Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Närmiljö som lärmiljö" - period 2

Skapad 2017-01-22 16:45 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Slöjd Matematik Historia Biologi Teknik Svenska Religionskunskap
Under vårterminen kommer vi att arbeta med temat "Närmiljö som lärmiljö" utifrån sommaruppdraget, elevernas vardag, och Dalby kyrka.

Innehåll

Undervisningens innehåll: Hur?

På verkstaden läs och skriv ska vi skriva notiser. Vi kommer att titta i tidningar hur notiser skrivs. Vi kommer att jämför notiser och artiklar från dagstidningar, så vi tränar oss i att se skillnaden. Vi kommer att använda skrivarboken för att lära oss att skriva notiser. Notiser som vi läst och skrivit själva kommer att presenteras.

På verkstad SO-verkstaden  utgår vi från kyrkan och klostret. Vi gör ett studiebesök i kyrkan där vi får lära oss en del om Dalby kyrka och Dalby klosters historia. Alla fördjupar sig sedan i en av de heliga byggnaderna eller biskop Egino genom att söka information och skriva faktatexter.

NO-verkstaden utgår vi från klostret och klosterträdgården vid Dalby kyrka och arbetar med medeltida sjukvård, mediciner och gamla tiders förklaringar av naturen kopplat till nutiden. Alla fördjupar sig i någon läkeört genom att söka information och skriva faktatexter. Genom medeltidens epidemi digerdöden kommer vi in på bakteriesjukdomar och upptäckten av penicillinet.

På verkstad programmering kommer vi att kort gå igenom datorns historia och prova på två olika sätt att programmera på iPad, i appen Coda game och i Swift Playgrounds.

Undervisningens innehåll: Vad?

Målen med verkstadslektionerna på läs och skriv är att:

 • skriva notiser.

Vi ska utveckla läsning och skrivning genom följande: 

 • Lässtrategier för att förstå och tolka notiser från dagstidningar.
 • Strategier för att skriva notiser med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta dessa notiser till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på dessa.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Målen med verkstadslektionerna i SO:

 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen.

 

Målen med verkstadslektionerna i NO:

* Samla naturvetenskaplig information och skapa texter om läkeörter och bakteriesjukdom (digerdöden).

* Kunna berätta om en historisk upptäckt inom biologiområdet (penicillin) och dess betydelse för människan.

 

Målen med verkstadslektionerna i tx-slöjd och trä och metallslöjd/teknik : 

Ut på ramen.

Denna terminen innebär verkstaden i slöjd att man arbetar i båda slöjdarterna.

Det skall bli intressant att följa er genom ert arbete.

Tänk på att det är mycket tid som du skall använda på ett effektivt sätt, planera den väl.

Vi har givetvis tittat på vad ni önskat i brainstormen.

I läroplanens syfte står det att eleven skall utveckla sin förmåga att:

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Ditt arbete skall redovisas i @slöjda sista gången.

 

Målen med verkstadslektionerna i programmering är att: 

 • Förstå logiken i programmering och lösa problem.

Vi kommer att arbeta med detta genom att:

 • göra spel i appen Coda game och programmera i Swift Playgrounds, där vi följer arbetsgången och /eller arbetar med egna idéer och lösningar.
 • Träna problemlösning genom att få programmen att fungera och göra som vi tänkt.

 

 Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning på verkstad läs och skriv. Förmågorna som bedöms är: 

 • Hur tolkar och för eleven underbyggda resonemang utifrån egna erfarenheter, om tydligt framträdande budskap i notiser samt beskriver eleven sin upplevelse av läsningen?
 • Hur skriver eleven notiser utifrån innehåll och struktur samt språklig variation?

 

So - bedömning

Förmågorna som bedöms är:

 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

 

NO - bedömning

Förmågorna som bedöms är:

* Hur eleven kan söka naturvetenskaplig information och använda den för att skapa texter med anpassning till sammanhanget.

* Om eleven kan berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt och deras betydelse för människan.

 

Bedömningen i tx- slöjds och trä-och metall / teknik verkstad görs under arbetets gång och ingår i bedömningen i slöjd.

 

Bedömning på verkstad Programmering

 • Hur eleven kan lösa enkla problem inom programmeringen genom att välja och använda strategier och metoder. 
 • Hur eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssättet för att lösa programmeringsuppgifterna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Re Sv Ma Bi Tk Sl
"Närmiljö som lärmiljö"

Svenska läs och skriv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hur tolkar och för eleven underbyggda resonemang utifrån egna erfarenheter, om tydligt framträdande budskap i notiser samt beskriver eleven sin upplevelse av läsningen?
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i notiser samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i notiser samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap notiser samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i notiser samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
2a. Hur skriver eleven notiser utifrån innehåll och struktur samt språklig variation?
Eleven kan skriva notiser med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen
Eleven kan skriva notiser med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva notiser med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva notiser med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.

Programmering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Ny aspekt
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt, men behöver hjälp av en kamrat eller vuxen.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt .

NO - biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Söka naturvetenskaplig information och skapa texter.
Eleven kan med hjälp av vuxen söka naturvetenskaplig information och använda den för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använda den för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använda den för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använda den för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Naturvetenskapliga upptäckter.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
So - Religion/Historia
Söka information och skapa texter
Eleven kan med hjälp av vuxen söka relevant information och använda den för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka relevant information och använda den för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka relevant information och använda den för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka relevant information och använda den för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: