👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 8, Klimat och klimatförändringar, Människans försörjning, Befolkningsfördelning

Skapad 2017-01-09 13:15 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
GEOGRAFI Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Arbete om klimat och försörjning: Geografi år 8

Innehåll

UNDERVISNING

Vi skall arbeta med två olika områden inom geografin. Först kommer vi lära oss om klimat och klimatzoner, hur livets förutsättningar för människor ser olika ut beroende på var vi bor. Därefter kommer vi titta närmare på hur klimatet omkring oss förändras. Vilka fenomen kommer ändras med pågående klimatförändringar och hur kommer det bli i framtiden?

Därefter kommer vi titta närmare på vilka förutsättningar för livet vi skapar genom vår påverkan på kulturgeografin kring oss. Vi ställer oss frågor om geografins perspektiv på begrepp som globalisering, transporter kring jorden och var vi väljer att bosätta oss. Hur påverkas våra liv av de val vi gör när det kommer till konsumtion och våra boenden.

 

Klimat och klimatförändringar:

s. 54 - 91, Frågor om klimat på sidan 72 - 73, Frågor till klimatförändringar s. 90 - 91

Försörjning, globalisering, och befolkningsfördelning.

s. 92 - 126. Frågor om försörjning och globalisering s. 111, Frågor om befolkningsfördelning s. 126

 

 

VISA LÄRANDE

Du ska Jobba självständigt med vissa uppgifter och visa att du kan göra det på ett sätt som gör att du lär dig och tar med dig den kunskapen till nästa uppgift. Du ska även visa dig delaktig under gemensamma lektionsgenomgångar.

Du ska få möjlighet att träna på ord och begrepp i samband med genomgångar av de olika livsmiljöer som vi ska prata om.

Du ska få möjlighet att visa dina kunskaper genom att vi har ett skriftligt prov, en skriftlig inlämning och en muntligt presentation. Du visar även dina kunskaper vid klassrumsdiskussioner. 

MÅL

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med hur man växlar mellan olika tids- och rumsperspektiv. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

 

Du ska lära dig om väder, klimat och klimatförändringar. Dess orsaker och konsekvenser för människan och därigenom lära dig om människans olika livsmiljöer. Du kommer även att lära dig mer om globalisering i världen och dess konsekvenser. Du ska träna dig på din förmåga att använda geografisk information, geografiska ord och begrepp, när du pratar om geografi. 

UNDERVISNING

Vi arbetar med Geografiboken som grund s. 54-126. Vi arbetar med kartboken som uppslagsverk och söker vidare relevant information på Internet, vid behov. Vi har genomgångar och arbetar med läroboken och besvarar givna frågor. Vi har samtal i grupp och i helklass. Vi ser på film kopplat till ämnet.

Uppgifter

 • Geografi - Klimat och klimatförändringar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9