Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse

Skapad 2017-01-22 20:20 i Förskolan Vita Huset Kristinehamn
Förskola
Under vecka 3-11 jobbar vi med sagan "Bockarna Bruse" i 4-årsgruppen (de barn som fyller 5 år 2017). Grundidén är att barnen ska få dramatisera en lättare saga. Vi får in många mål från läroplanen i det här projektet. Bland annat matematik, sång, drama, skapande.

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

1.     Utveckla sina matematiska kunskaper.

2.     Tro på sin egen förmåga och öka sin självständighet.

3.     Utveckla sitt tänkande i en skapande process.


Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig (kunskap, förmåga, känsla, förståelse, verktyg, startskott till… )? 

1.     Matematik begreppen stor, mellan, liten, lägesbegreppen över och under samt antalsuppfattning, delar och symbolen 3.

2.     Dramatisera sagan ”Bockarna Bruse” inför sina kompisar. Känslan att våga och klara av.

3.     Förmågan att göra en ritning, skiss av det som ska skapas.


Hur ska det märkas på barnen? 

1.     Att barnen använder rätt matematik begrepp i talat språk samt i dokumentation.

2.     Att barnen använder sig av sagan ”Bockarna Bruse” i sin lek. Att de delar med sig och tar hänsyn till varandras viljor i den leken.

3.     Att barnen har en plan inför sitt skapande.

4.   Att barnen ska våga prata mer inför sina kompisar t.ex. i samlingen och gestalta inför kompisarna.


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling? 

1.     Det stärker deras matematiska kunnande.

2.     Ökar deras självkänsla samt att ta hänsyn till varandras olikheter och känslor. 


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort? 

1.     Nya lärmiljöer.

2.     Barnen lär känna varandra på ett nytt sätt i och med dramatisering.

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt? 

1.     Samlingen med fruktstund.

2.     Skaparverkstaden.

3.     Skogen.

4.     Idrottshallen.

5.     Flanosagan, boken och sången ”Bockarna Bruse”.

6.     Surfplattan.

7.   Storbild med kanonen.


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem? 

1.     Många av barnen är intresserade av matematik och aktiva när vi delar frukten samt räknar barnen i samlingen. Vi har gemensam problemlösning.

2.     De är inte främmande för att göra dokumentationer vilket är till fördel när de ska göra egna ritningar i sitt skapande.

3.     Barnen tycker om att sjunga och få läst för sig.


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt? 

Matematik, skapande, dramatisering.


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta? 

Vecka 3-5 eller tills vi ser att intresset svalnar.


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)? 

1.     Grupp: Samling, idrotten, dramatisering, vilan.

2.     Enskilt: Ritningen, skapande, bok.

3.     Par: Flanosagan.

4.   Ute i skogen.

 

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna? 

1.     På samlingen läser vi sagan ”Bockarna Bruse” och samtalar efteråt om bokens innehåll: Finns troll? Varför är trollet argt? Varför finns det ingen mat på ena sidan av bron? Känner barnen till fler fantasifigurer? Vi tittar noga på bilderna i boken. Vad är det vi ser?

2.     Barnen gör en dokumentation över sagan som vi sätter upp. De får då tillfälle att visa på begreppen liten, mellan och stor.

3.     På samlingen gör vi flanosagan ”Bockarna Bruse”. Vi sjunger även sången. Flanosagan ska sitta bredvid barnens dokumentation så att de har möjlighet att leka med den själva. En laminerad saga sitter också uppe som barnen kan leka med.

4.     Vi har en kulram som vi använder i samlingen. Ett barn får stå inför sina kompisar och räkna på den. Matematik problemlösning hur delar vi frukten?

5.     Symbolen 3, en tärning och 3 knappar som visar antal samt att vi delar frukten i tre delar på samlingen.

6.     Barnen får skapa något utifrån sagan ”Bockarna Bruse”. Först får de göra en ritning där de måste tänka till och dokumentera; vad och hur många av varje de behöver i sitt skapande? Vilka verktyg behövs? Den här aktiviteten ska göras med få barn samtidigt.

7.     Dramatisering av sagan ”Bockarna Bruse” i idrottshallen.

8.     Vi går till skogen och stenbron. Bor det ett troll där? Finns det spår?

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

 1. Vi använder samlingen då barnen kan delge varandra sin kunskap och därmed kan de lära av varandra.
 2. Dramatisering i grupp.
 3. Enskild dokumentation och skapande.


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

Alla barn har inte det svenska språket fullt ut ännu. Vi har sagan ”Bockarna Bruse” på arabiska. Vi ber språkstödjaren att läsa för de arabisktalande barnen. Genom att ha flanosagan tillgänglig för barnen i deras lek så har alla möjlighet att bearbeta sagan när som helst. Alla barn kanske inte vill dramatisera. De som vill gör det och övriga är delaktiga på annat sätt.


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

Alla situationer. Vi sätter upp barnens egen dokumentation i lekrummet samt att sagan finns väl synlig.

På Unikum. 


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

På planeringskvällarna samt den egna planeringstiden. 

 Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

Att de pratar om vad vi gör på förskolan. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: