Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i trädet vt 17

Skapad 2017-01-23 10:25 i Nattugglan förskola/fritidshem Falkenberg
Livet i trädet start vt 17
Förskola
Vi har valt ut ett träd i skogen som vår plats. Här kommer vi att utforska naturen och vår närmiljö.

Innehåll

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

20161114

Nu en bit in i terminen har vi reflekterat och gjort en liten utvärdering av vårt projekt. Barnen visar tydligt att deras intresse just nu ligger i motoriska lekar som tex. miniröris, dans, hinderbanor osv. För att bibehålla barnens intresse har vi därför valt att fokusera mer på det motoriska och rörelse i olika former. Vi har även diskuterat att rörelse inte nödvändigtvis måste vara dans och miniröris utan att det även kan förekomma i naturen, i skapandet, i leken etcetera och i nuläget försöker vi erbjuda barnen olika sätt att utforma, uttrycka och vara i rörelse. Samtidigt kommer vi att försöka observera och lyssna in vad barnen engagerar sig, samt visar ett genuint intresse för. Vi upplever att vår barngrupp är spretig och att det är svårt att fånga dem och få dem att bibehålla koncentrationen, men vi har diskuterat att detta är något som måste få växa fram under en längre tid utan att vi känner stress för ett "slutdatum" för att det ska bli ett kvalitativt projekt.

Sen terminens start har vi genomfört stora förändringar i vår pedagogiska miljö. Barnen kommenterade direkt de omgjorda rummen, att de var fina och spännande. Vi upplever dock att det har tagit lite tid för barnen att faktiskt använda rummen och de material som de erbjuder. Det är först nu som det känns som att de faktiskt, använder och tar för sig att det material som erbjuds. Kanske beror det på att vi var dåliga på att presentera de nya rummen och materialen, att de inte visste vad som förväntades av dem eller att de helt enkelt behövde tid för att bearbeta och ta till sig förändringen?

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

Vi har till vårterminen valt att strunta i de åldersindelade grupperna som vi jobbade med i höstas och istället lägga störst fokus på de barnen som är här mycket. Eftersom vi upplever att det är svårt att få projektet leva vidare när vi hela tiden måste "vänta in".

Vi kommer fortsätta dela in barnen i mindre grupper för att alla ska få möjlighet att uttrycka sig och ta till sig utmaningarna som projektet erbjuder.

 Vi har valt ut ett träd i skogen som vi kontinuerligt går till och där ifrån utgår vi i arbetet med projektet "livet i trädet"

 

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Vi vill med utgångspunkt i den natur vi har runt omkring oss, ta tillvara på barns fantasi och kreativitet. 

 Vi vill att de ska få uppleva naturen och få en känsla av att naturen är något viktigt som vi behöver värna om. Vi vill att barnen ska få utveckla ett intresse för naturen och få en känsla av att allting hänger ihop och utifrån det förstå att vi alla är en del i ett kretslopp

 

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vilken verksamhet vill vi erbjuda under inskolningen/barnens undersökningsperiod? (Se arbetsgången som ett stöd.)

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen? 

Vi delar upp oss i mindre grupper och går till trädet ett par gånger i veckan. För att skapa ett större intresse bland alla barnen lägger vi fokus på De barnen som är inne i en undersökningsprocess. 

Kompetensutveckling

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barn intresse? Vad uttrycker barnen och vilka uttrycksätt använder de? Hur agerar vi pedagoger i miljön?

arnen visar ett tydligt intresse för att undersöka naturen. Vid flera tillfällen har barnen funnit naturmaterial där de genom fantasi sett skepnaden av djur. Dessa har barnen sedan velat ta med hem till förskolan och gemensamt undersökt, utvecklat och lärt oss mer om genom skapande, information från olika medier och gemensamma funderingar 

Formulera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet inom valt fokusområde? Konkretisera läroplansmålen och skapa egna utvärderingsbara mål. Tänk även på BUN:s prioriterade mål.

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare?

En stor utmaning på vår förskola är att hålla kvar fokuset och arbeta mot ett gemensamt mål, vi har alltid en grupp under förändring. Därför har vi denna terminen haft ett fokus på att  låta de barnen som är här mycket och har en förmåga att "smitta av" sitt intresse på de andra barnen låta vara dem som driver projektet framåt. 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: