Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kojans planering VT 17

Skapad 2017-01-23 12:27 i Stinsens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan verksamhet planeras, dokumenteras, utvärderas och utvecklas för att skapa goda villkor för barns utveckling och lärande.

Innehåll

Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning. Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i våra förskolor. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål.


I HAND
Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång


Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet


Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre


Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter


Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

 

1. Kunskapsområde

Vi har valt ett läroplansmål vardera  från områdena Normer och värden, Utveckling och lärande och Barns inflytande.

Vi har valt att arbeta med just detta därför att vi upplever att vi behöver skapa struktur i gruppen och skapa varaktiga relationer mellan barnen för att få en trygg barngrupp.

Inom normer och värden fokuserar vi på att barnen ska ha en respekt för varandra samt värna om varandra


Inom barns inflytande fokuserar vi på att skapa en trygg barngrupp samt att barnen lär sig hantera konflikter så att vi får en trygg miljö att vistas i där alla har ansvar för att gemensamma regler hålls.

Inom utveckling och lärande har vi valt att fokusera på att barnen ska få ta ansvar för sina handlingar och vad dessa kan göra för att skapa en trygg och lugn miljö.

2. Var är vi?

Så här tar vi reda på vilka erfarenheter och förmågor barnen har kring valt kunskapsområde:

Vi observerar att barngruppen just nu behöver struktur och rutiner för att skapa en trygg miljö för barnen. Vi läser nu de tio kompisböckerna för barnen och vi märker nu att barnen finner en trygghet i att de har ett verktyg att ta till när de inte kan uttrycka hur de känner. Barnen har tagit till sig budskapen i böckerna och detta är synligt bland barnen

.

3. Var ska vi?

Vårt mål är att genom fasta rutiner skapa en lugn och trygg barngrupp för att tillsammans skapa en rolig och lärorik verksamhet.

Vi upplever att vi vill komma igång med ett tema som vi kan arbeta med denna terminen. Vår tanke är att jobba med känslor och ljud/buller då vårt tema i grön flagg kommer vara livsstil och hälsa. Vi kommer också att utgå ifrån våra kompisböcker som behandlar olika teman t.ex. att vänta på sin tur, att säga stopp och lyssna och kom överens.

Barnen tycker mycket om att lyssna på sagor och syftet är att barnen ska ha ett verktyg att ta till i situationer där språket inte räcker till.  

4. Hur gör vi?

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

Vi börjar att läsa de olika kompisböckerna och därefter arbetar vi utifrån böckernas teman.

Planerade aktiviteter inomhus och utomhus.
Vi vill att vårt arbete ska vara synligt i verksamheten.

5. Hur gick det?

Vi kommer att utvärdera temat innan terminens slut. 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: