Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Teknik vt 17 åk 4

Skapad 2017-01-16 11:25 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Grundskola F
Syftet i arbetsområdet är att få större insikt i de tekniska system och apparater som finns omkring oss. Kunskapen ska ge näring till nyfikenhet på att få veta mer.

Innehåll

 

 Innehåll

Kurspresentation och syfte

Fokus för tekniken fram till påsk, är att få överblick över området samt att arbeta med mer konkreta och synliga delar i tekniken. Enkla strömkretsar, motorer och apparater och byggnationer, tekniska system (el och vatten/avlopp) i vår vardag. Vilken del som får mest plats styrs av intresse och motivation. Syftet är att förstå mer av de tekniska lösningar som finns omkring oss.

Mål och centralt innehåll

.

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Mål

Konkretisering av målen

Vi arbetar så konkret vi kan med material och faktakunskap.

Teknik och tekniska system i köket/vardagen.

Teknik i garaget. Motorer, generator, vevstaken

Elektriska apparater

Energikällor; batteri och elektricitet/kraftverk

Så här jobbar vi

Vårt stora fokus är diskussion och samtal om det ämne vi ska läsa om och om den kunskap/information vi  sedan inhämtat. Reflektioner om ämnen ges stor fokus och blir en språngbräda för att ta diskussionen till ett djupare plan..

Läraren berättar med bilder/material som utgångspunkt, vi tittar på undervisande filmer och experimenterar. Allt knyts ihop av de samtal som kan vara så lätta att få till med eleven. Även läsning ur lärobok/faktatexter används - där vi startar utifrån bilderna och egna erfarenheter. Frågor av viss karaktär används kontinuerligt muntligt och skriftligt. Vi hittar ett lämpligt sätt att dokumentera de experiment/de praktiska moment som utförs.

Bedömning och dokumentation

Efter avslutad kurs påvisas vad elevens styrkor är och vad vi arbetat mest kring i detta område.

Grundskolas kursplan

Teknik

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen. Undervisningen ska även bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centralt innehåll

Tekniska lösningar
 

Kunskapskrav

Årskurs 1-6
  E C A
Tekniska lösningar
Hållfasta och stabila konstruktioner
 
Genomföra arbeten
Formulera & välja alternativ
Dokumentera
 
Förändring över tid, fördelar & nackdelar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: