Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-01-23 09:33 i Vallhallaskolan F-6 Papperskorgen
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Historia Svenska Religionskunskap
Under ca 5 veckor kommer du att läsa om vikingatiden och asatron.

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här

Historia

Genom undervisningen i ämnet historia ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Religion

Genom undervisningen i ämnet ska du smmanfattningsvis ges förutsättninar att utveckla din förmåga att:

 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Det här kommer du att få undervisning om:

Historia

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingarna resor.
 • Kristendomens införande i Norden och konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Exempel på hur vikingatiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.'Tidsbegreppet vikingatiden samt olika syn på dess betydelse.

Svenska

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige och Norden. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Religion

 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Berättelser från fornskandinavisk religion.

 

 

Det här ska du lära dig:

Se kunskapskrav nedan.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Du kommer att ta del av Historiska museets utställning om Vikingatiden. Du kommer att få lyssna, se bilder och utifrån dessa svara på frågeställningar utifrån utvecklingslinjerna: kulturmöten och levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Du kommer få göra källövningar, där du funderar över vilka ledtrådar historiska fynd ger om människors liv på vikingatiden.
 • Du kommer att få genomgångar om vikingarnas resor.
 • Du kommer att få arbeta med läsförståelse om vikingatiden och asagudar.
 • Du kommer att få läsa ur läroböckerna "Upptäck historia" och "Koll på historia"
 • Du kommer få skriva och rita om hur vikingarna levde, hur kvinnor och barn hade det, vad man livnärde sig på och göra jämförelser med hur du har det idag.
 • Du kommer få läsa om asatron, dess gudar och ritualer. 

Så här ska du visa vad du har lärt dig:

Under arbetets gång samlar du ditt arbete i ett häfte. I slutet av arbetsområdet samlar du ihop ditt material till en egen bok.

I slutet av arbetet blir det ett prov. Du kan läsa på inför provet med hjälp av ditt häfte.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: