👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2017-01-09 10:27 i Gränbyskolan Uppsala
Läsförståelse handlar om läsflyt, ordförråd, lässtrategier och motivation.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde ska du få lära dig att läsa olika texter. Du ska få möjlighet att förbättra ditt ordförråd så att du lättare kan förstå det du läser.Du ska få tips om hur man lär sig nya ord och hur man använder olika lässtrategier.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

Vi pratar om vad läsförståelse är och vilka lässtrategier som finns?

Gemensam läsning och diskussion av valda textavsnitt.

Diskussion i grupp.

 • Kännetecken för olika genrer, t.ex. berättelse, faktatext och krönika mm.
 • Hur man läser och förstår rubriker.
 • Hur man slår upp ord man inte förstår.
 • Hur man kan tolka en text bokstavligt och bildligt, och skapa mentala bilder, som hjälp vid läsning och förståelse.
 • Skillnaden mellan beskrivande ord, liknelser och metaforer i texten.
 • Hur man kopplar det lästa till egna erfarenheter, eller andras i verkligheten.
 • Hur man återberättar. Förståelse för helheten och delarna.
 • Meningen/syftet med texten, och vad budskapet är.
 • Inferenser - läsa mellan raderna, vilket innebär att man kopplar ihop information från olika ställen i texten med sin egen erfarenhet eller kunskap.

Bedömning

Hur du klarar av att

 • Hitta efterfrågad information.
 • Dra enkla slutsatser.
 • Sammanföra och tolka information och idéer, samt reflektera.
 • Granska och värdera innehåll och språk.

använda dig av Lässtrategier (verktyg för att nå läsförståelse)

 • Förutspå.
 • Ställa frågor.
 • Reda ut oklarheter.
 • Sammanfatta.


Du kan få en känsla av vilken typ av text som ska läsas. Med hjälp av t.ex. rubriker, styckeindelningar, bilder och språk kan du skaffa dig förförståelse. Du använder kunskap om olika genrers särdrag i läsningen.

Genom att återberätta en text, visar du läsförståelse. Exempelvis kan du återberätta en text, där handlingen, karaktärerna, miljön och tiden beskrivs, och göra jämförelser med andra texter. 

Du kan med hjälp av exempel från egna erfarenheter, och andras, fundera och diskutera kring texters budskap.

Du kan se både detaljer - helheter, personligt - allmänt, egna tankegångar, och visar ett kritiskt resonemang (att se från olika perspektiv, ev. följder, rätt eller fel).

När du gör det har du stöd i fakta, textens handling. Du funderar över vad som är relevant och att  det är viktigt och stämmer. Du kan också förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter samt dra slutsatser som går att föra över till andra situationer.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Läsförståelse åk 7-9 i svenska som andraspråk

E
C
A
Läsförmåga
Läser skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att välja lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läser skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Visa grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar med viss koppling till tid och orsaker i texterna.
Visa god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tid och orsaker i texterna.
Visa mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tid och orsaker i texterna.
Sammanföra och tolka information och ideer samt reflektera
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter.
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i texter.
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter.
Resonera kring textens sammanhang
Föra enkla resonemang om texter med kopplingar till dess upphovsman och drar till viss del underbyggda slutsatser om hur texterna påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget som det kommit till i.
För utvecklade resonemang om texter med kopplingar till dess upphovsman och drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur texterna påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget som det kommit till i.
För välutvecklade och nyanserade resonemang om texter med kopplingar till dess upphovsman och drar väl underbyggda slutsatser om hur texterna påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget som det kommit till i.