Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema jaget - Våren 2017

Skapad 2017-01-09 08:38 i Förskolan Skeppet Kristinehamn
Förskola
Vi har under våren -17 planerat att fortsätta med vårt tema om jaget. Under barns inflytande kommer vi att sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Vi vill också att barnen ska få utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. När det gäller utveckling och lärande strävar vi efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära samt utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Vi önskar se en större självständighet hos barnen, de ska kunna vara med och påverka sin egen vardag med ett större ansvarstänk kring sina egna handlingar. Genom detta stärks de som individer och förmågan att ta ansvar och uttrycka sin egen åsikt i stor grupp utvecklas.

När det gäller utveckling och lärande kommer vi att sträva efter att barnen genom ett lekpedagogiskt förhållningssätt får ett begynnande intresse för skriftspråkets symboler samt utökar kunskapen om olika ord och begrepp. Detta ökar deras kommunikativa förmåga, utvecklar deras självständighet och tillit till sin egen förmåga. 


Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig (kunskap, förmåga, känsla, förståelse, verktyg, startskott till… )?

 Ansvarstagande, känslan av att man är en i gruppen - mina handlingar påverkar andra, att våga uttrycka sin egen åsikt.

Ord, begrepp och symboler som barnen kan använda i sin kommunikation med andra.

 

Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

Starkare vi-känsla i gruppen där barnen känner sympati och förståelse för varandra. Samarbetet i gruppen stärks och miljön i verksamheten blir trivsammare.

Ett större ordförråd och förståelse för olika begrepp ökar den kommunikativa förmågan och utvecklar barnens självständighet."""

 

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

 Vi har olika mindre lärmiljöer som t.ex. natur, språk, motorik, "hemvrå" , ateljé och bygg/konstruktion med leklådor som barnen kan välja mellan. Grindarna som finns hindrar barnen från att röra sig fritt på hela hemvisten. Detta påverkar barnens självständighet.

Inför våren ska vi därför sträva efter att förändra i miljön så att barnen får mer lekutrymme i den del där de kan röra sig fritt.


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

Vi ser att barnen under hösten börjat skapa en starkare vi-känsla (som dock behöver utvecklas). Detta tror vi kan lägga god grund för fortsatt arbete kring att utveckla sympatisk förmåga och samarbete.

Vi ser också ett stort intresse, nyfikenhet och engagemang av vår fiktiva vän Curry som bor hos oss på hemvisten.

Med fantasins hjälp kan vi lära oss nya saker av Curry samtidigt som barnen också gärna hjälper henne att lösa diverse problem och dilemman som barnen kan känna igen sig i.

 

Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

Barns inflytande vecka 2- 9 2017.

Utveckling och lärande vecka 10-17 2017.

 

 

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

Vi kommer att använda oss av vår fiktiva vän Curry som kommer att vara med om olika dilemman. Dessa kommer barnen att känna igen sig i ifrån sin vardag och kunna hjälpa till att lösa (t.ex. konflikthantering, känslor, påklädning, städning m.m.) 

Vi ser att barnen har lättare att bemöta en fiktiv figur. Därför är det Curry som kommer med olika uppdrag som vi vill att barnen ska få möjlighet att lära sig mer om.

T.ex. kommer hon regelbundet att besöka oss för att presentera en bokstav ur en bokstavslåda som är fylld med saker som börjar på denna bokstav.

Detta blir ett sätt för alla barn att lära utifrån sin egen utvecklingsnivå. Några lär sig ljudet, bokstavsnamnet och formen medans andra får med sig olika ord och begrepp.

 

Vi delar också upp veckans dagar i olika områden som skapande, rytmik/språk och skogsdag där vi får med olika bitar ur läroplanen.

Vi kommer också att fortsätta med veckans matvärd som dukar borden och hämtar lunchen för att ge barnen mer inflytande i vardagen.

Under våren-17 ska vi börja använda vår nyinköpta dokumentkamera i barngruppen. Med hjälp av den kan barnen själva synliggöra arbetet för varandra och få ett ökat inflytande över förskolans dokumentation.

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

Vi försöker ständigt att anpassa verksamheten utifrån varje individ inte efter kön.

 


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

Vi strävar efter att de mål vi valt ut ska genomsyra hela det dagliga arbetet tillsammans med barnen.

 


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

Genom våra veckoreflektioner som vi följer upp och utvärderar efter tio veckor.

 

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

 


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

Att självständigheten syns hemma samt att de uppfattar att barnet trivs på förskolan och känner samvaro och tillhörighet i förskolegruppen.

 

 


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

Låta barnen få öva sin självständiga förmåga så som klä på sig själv, duka av maten etc. på samma sätt som i förskolan.

 Att läsa böcker tillsammans är ett bra tillfälle att ge barnen chansen att utveckla fantasi och ordförråd.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: