Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAGANS VÄRLD på Skutan

Skapad 2017-01-14 17:47 i Förskolan Skeppet Kristinehamn
Genom gemensamma upplevelser vill vi introducera barnen i sagans värld.
Förskola
Genom gemensamma upplevelser vill vi introducera barnen i sagans värld.

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Barnen ska få möjlighet att utveckla nyfikenhet, intresse för sagor samt lust att lära.

Skutan:  Språket ska vara ett starkt verktyg i kommunikationen barnen emellan. 

 Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig (kunskap, förmåga, känsla, förståelse, verktyg, startskott till… )?

Ett utvecklat språk samt empati och förståelse för sin närmiljö och omvärld.

Skutan:  Lust och glädje. 

Hur ska det märkas på barnen?

Intresse för sagor i olika former. Våga kliva in i olika roller. Ordförrådet ökas och ger barnen därmed ett större verktyg att använda i lek och samspel.

Skutan:  Barnen tar initiativ till lekar och bemöter varann med respekt. De använder fantasin och utmanar sig själva i skapande. 

 Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

Skapa gemenskap i hela huset. 

 Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

 Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

Skogen ligger alldeles runt hörnet med alla dess möjligheter. Vi har ett stort samlingsrum med en scen som lämpar sig ypperligt till gemensamma aktiviteter.

Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

 Det är populärt bland barnen att klä ut sig. De pratar mycket om (och gestaltar) figurer som intresserar dem.

Vi lyssnar in vad barnen tar till sig av temat och låter dem leda oss vidare in i sagans värld. Vart det slutar vet bara fantasin...

Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

Vi är en samling pedagoger med olika kunskaper/intressen inom gestaltning, musik, bild, dans och rörelse, samt språk. 

Vilka arbetsformer?
Samtliga barn, avdelningen, tvärgrupper. 

Sagoberättande, dramatisering - både för och av barn, skapande, musik, rörelse, IKT.

Vilket material?

Vi ska iordningsställa ett gemensamt lekotek innehållande böcker, leklådor, sagopåsar. Där finns också en dokumentkamera (ladibug) som ger oss möjlighet att tillsammans uppleva på storbildsskärm.

Skutan:  Vi skapar en magisk sagovrå för att kittla fantasin och nyfikenheten. Barnen får sedan vara medskapare till miljön. Där kan vi, tillsammans eller enskilt, genom sagor och lek besöka sagovärlden. 

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

 Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

Vi startar upp med ett besök av sagofigur/figurer för att väcka ett intresse. En temagrupp träffas kontinuerligt för att planera aktiviteter och utmaningar.

Skutan:  Vi läser en utvald saga som hela gruppen kan se på storbildsskärm via vår Ladibug. Vi bearbetar sedan sagan genom dramatisering i olika former, skapande, musik och rörelse. I temaarbetet, liksom i den dagliga verksamheten, jobbar vi med förhållningssätt och beteende (normer och värden), låter barnen leda oss efter intresse och behov (barns inflytande), ger möjlighet och tillfällen att träna språk, matematik, teknik, samspel, skapande och fantasi (barns utveckling). Vi varierar med att jobba i mindre grupper och alla tillsammans.

Temat plockas med till skogen, där olika "happenings" kommer att ske.

 Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

Kan en  prinsessa vara modig och rädda Spiderman? Vi vänder lite på det traditionella könsmönstret.

Alla barn ska ges möjlighet att prova på olika karaktärer utifrån intresse och inte begränsas pga sitt kön.

 I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

Skutan:  Framför allt i de planerade aktiviteterna. Måndagar har vi utsett till att specifikt jobba med sagor, från att läsa till att gestalta och skapa. Tisdagarna i skogen kommer att innehålla besök, lekar, uppgifter mm. Onsdagar har vi Skutangympa. Torsdagar 6-årsgrupp, där fokus ligger på språkträning då det behovet är störst just nu. Fredagar fortsätter vi med Storsjung i hela huset.

Dessa aktiviteter planeras med våra valda läroplansmål som grund.

 Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

Skutan:  Vi använder oss av veckoreflektion som utvärderas var 10:e vecka.

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

Skutan:  Vi lyssnar in om föräldrar kommer med önskemål utifrån vad de uppmärksammat hos sina barn.  

Vad vill vi att de ska märka på barnen?

Skutan:  Att barnen visar lust och glädje till vår verksamhet. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: