Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Labolina Babblarna

Skapad 2017-01-23 14:41 i Lineheds förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Vi har sett att barnen varit fortsatt intresserade av Babblarna och därför valt att ha dem som verktyg för att arbeta med språket. Varje figur kopplas till varsitt fokusområde i läroplanen (Lpfö98).

Innehåll

Varför?

Vi uppmärksammade att barnen var nyfikna på babblarna och valde därför att utveckla deras intresse.

Vi köpte in gosedjur och plastfigurer. Vi gjorde även själva egna material och använde youtube kanaler för sång och rytmik.

Babblarna bjuder in till lek då dom inspirerar oss pedagoger och barnen, det visar sig att barnen lärt sig mycket. Vi arbetar även med TAKK tecken som stöd. Det tycker vi stimulerar barnens utveckling och riktar in sig inom Lpfö 98. Barnen hade haft erfarenhet hemifrån av babblarna så vi pedagoger tog tillfället i akt och köpte in lite material. Det bidrog till ett lärande av interkulturella förhållningssättet då vi arbetar med barn och pedagogers hemkultur.

Hur?

Vi introducerar Babblarna med hjälp av en väska där en babbelfigur får vara huvudperson att presentera uppgiften som vi ska ta oss an den dagen. Vi är antigen tillsammans eller uppdelade i smågrupper i blandade åldrar. Vårt mål är att väcka barnens intresse för skriftspråket genom att introducera bokstäverna och siffror i vår miljö på avdelningen. Vi använder oss av digitala verktyg i form av projektor/kanon, här får vi in de målen från läroplanens mål.

Syfte/Mål

Vi kommer att använda varje figur till olika områden kopplade till läroplanens mål och barnkonventionen.

Babba- språk

Bibbi- matematik

Bobbo- rörelse/motorik

Dadda- natur, miljö och teknik

Diddi-  måla, skapa

Doddo- känslor, vänskap och empati. Konflikthantering.

Vårt material kompletterar vårt sätt att stimulera barnens utveckling och lärande på ett lustfyllt sätt. Tillsammans med babblarna hoppas vi att vi kan locka barnen till nyfikenhet och intresse. Vi pedagoger tycker att det är viktigt att barnen får ha inflytande i verksamheten och kommer därför utveckla temat utifrån barnens intressen och önskemål.

 

För barnen:

- Väcka nyfikenhet/intresse.

- Barnen ska ges möjlighet att på olika sätt kunna uttrycka sig.

- Göra barnen delaktiga

- Barnen ska kunna påverka.

 

För pedagogerna:

- Medforskande och lyhörda pedagoger

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

 • Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

                                      

 

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

 • Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

 

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

 

 • Lpfö98 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • det kompetenta barnet
 • barns inflytande
 • vårdnadshavares involvering
 • kreativitet och de hundra språken
 • att lära tillsammans och av varandra
 • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
 • variation i arbetsformer
 • olika gruppkonstellationer
 • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
 • för barnen att ställa hypoteser

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?

Vi dokumenterar arbetet och barnens utveckling och lärande i text och bild i barnens lärloggar och i deras pärmar.

 

Hur ska dokumentationen göras?

Vi använder oss av it så som Filmning ljudinspelning och bilder.

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

Det sker kontinuerligt under hela läsåret.

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Pedagogerna tillsammans med barnen.

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

Vi pedagoger sammanställer dokumentationen genom att vi fyller på under hela läsåret.

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Babblarnas skapare Anneli Tisell inspirerades av professor Iréne Johansson och boken ” Kom igång med Karlstadmodellen”, en i grunden enkel träningsmodell för personer med språk-, tal- eller kommunikationssvårigheter. Johanssons figurer Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo hade tagits fram på 1980-talet för att träna barn i de olika språkljuden, där barn härmar deras ljud/namn och lär sig därmed att använda betoningar och får en melodi i sitt språk. Genom Tisells Hatten förlag gavs figurerna en ny form, och böcker och filmer om Babblarna kom att spridas till en större allmänhet med start 2008.

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: