Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text, svenska åk 4

Skapad 2017-01-21 19:21 i Österbyskolan Östhammar
Skrivträning, genrepedagogik
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Att skriva en text är nästan som att bygga något. Om du till exempel ska bygga ett bord måste du veta vad bordet ska användas till och sedan göra en ritning. På samma sätt är det när du skriver en text. Du måste veta vad det är du ska skriva och varför, och sedan göra en planering. När du bygger ett bord väljer du vilket material du ska använda, när du skriver en text väljer du vilka ord du ska använda. Är du snickare sätter du ihop de olika delarna så att bordet blir som du har tänkt dig, är du skribent sätter du ihop orden till meningar, och meningar till stycken, så att det blir den text du planerat. I det här arbetet ska du få lära dig att planera och skriva olika typer av texter (ur förordet till ZickZack Skrivrummet).

Vi kommer att arbeta med ett läromedel som heter ZickZack Skrivrummet. Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med beskrivande texter om djur.

Innehåll

Hur undervisningen kommer att gå till

Klassen/gruppen arbetar med en texttyp i taget.

 • Förförståelse/förkunskaper: Eleverna ges möjlighet att se och läsa många exempel på den aktuella texttypen.
 • Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen texttypens innehåll, syfte och struktur.
 • Steg 2: Eleverna får arbeta med de språkliga drag som är typiska för den aktuella texttypen (grammatik, sambandsord, ämnesspecifika ord, språkliga knep osv.).
 • Steg 3: Klassen/gruppen skriver tillsammans med läraren en gemensam text och över då på det de lärt sig på Steg 1 och Stg 2.
 • Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en text och bedömer den därefter tillsammans med sin lärare.

Konkretisering av målen utifrån ZickZack Skrivrummet

Under arbetsområdet ska eleverna:

 • förstå vad syftet med olika textyper är- instruerande, förklarande, återberättande, beskrivande, argumenterande och berättande texter (förförståelse och förkunskaper)
 • lära sig hur olika texter är uppbyggda, vilka delar de består av och i vilken ordning delana kommer (steg 1)
 • lära sig vilka språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna och träna på att använda dem (steg 2)
 • öva det de lärt sig på Steg 1 och 2 samt tillsammans i klassen/gruppen och med lärarens hjälp skriva gemensamma texter (steg 3)
 • på egen hand kunna planera och skriva en text av varje texttyp (steg 4)

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att...
- förstå syftet med den aktuella texttypen
- kunna skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till syftet
- kunna använda strukturen för den aktuella texttypen
- kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen

Hur eleven skall få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i en individullt skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista. Därefter ställs nya mål upp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Beskrivande text

Behöver träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Struktur
Du är osäker på de olika underrubrikerna i mallen. Texten kan uppfattas som rörig.
Du följer i huvudsak rätt struktur Din text är indelad i stycken med underrubriker som till exempel: Rubrik Klassifikation Beskrivning av djuret Bild med bildtext
Din text är väl strukturerad och innehåller alla underrubriker som ska finnas med i en beskrivande text.
Innehåll
Innehållet är inte relevant och/eller svårt att förstå.
Din text har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll.
Din text har ett tydligt innehåll.
Språkligt
Du är osäker när du ska formulera meningar. Du behöver variera språket mer.
Du varierar språket något. Dina meningar är formulerade på ett i huvudsak rätt sätt. Du skriver i presens genom hela texten.
Ordvalet i din text är varierat och höjer kvaliteten. Du använder beskrivande och tydliga verb. Du använder adjektiv.
Skrivregler
Du är osäker på stavning, skiljetecken och/eller stor bokstav.
Du är ganska säker på hur man stavar, använder skiljetecken och stor bokstav.
Du visar god säkerhet när du stavar och i hur skiljetecken och stor bokstav används. Du sätter ut kommatecken vid uppräkningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: