Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Var dig själv!

Skapad 2017-01-11 15:03 i Långareds skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska Religionskunskap
I arbetet med var dig själv, ska eleverna bland annat träna sig att sätta sig in i andras villkor och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med temat "Var dig själv". Hur ser vi på olika samlevnadsformer? Vad har finns det för rättigheter och skyldigheter för mig som samhällsmedborgare och kamrat? Vad är mobbning?

Konkreta mål:

Du ska kunna föra välutvecklade resonemang om vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat. 

Du ska kunna reflektera över vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning och genom resonemang för samtalet framåt.

I diskussioner kring frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott, ska du föra välutvecklade resonemang som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.

Du ska kunna skriva en poetisk text i form dikt, poesi eller låttext med tydligt budskap om utanförskap eller vänskap.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

föra välutvecklade resonemang som fördjupar eller bredda diskussioner utifrån ditt deltagande under samtalen i klassrummet.

reflektera över vardagliga moraliska frågor och utanförskap skriftligt.

skriva en poetisk text med tydligt budskap och väl fungerande struktur samt med god språklig variation.

Undervisning:

Vi kommer att läsa texter, om bland annat mobbning och fördomar, tillsammans och enskilt och därefter diskutera utifrån givna frågor. Du ska vara aktiv i samtalen om vardagliga moraliska frågor genom att svara på frågor och ställa frågor och berätta utifrån dina egna reflektioner om upplevelser om olika kränkningar. Du kommer att få vara med i olika värderingsövningar. Du kommer att öva på att göra kopplingar till egen erfarenhet, självupplevd eller andras berättelser om jämställdhet, utanförskap och kränkning. Detta kommer du att öva på först muntligt för att slutligen skriva en poetisk text.

 http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V3901 

 

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: