Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gruppsamhörighet på Spindeln

Skapad 2017-01-17 16:47 i Pysslingen Förskolor Almdungen Pysslingen
Förskola
En beskrivning av värdegrundsarbetet på Spindeln

Innehåll

Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och/eller vetenskaplig grund

Vi arbetar efter FIRO-modellen - En modell som synliggör samspelet i gruppen. Vilka stadier går gruppen igenom i grupprocessen?

Och det innebär att vi är lyhörda i barngruppen under dessa tre faser:

* Rollsökning

* Tillhöra

* Samhörighet

 

Vi arbetar efter Gunilla Guvå Från JAG till VI- ATT SKAPA ETT BRA GRUPPKLIMAT där grunden är att alla barn ska komma till sin rätt och kunna utvecklas utifrån sina olika förutsättningar, vilket är viktigt för att barn ska kunna integreras och även inkluderas i en förskola och skola för alla. Guvå beskriver vikten av  ett arbetssätt där pedagogen är gruppens ledare och utgår från såväl ett individ- som ett grupperspektiv. Hur de olika barnen förhåller sig till sin ledare och övriga barn utgör grunden för en analys av hur gruppen ska ledas och hur varje enskilt barn ska nås och bli en i gruppen.

 

Mål (Förväntat resultat, vilken förmåga/förmågor ska barnen ges möjlighet att utveckla)

Vi strävar efter att barnen utvecklar dessa förmågor

* Solidaritet

* Ta hänsyn till

* Känslan av grupptillhörighet

* Känna trygghet

* Vilja att hjälpa

* Förståelse för

* Starta och avsluta

Målkriterie (hur ser vi att målet är nått, mätbart)

Vi ser att barnen hjälper varandra, bl.a. genom att hämta hjälp av pedagog vid behov och att de erbjuder sin hjälp.

Vi ser barn som stannar upp och hjälper sina kompisar vid behov.

Vi ser att barnen bjuder in kompisar i leken och visar förståelse för varandras olikheter.

Vi ser att barnen lyssnar in varandras upplevelser av situationen och använder sig av olika strategier, såsom att säga förlåt, fortsätta leken m.m. för att lösa konflikter.

Vi hör och ser att barnen kommunicerar med varandra genom talet för att komma vidare i leken.

I reflektion med barnen hör vi barnen berätta och visa att de känner sig som en del i gruppen.

 

Syfte ( varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor.)

Vi ser ett stort intresse för lek i gruppen. Därför vill vi knyta goda kamratrelationer och få ett gott klimat för att kunna leka, lära och utvecklas.

Metod ( Pedagogernas förhållningssätt, hur utformar vi miljön för att utmana i förmågorna ?

Vi pedagoger är lyhörda och är närvarande.

Vi leker gruppstärkande lekar i storgrupp och smågrupper.

Vi använder oss bl.a. av dramalekar vid konflikter som uppstår.

Tydliga grundstrukturer och styrda aktiviteter stora delar av dagen i början på terminen.

Vi använder oss av arbetsmaterial från Barnkonventionen t.ex. i samlingen.

Vi använder oss av avslappningsövningar från lillachilla.

På ett lekfullt sätt arbetar vi med att barnen ska få vetskap om dagen och en känsla för att ta hand om sin miljö på avdelningen.

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen en bit in i arbetet reflektera och prata om det vi gjort. Var befinner vi oss nu? Hur går vi vidare?)

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm. Utvärdering gör vi minst en gång per termin eller efter behov).

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: