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas kopplat till kunskapskraven och hur det går till

 Bedömningen av ditt arbete kommer ske genom:

 • Att du deltar aktivt i resonemang och argumentation vid genomgångar och diskussioner i klassen och i din grupp.
 • Att det i ditt arbete framkommer att du har tillägnat dig kunskaper i området - d.v.s. kunskaper om konsekvenser av migration, aktuella religiösa riktningar och dess inverkan på samhället, moraliska och etiska frågeställningar, och att du, med egna ord, kan sätta in fakta i ett sammanhang och dra vissa slutsatser kring de lärdomar du gjort.
 • Att du visar att du förstår viktiga ord och begrepp i området.
 • Att du kan använda dig av geografiska verktyg.
 • Att du kan värdera dina källors trovärdighet.

 

 

Uppgifter

 • Religion, konflikt och integration - Från Syrien till Sverige

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re Ge
Kunskapskrav i geografi och religion

E
Ny nivå
C
Ny nivå
A
Samspel, orsaker och konsekvenser
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska verktyg
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Källor
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: