Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tigrinja modersmål , F-3

Skapad 2017-01-10 13:42 i Norrtullskolan Papperskorgen
Beskrivning av pedagogisk planering i ämnet: Tigrinja som modersmål
Grundskola F – 3
- Modersmålsundervisning i grundskolan har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla. + ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ኣብ መባእታ ኣብ ናይ ቆልዓ መንነትን ባህላዊ ስምዒትን ዓቢ ግደ ኣለዎ። - Modersmålet förstärker grunden för barnets förmåga till inlärning. + ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ንናይ ሓደ ቆልዓ ናይ ምምሃር ክእለት የሕየል። - Det hjälper barnet att lära sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare. + ካልኣይ ቋንቋኡን ካልእ ዓይነት ትምህርትን ብቀሊል ክምሃር ይሕግዞ። -Flerspråkighet är en stor fördel för samhället . + ክእለት ብዙሕ ቋንቋታት ኣብ ሕብረተ ሰብ ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ።

Innehåll

Syftet med undervisningen 

 

Du ska lära dig skriva, läsa  och uttrycka dig på ditt modersmål.

Du ska kunna förstå enkla korta texter som  sagor, dikter, berättelser.
Du ska kunna skriva korta meningar, texter, enkla dikter.

 

Förmågor som vi ska utveckla

Du ska skapa en text där ord, bild och ljud samspelar.

Du ska utveckla din förmåga att muntligt uttrycka  tankar, känslor och åsikter.

Centralt innehåll som vi ska studera 

Lyssna på uttal, betoning och statsmelodi.

Koppla uttal med bokstäver. Koppla bokstäver med ljud och bilder. 

Kopiera och skriva enkla ord, meningar och korta berättelser. 

Berätta om välkända ämnen som skola, familj, hobby, natur.

Läsa och förstå korta texter, enkla sagor, komik böcker. 

Aktiviteter

Förskoleklass:

Att skriva vågräta, lodräta och lutande linjer
Att rita cirklar
Sagoläsning;lyssna, förstå och återberätta 
Att prata om välbekanta ämnen, t.ex.årstider och helger
Berätta om och/ eller avbilda djur, frukt och grönsaker

Träna på uttal, skriva bokstäver, kopiera ord

 

ÅK 1-3

Lära sig läsriktning
Identifiera språkets bokstäver,skriftsystem
Förstå sambandet mellan ljud och bokstav
Läsa med förståelse, bli bekanta med lässtrategier;läsa tyst och högt
Lära sig alfabetisk ordning
Läsa och återberätta innehållet i en text
Skillnader mellan det svenska och modersmålets (olika bokstäver och  olika ljud.

 

Stödverktyg

Böcker

Filmer

Internet

Dator 

Arbetsformer


Individuellt och grupparbete 

Utvärdering/bedömning-när och vad jag kommer att utvärdera/bedöma

Elevens sätt att läsa, skriva och uttrycka sig samt elevens förmåga

att använda språket i jämförelse med svenska.


Min formativa bedömning kommer att ske på följande vis

Genom min observation av elevens muntlig presentation, skrivande produktion  och grupparbete.

Uppgifter

 • FIDEL

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml

Matriser

Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk F-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Eleven skriver olika typer av texter, stavnings- och grammatiska fel kan förekomma Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven känner till vissa skillnader i ordföljd, interpunktion i jämförelse med svenska
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga traditioner och högtider
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet
Eleven kan några sagor, sånger och dikter Eleven berättar om traditioner och högtider i hemmet och kan jämföra dessa med svenska seder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: