Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska revolutionen

Skapad 2017-01-18 10:47 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 7 – 9 Historia

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

På lektionerna kommer du att:

* utveckla dina baskunskaper om Franska revolutionen

* utveckla din begreppsliga förmåga ( förstå vad centrala begrepp betyder, relatera olika begrepp till varandra, använda begrepp i nya sammanhang)

* Analysförmåga (beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, påvisa och förklara samband, se utifrån olika perspektiv, jämföra likheter och

skillnader, jämföra fördelar och nackdelar)

* Informationshantering/procedurförmåga (söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, skilja på fakta och värderingar, avgöra källors användbarhet

och trovärdighet, förstå hur metoder och färdigheter ska användas)

* Kommunikativ förmåga (samtala, diskutera, motivera och presentera, uttrycka åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa)

* Metakognitiv förmåga ( tolka och värdera, ha omdömen om och reflektera)

 

Material: Historia impuls 2: s. 22-39.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under arbetsgång. Bedömningen grundas på hur du visar dina förmågor skriftligt och muntligt. Du kommer att få kontinuerlig respons på vad du kan utveckla vidare muntligt och/eller skriftligt.

Uppgifter

 • Rester: Källor: Franska revolutionen

 • Förhör: Franska revolutionen

 • Rester: Inlämningsuppgift Franska revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: