Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillsammans med Babblarna under vårterminen 2017

Skapad 2017-01-16 15:36 i Hamregårds förskola Bollnäs
Förskola
Under vårterminen 2017 kommer vi att fortsätta arbeta med Babblarna som tema. Babblarna är ett material med sagoböcker, sånger, figurer, spel mm som är framtaget för att stärka det lilla barnet i sin språkutveckling.

Innehåll

Nuläge, Barngruppen

Barngruppen består utav 13 barn i åldrarna 1-2 år. Barnen behöver utveckla sitt språk, sin motorik och kroppsuppfattning.

Mål, Vart ska vi,

Genom Babblarnas olika personligheter och egenskaper, och att de får vara med och introducera olika material, verktyg och tekniker vid olika tillfällen, så får vi in de olika läroplansmålen.

Med hjälp av läroplansmålen

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk, sin motorik och kroppsuppfattning i vårt arbete med Babblarna, och vårt arbete med Grön Flagg och Värdegrundsarbete:

 • Språklig utveckling, muntligt, teckenen som stöd, sång, rim och ramsor. Sagolådor.
 • Matematik, matematikväska.
 • Motorik och kroppsuppfattning, rörelse, till skogen
 • Grön Flagg, vattenresurser, vattenexperiment, vattenförbrukning.
 • Konflikthantering och skapa goda kompisrelationer, Kanin och Igelkott.
 • Bild och skapande.
 • Inflytande.

Syfte

Får barnen möjlighet att utveckla sin identitet så att de känner trygghet i den, kommer de också utveckla sitt språk, sin motorik och kroppsuppfattning.

Hur gör vi, Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer att fortsätta presentera Babblarna, Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo, med hjälp utav figurer, böcker och babblarnas olika färger. Varje figur kommer att representera olika personligheter och egenskaper och utifrån dessa planerar vi aktiviteter.

Babba står för språket, Bibbi tycker om att bygga och matematik, Bobbo tycker om rörelse och motorik, Dadda tycker om natur och teknik, Diddi skapar och Doddo står för värdegrund. Som exempel: Babba har en egen sagolåda och på Babbas krok hänger ett bildhäfte med alla barnen, personal och deras namn, vi har även fler sagolådor att arbeta med. Med Bibbi lär vi matematik, placeringsord och rumsuppfattning och färger, med Bobbo planerar vi rörelse på olika sätt, i slussen och med avdelning intill, Dadda tar med oss till skogen, pratar om Grön Flagg (vattenresurser, vattenförbrukning och vattenexperiment) och gör spännande experiment och upptäckter. Med Diddi skapar vi de olika Babblarna med olika material. Doddo blir en förebild i värdegrundsarbetet.

Genom att ha mer dokumentation i barnens nivå och ha den levande i vardagen, prata om den så hoppas vi på utveckling i barngruppen och om vi är lyhörd och ser till deras kroppsspråk så kan vi ge dem mera möjlighet till eget inflytande.

När vi går till skogen ger vi barnen möjlighet att utveckla sin motorik, barnen får krypa över diken, träna att gå, klättra på stenar.

Genom att vi kontinuerligt ha fruktstund, samling, experimentupplevelser, sagolådor.

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer kontinuerligt följa upp och utvärdera vårt arbete tillsammans i arbetslaget och med barnen, vi dokumenterar mestadels med foton som vi sätter upp i barnens höjd, så de kan återkoppla aktiviteten tillsammans med en vuxen och andra barn. Ansvaret delar vi upp mellan oss pedagoger på avdelningen.

Ansvar

All personal på avdelningen ansvarar för aktiviteter och dokumentation .

Uppföljning, Hur blev det, Utvärdering , Utveckling  

Vi kommer att följa upp och utvärdera under arbetslagstid och i slutet av terminen.

 

 

Läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: