Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Atomer, joner och molekyler vt - 17

Skapad 2017-01-11 14:23 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 7 – 9 Kemi
Allt runt omkring dig, ja till och med din egen kropp är uppbyggd av atomer. Dessa ca 100 grundämnen kan sättas ihop på en massa olika sätt och bildar då jonföreningar och molekylföreningar med olika egenskaper och olika användningsområden.

Innehåll

 

 

Det här kommer vi att göra:

 

 • Lektionsgenomgångar från boken kapitlet "Kemins grunder"  samt  "Periodiska systemet och kemiska bindningar". 
 • Demonstration av " Stålull"
 • Laboration " Kemisk reaktion med magnesium"
 • Laboration "Skilja på jon- och molekylförening"
 • Ev labortion "Ämnens egenskaper"
 • Skriva laboratonsrapporter
 • Filmer
 • Inlämningsuppgift "Historisk person eller upptäckt"

Hur kan du visa ditt lärande:

 • Ditt deltagande på lektioner
 • Ditt deltagande på laborationer
 • Dina laborationsrapporter
 • Ditt resultat på prov
 • Inlämningsuppgift "Historisk person eller upptäckt"

Bok-, film- och länktips samt facit till TDS:

Böcker:

 • Kemiboken: s.6 - 18, s.23-29 och 340 - 363, (ej s.356-357)
 • Lightboken: s.6 - 12, s.15-18 och 213 - 228 (ej s.223-225)

Länkar:

Filmer från SLI:

Länkar till uppgifterna kring historisk händelse eller grundämne:

http://fof.se/tidning/2003/7/john-dalton-atomen 

http://fof.se/tidning/2011/8/smutsigt-spel-bakom-curies-nobelpris#overlay=tidning/2011/8/smutsigt-spel-bakom-curies-nobelpris 

http://fof.se/tidning/2013/10/artikel/en-ododlig-100-aring-darfor-tror-vi-fortfarande-pa-niels-bohrs-atommodell#overlay=tidning/2013/10/artikel/en-ododlig-100-aring-darfor-tror-vi-fortfarande-pa-niels-bohrs-atommodell

 

Filmer från SLI till uppgifterna kring historisk händelse eller grundämne:

 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=U104195-02

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=SLI-0005

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=310085205-3

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=U104355-04

 

Facit till TDS: (Tryck på bilden för att läsa och spara.)

Facit till TDS: Kap 1

Facit till TDS: Kap 13

Arbetsuppgifter där du kan visa vad du lärt dig:

Inför provet om atomer, molekyler och joner behöver du kunna:

 • Några av de vanligaste grundämnena (Väte, syre, kol, kväve, fosfor, svavel, magnesium, järn, natrium, klor, kalium och kalcium) och deras kemiska tecken.
 • Skillnaden mellan ett grundämne och en kemisk förening.
 • Skillnaden mellan atomer och molekyler.
 • Hur atomer är uppbyggda.
 • Beskriva hur det periodiska systemet är uppbyggt.
 • Att det kan bildas nya ämnen vid kemiska reaktioner.
 • Veta hur det uppstår positivt laddade joner och negativt laddade joner.
 • Kunna rita upp positiva joner och negativa joner.
 • Med hjälp av ett periodiskt system kunna rita upp en atommodell av ett atomslag (atomnummer 1-20)
 • Veta vad det är som avgör om atomer bildar jonföreningar eller molekyler.
 • Veta vilken typ av atomslag som bildar positiva joner och vilken typ som bildar negativa joner.
 • Kunna rita hur molekyler binder ihop sig.
 • Kunna ge förslag på olika molekyler.
 • Kunna ge förslag på metallers egenskaper.

 Förklara följande begrepp:

 • Atomer
 • Grundämne
 • Atomslag
 • Kemiska tecken
 • Molekyler
 • Kemiska föreningar
 • Metaller
 • Icke-metaller
 • Ädelgaser
 • Kemiska reaktioner
 • Reaktionsformel
 • Molekylformer
 • Atomnummer
 • Atomkärna
 • Protoner
 • Neutroner
 • Elektroner
 • Elektronskal
 • Valenselektroner
 • Periodiska systemet
 • Grupper
 • Perioder
 • Joner
 • Jonförening
 • Jonbindning
 • Molekylbindning/Elektronpar-bindning/Kovalent bindning
 • Metallbindning
 • Ädelgasstruktur

 

Vid lektioner/laborationer ska du lära dig att:

 • Arbeta praktiskt med laborationer.
 • Arbeta efter en laborationsbeskrivning.
 • Arbeta på ett säkert sätt med eld och kemikalier.
 • Samarbeta.
 • Dokumentera och skriva labbrapporter.
 • Planera och genomföra en laboration

Redovisning sker:

 • Laboration: " Kemisk reaktion med magnesium" Lämnas in en vecka efter genomförd laboration.
 • Laboration: "Skilja på jon- och molekylförening" Lämnas in en vecka efter genomförd laboration.
 • Prov: Atomer, molekyler och joner - Tisdag den 14/3 ( v.11)
 • Inlämningsuppgift "Historisk person eller upptäckt" Torsdag den 23/3 ( v.12)

Uppgifter

 • Prov: Atomer, molekyler och joner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Prov: Atomer, molekyler och joner

Din förmåga att använda begrepp, modeller och teorier.

Vid provet i kemi får du möjlighet att visa att du kan:
F
E
C
A
Begrepp
Förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Du använder ett vardagligt språk i dina svar med för få naturvetenskapliga begrepp. Ibland blir dina svar ej korrekta.
Du använder naturvetenskapliga begrepp i dina svar men ibland blir dina svar ej helt korrekta.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett oftast korrekt sätt i dina svar.
Du använder många naturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt i dina svar
Kunskap
Förmåga att ta till sig och använda kunskap om atomer, joner och molekyler.
Du visar bristfällig kunskap om atomer, joner och molekyler.
Du visar grundläggande kunskap om atomer, joner och molekyler.
Du visar goda kunskaper om atomer, joner och molekyler.
Du visar mycket goda kunskap om atomer, joner och molekyler.
Resonemang
Förmåga att resonera och att använda sin kunskap i nya sammanhang.
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du har ett enkelt resonemang.
Du har ett utvecklat resonemang.
Du har ett välutvecklat resonemang.

Ke
Bedömning av laborationsrapport: Kemisk reaktion med magnesium

Laboration: Kemisk reaktion med magnesium

F
E
C
A
Genomförandet
Du har inte genomfört laborationen eller du följer inte laborationsbeskrivingen.
Du genomför laborationen efter laborations beskrivningen.
Säkerhet
Du har inte genomfört laborationen eller du genomför inte laborationen på ett säkert sätt.
Du genomför laborationen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Resultat
Du har inte redovisat dina resultat tillräckligt.
Du redovisar de flesta resultaten med enkel text, tabeller/diagram och/eller bilder. Redovisningen saknar något t.ex bilder, tabell, resultat.
Du redovisar resultaten på ett tydligt sätt med hjälp av text, tabeller/diagram och/eller bilder.
Du redovisar dina resultat på ett väl genomtänkt sätt så att det blir tydligt med text, tabeller/diagram och/eller bilder
Slutsats -
Koppling, begrepp och resonemang
Du har inte kopplat ihop resultatet med någon av frågeställningarna i slutsatsen.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett enkelt sätt genom att till viss del använda kemiska begrepp.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett utvecklat sätt genom att använda kemiska begrepp och använda din kunskap i nya sammanhang.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett vetenskapligt korrekt sätt genom att använda och förklara kemiska begrepp och använda din kunskap i många nya sammanhang.
Slutsats -
Felkällor och rimlighet
Du har inte angivit några felkällor.
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och du anger någon felkälla och förklara hur man kan undvika den.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och du anger flera felkällor som är kopplade till den här undersökningen och motiverar varför det är felkällor.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor. Du anger flera felkällor som kan kopplas direkt till undersökningen och motiverar varför det är felkällor. Du ger även förslag på hur den här undersökningen kan göras på ett annat sätt eller ger förslag på en ny frågeställning utifrån ditt resultat.
Källor
Du har inga källor angivna.
Du har en källa angiven
Du har tagit del av kunskapen via flera källor. Vissa källor angivna.
Du har tagit del av kunskapen via många källor. Alla källor angivna och de har även kort källkritik.
Struktur
Din rapport följer inte mallen för en laborationsrapport. Rapporten har inga eller få rubriker och texten är svår att följa. Saknar labbrapporten.
Rubrikerna är till största delen angivna och texten är lätt att följa med ett vardagligt språk.
Rapporten följer helt mallen för en laborationsrapport. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen.
Rapporten följer helt mallen för en laborationsrapport. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen. Texten är till stor del opersonlig och naturvetenskaplig.

Ke
Bedömning av laborationsrapport: Jon- och molekylförening

Laboration: Jon- och molekylförening

F
E
C
A
Genomförandet
Du har inte genomfört laborationen eller du följer inte laborationsbeskrivingen.
Du genomför laborationen efter laborations beskrivningen.
Säkerhet
Du har inte genomfört laborationen eller du genomför inte laborationen på ett säkert sätt.
Du genomför laborationen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Resultat
Du har inte redovisat dina resultat tillräckligt.
Du redovisar de flesta resultaten med enkel text, tabeller/diagram och/eller bilder. Redovisningen saknar något t.ex bilder, tabell, resultat.
Du redovisar resultaten på ett tydligt sätt med hjälp av text, tabeller/diagram och/eller bilder.
Du redovisar dina resultat på ett väl genomtänkt sätt så att det blir tydligt med text, tabeller/diagram och/eller bilder
Slutsats -
Koppling, begrepp och resonemang
Du har inte kopplat ihop resultatet med någon av frågeställningarna i slutsatsen.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett enkelt sätt genom att till viss del använda kemiska begrepp.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett utvecklat sätt genom att använda kemiska begrepp och använda din kunskap i nya sammanhang.
Du har gjort kopplingar till resultaten och förklarat dem på ett vetenskapligt korrekt sätt genom att använda och förklara kemiska begrepp och använda din kunskap i många nya sammanhang.
Slutsats -
Felkällor och rimlighet
Du har inte angivit några felkällor.
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och du anger någon felkälla och förklara hur man kan undvika den.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och du anger flera felkällor som är kopplade till den här undersökningen och motiverar varför det är felkällor.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor. Du anger flera felkällor som kan kopplas direkt till undersökningen och motiverar varför det är felkällor. Du ger även förslag på hur den här undersökningen kan göras på ett annat sätt eller ger förslag på en ny frågeställning utifrån ditt resultat.
Källor
Du har inga källor angivna.
Du har en källa angiven
Du har tagit del av kunskapen via flera källor. Vissa källor angivna.
Du har tagit del av kunskapen via många källor. Alla källor angivna och de har även kort källkritik.
Struktur
Din rapport följer inte mallen för en laborationsrapport. Rapporten har inga eller få rubriker och texten är svår att följa. Saknar labbrapporten.
Rubrikerna är till största delen angivna och texten är lätt att följa med ett vardagligt språk.
Rapporten följer helt mallen för en laborationsrapport. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen.
Rapporten följer helt mallen för en laborationsrapport. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen. Texten är till stor del opersonlig och naturvetenskaplig.

Ke
Fördjupningsuppgift

Fördjupningsuppgift: Grundämne eller historisk person inom kemin.

F
E
C
A
Källkritik:
Du ska söka information, bearbeta informationen och kritiskt granska dina valda källor.
Du saknar källhänvisning i ditt arbete eller/och du har inte motiverat dina val av källor.
Du har använt text-och bildkällor i ditt arbete och kan till viss del motivera dina val.
Du har använt flera olika text- och bildkällor men kan inte motivera dina val med underbyggda resonemang. Alt. Du har använt få text-och bildkällor men har motiverat dina val med underbyggda resonemang.
Du har använt flera olika text-och bildkällor i ditt arbete och har motiverat dina källor med underbyggda resonemang.
Presentera information:
Du ska presentera din dokumentation så att den passar till syfte och målgrupp.
Du har inte fått med allt innehåll som efterfrågas i uppgiften.
Du har skrivit enkla texter eller skrivit texter utan att bearbetade informationen till de flesta av arbetets delar.
Du har skrivit utvecklade och bearbetade texter till de flesta av arbetets delar.
Du har skrivit välutvecklade och väl bearbetade texter i hela arbetet.
Presentera information:
Du ska presentera din dokumentation så att den passar till syfte och målgrupp.
Du saknar bilder och/eller rubriker i ditt arbete.
Du har använt dig av bilder och några rubriker i ditt arbete.
Du har använt bilder rubriker och layout med viss anpassning till arbetet.
Du har använt bilder som förstärker texten, tydliga rubriker och bra layout med mycket god anpassning till mottagaren.
Resonemang:
Du ska visa din förmåga att resonera om viktiga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang i din text.
Du har ett enkelt resonemang.
Du har ett utvecklat resonemang.
Du har ett välutvecklat resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: