Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

4: Sannolikhet och statistik åk 9 - Stöd (IMPRO)

Skapad 2017-01-13 11:12 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Grundskola 9 Matematik
Programinriktat individuellt val (IMPRO), är för dig som går ett yrkesprogram, men saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs. I detta fall matten.

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Sannolikhet och statistik

Inom området SANNOLIKHET & STATISTIK är syftet att jag ska utveckla min förmåga att hantera;

 • Ma  7-9   Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Ma  7-9   Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9   Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
Påväg
Enkel
Utvecklad
Väl utvecklad
Chans och risk
observationer, statistik och expriment
Jag känner till begreppen chans och risk.
Jag kan räkna ut hur stor chans det är att jag t.ex. får en 6:a vid ett tärningskasts.
Jag kan beräkna hur stor chans eller risk det är att något ska inträffa.
Jag kan experimentera och utifrån de bestämma hur stor chans eller risk det är att något ska inträffa.
Kombonatorik
Hur många möjliga kombinationer av någon som finns.
Jag känner till begreppet kombinatorik.
Jag kan experimentera och reflektera kring möjliga kombinationer.
Jag kan skapa egna kombinationer och problem till mina kamrater.
Jag kan på egen hand välja lämplig metod för att beräkna möjliga kombinationer av ett problem.
Tabeller och diagram
Statistik
Jag vet vad ett diagram och en tabell är. Jag vet varför tabeller och diagram används.
Jag kan skapa, läsa av samt tolka en tabell. Jag kan skapa, avläsa samt tolka ett stapeldiagram.
Jag kan skapa, läsa av samt tolka en linjediagram. Jag kan redovisa fakta med hjälp av ett stapel eller linjediagram.
Jag kan på egen hand göra en statistisk undersökning och redovisa mina resultat i stapel, linje samt cirkeldiagram.
Lägesmått
typvärde, median och medelvärde
Jag känner till begreppet medelvärde men kan inte deras betydelse.
Jag kan förklara begreppet medelvärde, median och typvärde.
Jag kan räkna ut medelvärde och median i en statistisk undersökning.
Jag kan räkna ut medelvärde, median samt typvärde i en statistisk undersökning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: