Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorrarna Planering TSS fsk vt-17

Skapad 2017-01-20 08:27 i Björkbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan verksamhet planeras, dokumenteras, utvärderas och utvecklas för att skapa goda villkor för barns utveckling och lärande.

Innehåll

Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning. Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i våra förskolor. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål.


I HAND
Inkludering - alla är värdefulla och mångfald är en tillgång


Hållbarhet - varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet


Ansvar - ett eget ansvar som sträcker sig lite längre


Nyfikenhet - utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter


Delaktighet-  kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

 

1. Kunskapsområde

Vi har valt ett läroplansmål från vardera område Normer och värden, Utvecklings och lärande och Barns inflytande.

Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

I Ekorrgruppen finns barn med olika bakgrund. Några av barnen har annat modersmål eller har föräldrar med annat modersmål än svenska. Varje vecka möter barnen lärare som undervisar i språk, som spanska, arabiska, isländska och thailändska. 

Lpfö-98 rev. -16

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

* förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning och

* känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer

   • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 2. Var är vi?

Så här tar vi reda på vilka erfarenheter och förmågor barnen har kring valt kunskapsområde:

Vi kommer utgå från det som är gemensamt för alla barn, att vi bor i Sverige och att Björkbacken finns i Södra Sandby. För att gå vidare med de övriga länderna.

Vi börjar med frågorna:

Vad tänker du om Sverige?

Vad vet du om Sverige?

 

3. Var ska vi?

Detta är exempel på vad barnen gör när de fått ett nytt kunnande kring valt kunskapsområde:

Barnen kan berätta om olika länder, de har förståelse och kunskap om skillnader och likheter. 

 

4. Hur gör vi?

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

Frågor till barnen och diskussioner i samlingar.

Lära oss relevanta ord på de olika språken exempelvis färger och namn på djur, genom samarbete med modersmålslärare och föräldrar.

Vi kommer använda oss av google och google Earth.

Vi kommer lyssna på barnens förslag och följa tankar och idéer.

Vi kommer måla och ha skapande aktiviteter.

5. Hur gick det?

Mall att använda vid arbetslagsplaneringarna:
Uppföljningsmall, finns i GAFE/TSS fsk pedagogisk mapp

Mall att använda när temat är slut:
Utvärderingsmall, finns i GAFE/TSS fsk pedagogisk mapp

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: