Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema år 7 v. 2-6

Skapad 2017-01-08 23:23 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Du ska jobba med saga. Lyssna på sagor, lära vad som är typiskt för saga. Vi går igenom olika typer av sagor; folksaga, konstsaga och fabel. Du ska också analysera en saga utifrån genrens kännetecken. Avslutningsvis kommer du få skriva en egen saga.
Grundskola 7 Svenska

Du ska jobba med genren saga. Vi går igenom olika typer av sagor; folksaga, konstsaga och fabel. Du kommer att få läsa flera klassiska sagor som du säkert känner igen. Du ska också analysera en saga utifrån genrens kännetecken. Avslutningsvis kommer du få skriva en egen saga och arbeta med kamratbedömning.

Innehåll

LGR-11

Arbetsgång

Vi läser och lyssnar till olika typer av sagor.

Vi går igenom genren under flera lektionspass där du får lära dig de typiska kännetecknen för genren. Vi kommer prata om fabel, folksaga och konstsaga. Samt nämna några kända sagoförfattare.

Vi kommer arbeta med att analysera en saga och träna på läsförståelse. Vi diskuterar budskap.

Du skriver en egen saga vid ett särskilt skrivtillfälle och ger därefter respons på en kamrats saga. Du bearbetar din saga och sedan lämnar du in den för bedömning.

 

 

Sagoperioden omfattar tre delar:

ATT LÄSA OCH ANALYSERA EN KONSTSAGA SAMT EN FOLKSAGA

Din uppgift är att läsa minst en konst- och en folksaga. Du sammanfattar vad de handlar om samt vilka typiska sagodrag du hittar i respektive saga. Du avslutar med att kommentera vad du tyckte vad bra samt mindre bra i båda sagorna. Du funderar över person- och miljöbeskrivningarna, inledningen, slutet, sagoingredienserna och handlingen (röd tråd samt spänning).

Skall lämnas in i classroom senast 23/1

 

 

DIN SAGA
Försök att få din text att likna en saga så mycket som möjligt. Låt din fantasi flöda och försök att beskriva både personer och platser så levande som möjligt. Använd din kunskap om hur sagor är uppbyggda.

Du kommer få i läxa att planera din saga i stora drag från början till slut. Den förberedelsen är viktig att den blir gjord innan själva skrivtillfället här i skolan. I den uppgiften finns också sagans dramaturgi illustrerad i form av en spänningskurva. Den är också till hjälp när du planerar sagans innehåll. Det är även bra att läsa i dina anteckningar om konstsagor och folksagor, så att du får tips när du planerar. Tänk på att du ska träffa genren så mycket det går.

Skall lämnas in i classroom senast 9/2

 

DIN KAMRATRESPONS

Du skall ge skriftlig respons på minst två sagor. Responsen skall röra både innehåll samt språk. Du skall ge tydliga exempel vad du tycker är bra när det gäller innehåll och språk men även vad du tycker skribenten kan förändra, utveckla eller lägga till. Din respons skall bifogas under din klasskamrats saga. Viktigt att du skriver ditt namn under den respons som du ger. Ge respons till minst två klasskamrater.

 

Här hittar du några exempel på sagor:

http://365sagor.blogspot.se/search/label/1.jan

 

Du lämnar in de tre delarna i classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skriva

Kommunikativ kvalité

Syfte och begriplighet
fungerar i huvudsak i det tänkta sammanhanget
fungerar relativt väl i det tänkta sammanhanget
fungerar väl i det tänkta sammanhanget
Medveten om mottagare
gör försök att anpassa texten till läsaren
är anpassad till läsaren
är väl anpassad till läsaren

Innehåll

Utveckling av innehåll Genremedveten
innehåller i huvudsak viktiga uppslag, de flesta utvecklas något
innehåller viktiga uppslag som utvecklas relativt väl
genrens möjligheter utnyttjas
Berättande text
texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
texten innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp

Struktur

Uppbyggnad
uppbyggnaden är enkel främst kronologisk
uppbyggnaden är relativt komplex, och sagans dramaturgi följs relativt väl
uppbyggnaden är komplex och följer sagans dramaturgi
Textbindning
enkel textbindning genom sambandsord (t ex och, men, när)
utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (t ex eftersom, därför att)
välutvecklad och varierad textbindning

Språk

Ordval
du skriver med viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt
du skriver med relativt god språklig variation, dvs ordvalet är passande och varierat
du skriver med god språklig variation, dvs ordvalet är nyanserat och detaljrikt. Du använder dig av liknelser och metaforer.
Tempus
tempus är i huvudsak korrekt
tempus är relativt korrekt och anpassat efter olika tidsperspektiv
tempus är väl anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt
Meningsbyggnad
meningsbyggnaden är i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och träffsäker

Skrivregler

Skiljetecken
du använder i huvudsak stora skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder reglerna för skiljetecken
Styckemarkering
du försöker dela in texten i stycken
relativt väl fungerande styckeindelning
väl fungerande styckeindelning
Stavning
vissa stavfel som inte stör förståelsen
få stavfel
ytterst få stavfel
Respons
Ge respons
du ger enkla omdömen om innehåll och uppbyggnad i en text
du ger utvecklade omdömen om innehåll och uppbyggnad i en text
du ger välutvecklade och nyanserade omdömen om innehåll och uppbyggnad i en text
Ta emot respons
du gör försök att bearbeta din text så att den blir mer tydlig och uttrycksfull utifrån given respons
du har bearbetat din text relativt väl så att den blir mer tydlig och uttrycksfull utifrån given respons
du har bearbetat din text väl, så att den blir tydlig och uttrycksfull utifrån given respons

Sv
Kvarnbyskolan - Sagor

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Din saga innehåller enkla gestaltande beskrivningar t.ex av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Din saga innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Din saga innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.
Innehåll
Sagan har en enkel spänningskurva.
Sagan har en förhållandevis komplex spänningskurva.
Sagan har en komplex spänningskurva.
Innehåll
Du använder typiska sagoingredienser t.ex. svåra uppdrag och de magiska talen tre och sju på ett enkelt sätt.
Du använder typiska sagoingredienser t.ex. svåra uppdrag och de magiska talen tre och sju på ett utvecklad sätt.
Du använder typiska sagoingredienser t.ex. svåra uppdrag och de magiska talen tre och sju på ett välutvecklad och nyanserat sätt.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning.
Struktur och textbindning
Texten har en struktur som passar en saga t.ex. att du använder, titel, inledning och avslutning med sagokänsla.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en saga.
Struktur och textbindning
Din text är styckeindelad.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en saga t.ex en lekfull användning av ålderdomliga ord.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: