👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stort, smått och enheter åk 7

Skapad 2017-01-16 14:51 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 Matematik
Vi kommer att lära oss hur man räknar med stora och små tal och att omvandla tid, längd, vikt och volymenheter. Vi kommer även att jobba med sambandet sträcka tid och hastighet.

Innehåll

1. MÅL

1A. Vi kommer att arbeta emot följande förmågor i kursplanen:
 •  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp, B)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod, M)
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)
 • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation  K och resonemang R)

1B. Vi kommer att jobba emot följande mål i läroplanens del 1 & 2: 

 •  Lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt.
 • Ta ett personligt ansvar för studier och arbetsmiljö.
 • Använda det svenska språket i tal och skrift.

1C. MÅLDIALOG. Vår (lärare och elevers) gemensamma tolkning av målen. Vad betyder det egentligen?

Vi har diskuterat innebörden av förmågorna (B, M, P, R, K) vi har pratat med eleverna så de känner sig trygga och delaktiga.

 

1D. Det betyder att (konkretiserade mål)

Vi tränar på att använda skriftliga metoder för att  göra beräkningar men kommer  även att använda miniräknaren

Vi löser problem med olika metoder och diskuterar sedan för och nackdelar.

Vi pratar om begrepp så vi är överens om vad de betyder och  kan se hur de hänger ihop.

Vi förklarar muntligt och skriftligt för varandra hur vi har löst uppgifter.

 

2 UNDERVISNING

2A. I det här arbetsområdet kommer du att få undervisning om

 • beräkna tal som multipliceras/divideras med 10, 100 eller 1000. 
 • beräkna tal som multiplicera/dividera med stora eller små tal.
 • omvandla enheter i vikt och volym
 • använda och förstå de centrala begreppen, se nedan.
 • göra rimliga bedömningar av tid, längd, vikt och volym
 • sambandet sträcka, tid och hastighet
 • lösa matematiska problem med hjälp av dina kunskaper om ovanstående punkter.
 • förklara och motivera hur du tänker muntligt och skriftligt. 
  • Viktiga begrepp:

multiplikation, division, längd,  vikt, volym, förlänga, förkorta, prefix, meter, decimeter, centimeter, millimeter, ton, kilogram, hektogram, gram, liter, deciliter, centiliter, mililiter.

 

 

2B. Förslag på arbetssätt:

 • Vi börjar med att alla gör en självskattning av sina kunskaper inom arbetsområdet.

 •  Vi kommer att ha genomgång inför varje nytt moment och sedan löser vi några uppgifter tillsammans.  Missar du någon lektion finns det en film du kan se till vaje nytt avsnitt, se länk i veckoplaneringen.

 • Vi kommer att fokusera extra på någon förmåga vid varje lektionstillfälle bokstäverna P, B, M, R och K visar vilken förmåga som vi fokuserar på, se veckoplaneringen och beskrivning av förmågorna ovan. 

 • Vi kommer att arbeta i med problemlösningsuppgifter från materialet, rika problem.Vid problemlösning använder vi EPA metoden, dvs. att man börjar med att sätta sig in problemet enskilt, för att sedan diskutera i par och avslutningsvis alla.

 • Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov med möjlighet till muntlig komplettering. 

 

 

 

 

3. BEDÖMNING

3A. Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Lösa problem inom arbetsområdet små och stora tal samt enheter med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen multiplikation, division, vikt, volym, förlänga, förkorta, prefix, ton, kilogram, hektogram, gram, liter, deciliter, centiliter, mililiter. (begrepp, B)

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, ex metod för att ex beräkna tal som multipliceras/divideras med 10, 100 eller 1000. Multiplicera/dividera med stora eller små tal. Metod för att omvandla enheter i vikt, längd och volym.(metod, M)

 • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra beräkningar och slutsatser. (kommunikation och resonemang K)

 

 

Uppgifter

 • Läxa v.4

 • Läxa fredag v. 3 multiplikation med 10, 100, 1000

 • läxa v.3 multiplikation med 10, 100, 1000

Matriser

Ma
Matematik 7-9 övergripande matris för bedömning, Svärdsjöskolan.

PROBLEMLÖSNING

Att du kan lösa problem, välja strategi och smarta metoder som passar för sammanhanget. Att du kan se för och nackelar med olika metoder.
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
lösa olika problem i bekanta situationer på ett ...fungerande sätt och väljer och använder strategier och metoder med ...anpassning till problemets karaktär
i huvudsak fungerande sätt anpassning till viss del
relativt väl fungerande sätt förhållandevis god anpassning
väl fungerande sätt god anpassning

BEGREPP

multiplikation, division, vikt, volym, förlänga, förkorta, prefix, ton, kilogram, hektogram, gram, liter, deciliter, centiliter, mililiter.
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
använda matematiska begrepp... och dessutom använda dessa begrepp i ... sammanhang på ett ...fungerande sätt
på en grundläggande nivå i välkända sammanhang i huvudsak fungerande
på en god nivå i bekanta sammanhang relativt väl fungerande
på en mycket god nivå i nya sammanhang väl fungerande

METOD

att du har metoder för att multiplicera/dividera med 10, 100 och 1000 att du har metod för att multiplicera med små/stora tal att du har metod för att omvandla enheter inom vikt, volym och längd
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
välja och använda olika matematiska ...metoder och dessutom anpassa metoder ...till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, geometri,
i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning tillfredsställande resultat
ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning gott resultat
ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning mycket gott resultat

RESONEMANG

Att du kan resonera kring rimlighet uppskatta vikt, volym och längd på vanlig föremål. vi gör det som praktiskuppgift i klassrummet.
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
föra ...underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet
enkla och till viss del underbyggda resonemang
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
välutvecklade och väl underbyggda resonemang

KOMMUNIKATION

Att du kan visa/berätta hur du löst olika uppgifter muntligt och skriftligt, strukturerat och med hjälp av ett matematiskt språk
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ...fungerande sätt och använder då symboler, andra matematiska uttrycksformer
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt