👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2017-01-18 10:53 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 7 – 9 Historia
Under denna termin kommer vi att fördjupa oss i 1900-talets historia i västvärlden. Vi kommer att få lära oss om världskrigen och tiden efter. Vad fick oss att gå in i två världskrig? Vad hände med människorna under tiden som krigen pågick?

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.

På lektionerna kommer vi att utgå ifrån PowerPoint föreläsningar men även diskutera och reflektera. Om man önskar går det bra att jobba med kursboken istället för att delta på föreläsningarna.

MÅL

* utveckla dina baskunskaper om första världskriget

* utveckla din begreppsliga förmåga ( förstå vad centrala begrepp betyder, relatera olika begrepp till varandra, använda begrepp i nya sammanhang)

* Analysförmåga (beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, påvisa och förklara samband, se utifrån olika perspektiv, jämföra likheter och skillnader, jämföra fördelar och nackdelar)

* Informationshantering/procedurförmåga (söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, skilja på fakta och värderingar, avgöra källors användbarhet och trovärdighet, förstå hur metoder och färdigheter ska användas)

Material: Historia impuls 3: s. 10-25.

Bedömning/ Uppgifter

 • Begreppsförhör

 • Prov på momentet

 • Inlämningsuppgifter

Bedömning sker fortlöpande under arbetsgång. Bedömningen grundas på hur du visar dina förmågor skriftligt och muntligt. Du kommer att få kontinuerlig respons på vad du kan utveckla vidare muntligt och/eller skriftligt.

Uppgifter

 • Källor - en dagbok

 • Rest; Begrepp och basförhör 1:a vk.

 • Basprov 1:a vk

 • Rest: Analysfrågor 1:a vk.

 • Powerpoint 1:a vk

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9