Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2017-01-11 13:43 i Gullvivaskolan Grundskolor
Varför finns normer, regler och lagar i samhället, egentligen? Har alla människor i världen samma rättigheter och skyldigheter? Vad är FN och varför finns det "mänskliga rättigheter" om tortyr och slaveri, egentligen? Är inte det självklara brott i alla länder? Hur fungerar rättsväsendet i Sverige? Har lagar alltid funnits? Hur såg i så fall lagarna ut förr i tiden? Är det rätt att försvara en brottsling i en rättegång? Detta och mycket annat kommer vi att jobba med under rubriken "Lag och rätt".
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Varför finns normer, regler och lagar i samhället, egentligen? Har alla människor i världen samma rättigheter och skyldigheter? Vad är FN och varför finns det "mänskliga rättigheter" om tortyr och slaveri, egentligen? Hur fungerar rättsväsendet i Sverige? Har lagar alltid funnits? Hur såg i så fall lagarna ut förr i tiden? Är det rätt att försvara en brottsling i en rättegång? Om detta och mycket annat skall du nu få möjlighet att studera i den kommande kursen i Samhällskunskap.

Innehåll

Syfte

 • Att eleverna utvecklar kunskaper om hur individ och människor påverkar varandra
 • Att se samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • Att eleverna utvecklar förtrogenhet med mänskliga rättigheter och demokrati
 • Att argumentera kring samhällsfrågor

Fritt ur lgr -11 s 199-200

centralt innehåll

Dessa mål sammanfattar vad  Du skall arbeta mot i detta område:

* Hur och av vem våra lagar stiftas.
* Hur lagboken är uppbyggd.
* Olika typer av domstolar, med speciell betoning på tingsrätten.
* Hur olika typer av påföljder används och varför vi har påföljder
* Hur synen på brottslighet är kopplat till samhällets uppbyggnad.
* Olika sätt att förklara brottslighet.
* Olika sätt att förebygga brottslighet i samhället

Genomförande


Under arbetsområdet Lag och rätt  kommer vi att ha lärarledda genomgångar av hur det svenska rättssystemet fungerar. Genomgångarna bygger mycket på bilder och elevaktivitet. Eleverna antecknar.

Vi kommer att ha diskussioner kring normer, regler och lagar i samhället, moral och etik och värderingar både i världen och i Sverige.


Du kommer bedömas löpande under arbetets gång genom  din medverkan i diskussioner kring de olika områdena och dagsaktuella samhällsfrågor.

 

 

 

 

Bedömning

För att nå målen kommer undervisningen ske på ett mångsidigt sätt för att du skall få möjlighet att nå kunskapskraven i kursen och chans att visa detta vid många tillfällen.

Du kommer bedömas löpande under arbetets gång genom din medverkan i diskussioner kring de olika områdena och dagsaktuella samhällsfrågor

1. varför finns normer i samhället, tror du?

2. är normer likadana överallt, t ex i alla ländar, tror du? Förklara och motivera ditt svar.

3. Varför finns regler i samhället, tror du? Vad skulle hänt om vi inte hade det?

4. a. varför har vi rättigheter i samhället?

b. Varför har FN gjort en lista med mänskliga rättigheter?

c. Följer alla världens länder FN.s mänskliga rättigheter?

d. Hur är det i Sverige?

5. Varför har alla människor skyldigheter i samhället, tror du?

6. Har alla människor samma rättigheter och skyldigheter?  Förklara och ge exempel.

7. Varför måste det finnas lagar i samhället?

8. Är lagarna likadana för alla människor?

9.Varför är det så komplicerat att döma någon för brott i Sverige, tror du?

10. Är det rätt att försvara t ex en mördare i en rättegång?

11. vad tycker du, ska grova brottslingar få vård eller straff?

12. Vad tycker du? är det rätt eller fel med dödsstraff? Leta upp ett diagram på internet och ta reda på vad svenskarna tycker.

13. Vilka samhällsgrupper begår mycket brott?

Ungdomar?

Män?

Personer med utländsk bakgrund?

Är det så?  Varför i så fall?

(använd flera källor för att ta reda på svaret)

14. Varför begår människor brott, tror du. Ta reda på det. Skriv egna tankar och ange så många faktorer du kan.

15. Är människor mer "laglydiga" i länder som har höga straff, tror du? Motivera ditt svar.

 

 

 

 

Era svar på reflektionsfrågorna lämnas in för bedömning när vi avslutat arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Omdöme

På väg mot målet
Goda
Mycket goda
Ord och begrepp
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Individ och samhälle
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra .
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Mänskliga rättigheter (E)
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter (...)
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter (...)
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter (...)
Samhällsfrågor
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Informationssökning och källkritik
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: