👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht årskurs 3

Skapad 2017-01-17 12:03 i Hällesåkersskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Undervisning och arbetsformer

Vad vi ska lära oss 

Du ska få lära dig

Taluppfattning och tals användning

 • förstå och arbeta med talen 0 - 1 000
 • addition och subtraktion med uppställning
 • addition med uppställning med minnessiffra
 • subtraktion med uppställning med växling
 • subtraktion med uppställning, med växling över noll
 • uppställning med flera termer 
 • sambandet mellan addition och multiplikation
 • multiplikationstabellerna 1 - 10
 • kommutativa lagen vid multiplikation (2X3 = 3X2)
 • multiplicera med 10 och 100

 

 • prioriteringsregeln
 • multiplikation med uppställning
 • division, delnings- och innehållsdivision
 • att skriva division
 • division med rest
 • sambandet division och multiplikation

 

Algebra

 • datalogiskt tänkande
 • kod och programmering 

 

Geometri

 • skala
 • proportionalitet 

 

Problemlösning:

 • strategier för problemlösning i multiplikation
 • strategier för problemlösning i division

 

Arbetssätt

Vi kommer att träna på detta genom:

 • gemensamma genomgångar
 • gruppdiskussioner
 • enskilt arbete
 • grupparbete
 • att se på filmer
 • att använda laborativt material
 • praktiska övningar
 • att spela spel
 • att arbeta med olika pedagogiska matteappar på ipad
 • koppla ihop arbetet till vardagen

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Taluppfattning och tals användning

  • din förmåga att förstå och arbeta med talen 0 - 1 000
  • din förmåga att kunna addition och subtraktion med uppställning
  • din förmåga att kunna addition med uppställning med minnessiffra
  • din förmåga att kunna subtraktion med uppställning med växling
  • din förmåga att kunna subtraktion med uppställning, med växling över noll
  • din förmåga att kunna uppställning med flera termer 
  •  
  • din förmåga att kunna multiplikationstabellerna 1 - 10
  • din förmåga att förstå den kommutativa lagen vid multiplikation
  • din förmåga att kunna multiplicera med 10 och 100
  • din förmåga att förstå prioriteringsregeln
  • din förmåga att kunna multiplikation med uppställning 
  •  
  • din förmåga att förstå division, delnings- och innehållsdivision
  • din förmåga att skriva division
  • din förmåga att kunna division med rest
  • Algebra

   • din förmåga att kunna datalogiskt tänkande
   • din förmåga att förstå kod och programmering 

    

   Geometri

   • din förmåga att förstå skala
   • din förmåga att förstå proportionalitet 

    

   Problemlösning:

   • din förmåga att kunna olika strategier för problemlösning i multiplikation
   • din förmåga att kunna olika strategier för problemlösning i division

    

   Hur - bedömningens tillvägagångssätt

 • att du deltar aktivt vid genomgångar
 • att du visar förståelse vid genomgångar
 • i det dagliga arbetet i matteboken
 • att du deltar vid praktiska övningar
 • diagnoser
 • nationella proven i matematik
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3