Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social Utveckling

Skapad 2017-01-12 09:24 i Saxdalens förskola Ludvika
Barnen ska ha inflytande och vara delaktiga i både verksamhetens innehåll och utformning. Genom att lyssna och uppmärksamma barnens intressen och behov utformar vi tillsammans den dagliga verksamheten där alla blir delaktiga.
Förskola
Den sociala utvecklingen är viktig och nödvändig för att barnen ska kunna samspela med och acceptera andra människor. Det är viktigt att lära barnen vikten av att ha respekt för alla människors lika värde, liksom att försöka stärka barnens empati inför kommande sociala relationer.

Innehåll

NULÄGE

Att kunna samarbeta med andra är en del av den sociala utvecklingen. I barngruppen har tidigare fokuserats på att lära barnen att just samarbeta och i detta har vi sett en utveckling hos barnen. Vi vill nu att de ska få möjlighet att utveckla förmågan att respektera varandra och andra människor, att kommunicera med varandra och att komma överens. 

 

SYFTE

Syftet är att stärka barnen på sin väg i att fungera så optimalt som möjligt i sitt samspel med andra. Våra syften är att...

 • ...barnen utvecklar respekt för andras åsikter och viljor och att alla är olika. 
 • ...att barnen får möjlighet att utveckla sin egen identitet och förmågan att fungera i grupp.
 • ...barnen får vara med och utforma gemensamma regler, för att känna delaktighet i verksamheten och förstå både sina rättigheter och skyldigheter.

 

METOD

 • Vi kommer att arbeta med hela gruppen och med mindre grupper, beroende på aktivitet.

 • Miljön inomhus har ändrats och förändras hela tiden för att skapa harmoni i gruppen och ge förutsättning för bland annat barnens sociala utveckling. Vi försöker skapa miljöer i vårat stora rum för att ge barnen möjligheter till såväl bygg- och konstruktionslekar, som skapande och rollekar. Allt detta för att ge barnen förutsättningar för att i olika aktiviteter utveckla sina sociala förmågor.

 • Vi använder oss av materialet "kompiskort" som består av flera olika teman där man koncentrerar sig på en förmåga i taget. Exempelvis "visa vad du känner", "dela med dig", "lugna ner dig", "lyssna och kom överens", "prata om det".

 • Vårat förhållningssätt som pedagoger kommer att vara iakttagande och närvarande och vi kommer att förstärka det positiva som händer med barnen.

 • Arbetet med att ge barnen möjlighet att utveckla sina sociala förmågor kommer att fortlöpa hela våren.

 

MÅL UR LÄROPLANEN

Se tre kopplade mål ur läroplanen, här nedan.

Även mål för vad vi pedagoger ansvarar för i detta arbete, finns angivna. 

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi kommer att dokumentera specifika aktiviteter och vilka metoder som använts för att arbeta mot syftet. Dokumentationen under undervisningen sker med hjälp av antecknande och fotografering med kamera/iPad. Detta för att vi ska kunna samtala och reflektera tillsammans med barnen, både under arbetets gång och efteråt. Vi kommer att publicera inlägg i Unikum för vårdnadshavares chans att ta del av undervisningen och aktiviteterna.

 

REFLEKTION OCH UTVÄRDERING

Förutom att vi under arbetets gång hela tiden samtalar och reflekterar med barnen, kommer vi också att reflektera och utvärdera efteråt, dels tillsammans med barnen, dels pedagoger emellan. Med hjälp av dokumentationen under arbetets gång, kan vi se på hela processen och vilken utveckling och progression som förhoppningsvis har uppstått.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: