👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning och läsförståelse, Årskurs 7

Skapad 2017-01-09 11:08 i Vaksalaskolan Uppsala
Vi kommer att läsa Alex Dogboy Vi kommer att göra sammanfattningar samt svara på loggfrågor till denna bok. Under momentet kommer vi även att arbeta med boksamtal i mindre grupper samt helklass.
Grundskola 7 Svenska
Vi håller på att läsa boken Alex Dogboy. Under läsningen jobbar vi med olika frågeställningar i en enskild loggbok samt ha samtal och diskussioner i helklass och i mindre grupper.

Innehåll

Syfte - Varför?

Du ska läsa och analysera skönlitteratur för olika syften. Du ska möta och få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen. I möte med texten ska du ges möjlighet att utveckla ditt språk, din egen identitet och din förståelse för omvärlden.

Centralt innehåll - Vad?

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Du ska tillägna dig kunskaper om språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Du ska läsa verk av några skönlitterärt betydelsefulla ungdomsförfattare från Sverige samt tillägna dig kunskaper om det historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi har under höstterminen börjat läsa boken "Alex Dogboy". Det arbetet ska nu slutföras. Under läsningens gång arbetar vi med loggboksfrågor och diskussioner i helklass och i mindre grupper. Arbetet kommer att examineras i form av en resonerande och analyserande uppsats.

 

Exempel på loggfrågor och examinationsfrågor: 

 
  • Välj ut en situation i boken du upplever är bra och koppla den till en annan text samt resonera och argumentera kring varför du valt den situationen. 
  • Välj ut en situation i boken du upplever är dålig och resonera och argumentera kring varför du valt den situationen. 
  • Välj ut en situation i boken du upplever är svårt att förstå och resonera och argumentera kring varför du valt den situationen.  
  • Vad känner du igen från ditt egna liv? Resonera och argumentera kring hur du tänker i ditt svar? 

 

Kunskapskrav 

  • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt.  
  • Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till orsakssamband och andra texter visar eleven läsförståelse.  
  • Utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.   
  • Föra resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.   

 

 

Elevens utvärdering - Hur har det gått?

Vad har du lärt dig?

På vilket sätt har du tagit ansvar för dina studier?

Vad vill du bli bättre på?

Vad vill du ha hjälp med i fortsättningen?

Uppgifter

  • Slutuppgift Alex Dogboy

Matriser

Sv
Betygsmatris i Svenska 7-9

Förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Du skall kunna läsa skönlitteratur och sakprosa med flyt. Du gör enkla sammanfattningar av olika texters innehåll. Med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texters innehåll visar du grundläggande läsförståelse. Du kan tolka och föra underbyggda resonemang om litterära verks budskap. Du kan även föra resonemang om kopplingar mellan författare och verk och dra underbyggda slutsatser om hur verket påverkats av historia och kultur.
Du skall kunna läsa skönlitteratur och sakprosa med flyt och på ett ändamålsenligt sätt. Du gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texters innehåll visar du god läsförståelse. Du kan tolka och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om litterära verks budskap och budskap som kan läsas mellan raderna. Du kan även föra utvecklade resonemang om kopplingar mellan författare och verk och dra väl underbyggda slutsatser om hur verket påverkats av historia och kultur.
Du skall kunna läsa skönlitteratur och sakprosa med mycket gott flyt och på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texters innehåll visar du mycket god läsförståelse. Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om litterära verks budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda. Du kan även föra välutvecklade och nyanserade resonemang om kopplingar mellan författare och verk och dra väl underbyggda slutsatser om hur verket påverkats av historia och kultur.
Skrivförståelse
Du kan skriva olika texttyper med varierat språk anpassat till texttyper, samt behärska språkliga normer och strukturer. Berättande texter ska innehålla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi. Du ska kunna söka, välja ut och sammanställa information ur olika källor, samt kunna resonera och argumentera om informationen, samt källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna ska innehålla beskrivningar, förklaringar, ämnesrelaterat språk, fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Du ska kunna levandegöra och förstärka dina argument genom att kombinera texttypers estetiska uttryck samt medier i samspel. Du kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du bearbetar texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet utifrån respons.
Du kan skriva olika texttyper med gott varierat språk väl anpassat till texttyper, samt behärska språkliga normer och strukturer. Berättande texter ska innehålla utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt komplex dramaturgi. Du ska kunna söka, välja ut och sammanställa information ur olika och varierande källor, samt kunna väl utvecklat resonera och argumentera om informationen, samt källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna ska innehålla utvecklade beskrivningar, förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk, väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Du ska kunna levandegöra och förstärka dina argument genom att kombinera texttypers estetiska uttryck samt medier i ett ändamålsenligt samspel. Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du bearbetar texter väl mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet utifrån respons.
Du kan skriva olika texttyper med mycket gott varierat språk mycket väl anpassat till texttyper, samt behärska språkliga normer och strukturer. Berättande texter ska innehålla välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt mycket komplex dramaturgi. Du ska kunna söka, välja ut och sammanställa information ur olika och mycket varierande källor, samt kunna mycket väl resonera och argumentera om informationen, samt källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna ska innehålla välutvecklade och nyanserade beskrivningar, förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk, mycket väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Du ska kunna levandegöra och förstärka dina argument genom att kombinera texttypers estetiska uttryck samt medier i ett ändamålsenligt effektivt samspel. Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du bearbetar texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet utifrån respons.
Tal- och samtalsförståelse
Du ska kunna diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument som också för samtal och diskussioner framåt. Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll anpassat till syfte, mottagare och sammanhang. Du för underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag, samt jämför med närliggande språk och beskriver dess likheter och skillnader.
Du ska kunna diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade relativt väl underbyggda argument som också väl för samtal och diskussioner framåt. Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativ väl fungerande struktur och innehåll relativt väl anpassat till syfte, mottagare och sammanhang. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag, samt jämför med närliggande språk och beskriver dess likheter och skillnader.
Du ska kunna diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument som också väl för samtal och diskussioner framåt och fördjupar eller breddar dem. Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll väl anpassat till syfte, mottagare och sammanhang. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag, samt jämför med närliggande språk och beskriver dess likheter och skillnader.