👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyan planering vt -17w

Skapad 2017-01-09 09:32 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Då vi tycker att leken är oerhört viktig har vi valt att även under vårterminen ha den som ett av våra prioriterade områden. Vårt andra område är språket!

Innehåll

 

Lek och språk

 

Leka, lära, reflektera och utveckla.

 

SYFTE:

 

Att i en liten grupp få chans att se/höras, Skapa/väcka nya intressen. Utveckla språket. Få utrymme för sin lekidè. Uttrycka sina egna önskemål! Få tid att hitta sina egna lösningar i sin lek och i sitt lärande. Bearbeta olika situationer. Få chans till nya barn och vuxen kontakter.

 

Med hjälp av smågrupper ger det pedagogen mer tid att se/höra varje individ (pedagogiska samtal). Vi kommer även att använda oss av sagopåsar/flano/böcker för att ge barnen samma lekidéer för att sedan ge tid att utforska den.

 

 

MÅL: (Hämtad ur läroplanen)

 

* "Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras."(reviderad Lpfö 98 sid. 8)

 

* ”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.”(reviderad Lpfö98 sid. 9)

 

* ”stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,”(reviderad Lpfö98 sid. 11)

 

 

GENOMFÖRANDE

 

När: Avsatt tid när tillfälle ges

 

Vem: Alla!

 

Var:  Först och främst på Lyan. Men efter önskemål kan miljö ”bytas” ut !

 

Tillfällena varar hela Vt. 2017

 

 

 UTVÄRDERING :

 

Görs tillsammans med barnen efter aktivitet. Muntligt. Vi pedagoger utvärderar, reflekterar på avsatt tid under avdelningsmötena samt i en loggbok efter avslutad aktivitet. Utvärderingarna sker både muntlig och skriftlig. Vad ser vi för resultat?

 

Avdelningens strävansmål:

 

Detta sker när barnen :

 

 • visas respekt för olika lekformer exempelvis: Oberoende av om något är könsrelaterande till ”pojk – och flick-lek”.
 • visar respekt för andras åsikter och visar hänsyn för allt levande, så som människor, djur och växter. Alla är lika viktiga !
 • ser varandra i positiv bemärkelse ! Hej, hejdå, är du här idag ! Osv.

 

 

Metod:

 

 • Att tillsammans med barnen samtala med och lyssna på varandra.

 

 • Vi vill se att barnen leker tillsammans oavsätt val av lek. Detta gör vi genom att vi uppmuntrar och erbjuder lekmaterial efter intresse. Vi tänker avsätta en förmiddag i veckan där vi medvetet berättar sagor/leker i mindre grupper med hjälp av barnens lekmaterial som finns på avdelningen. Vi som pedagoger kommer också vara närvanande samt lyhörda i barnens lek. Vi ser oss själva som ett verktyg för att kunna hjälpa barnen vidare i samspelet.

 

 • Genom samtal och att lyssna kommer vi att hjälpa barnen att identifiera sina känslor i ord, visa barnen hur man kan hjälpa någon, hur man är en bra kompis o.s.v.

 

 • Att vi som pedagoger har ett respektfullt förhållningsssätt mot varandra. ( barn, föräldrar och personal. )

 

 

Språkträning genom böcker, sånger, rim och ramsor

 

Metoder

 

Samling: Sånger, rim och ramsor & samtal

 

Sagostund efter lunch som är uppdelad i tre grupper:

 

 • 5-åringarna och några 4-åringar är en grupp för att träna på att lyssna på kapitelböcker. Här övar vi fokus, koncentration och uthållighet. Vi stöter då och då på ord som vi gärna vill undersöka. Återberätta och reflektera. – Jennys ansvar.
 • 3-4 åringar vill vi ska träna på att lyssna. Vi jobbar medvetet med valda sagor och flanosagor för att fånga och utveckla varje individ. Gunillas och Susannes ansvar
 • De som sover får sin saga i soffan när de har vaknat. Detta sker nästan varje dag - Allas ansvar.
 • Eftersom vi har flera flerspråkiga barn lånar vi böcker på deras andra hemspråk. Vi sätter fram dom synligt och hoppas att föräldrarna läser dom för barnen.

 

Utvärdering:

 

 Sker vid varje avdelningsmöte. Vad ser vi? behöver vi ändra på något? osv.

 

 

Varför språket?

 

Vi har observerat barngruppen och sett att många av barnen behöver språkstimulans.

Svårigheten att bli förstådd leder ofta till konflikter.

Vi har 15 timmars resurs för ett barn som behöver extra språkträning.

Catarina jobbar ibland med bara honom och ibland med flera barn.

 

Syfte:

Vi vill stärka och utveckla språket hos alla barn.

Inspirera flerspråkiga barn att vara stolta över sitt andra språk och skapa en språklig nyfikenhet hos alla barn.

 

Genomförande:

Genom rim, ramsor, högläsning, språklekar, sagopåsar, flanobilder, filmer mm kompletterar vi det dagliga samtalet med barnen.

Det dagliga samtalet ser vi som det största verktyget för att utveckla / stärka språket.

 

Vi ser  biblioteket som en stor tillgång. Där får vi hjälp att låna relevanta böcker för vår barngrupp.

Även böcker på andra språk än svenska lånas.

Biblioteket har nu fått restriktioner och får inte låna böcker ifrån Uppsala.

Därför har vi en önskan om att få köpa in egna böcker på thai/svenska.

Vi har en förhoppning om att de föräldrar som har andra hemspråk än svenska sätter sig ned och läser för barnen.

 

När: Varje dag

Vem: Alla Lyans pedagoger

Vilka: Hela barngruppen

Utvärdering:

Kontinuerligt på våra förmiddagsplaneringar samt på utvärderingen i juni -17