Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk vt 2017 Rävlandaskolan 1-3

Skapad 2017-01-23 19:25 i Rävlanda skola Härryda
Pedagogisk planering för svenska som andraspråk år 1-3.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Terminsplanering för nyanlända SVA-elever i år 1-3.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska.

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och för sin arbetsmiljö.

 

Arbetssätt och metod

Läsa:

Alla elever arbetar med läsförståelse utifrån sin egen nivå. Vi arbetar med de olika lässtrategierna för att förbättra läsförståelsen på djupet. Vi diskuterar och samtalar kring texter som vi läst. Eleverna får möta olika typer av texter såsom fakta, berättande, beskrivande och förklarande texter. I årskurs 2-3 använder vi läromedlet Språkkraft som utgångspunkt med fördjupning av vissa delar. I årskurs 1 lyssnar barnen på högläsning eller ser en faktafilm som vi sedan skriver gemensamma texter kring/skapar bilder kring.

Eleverna i årskurs 1 tränar också på grundläggande läsinlärning. Bokstavstecken/ljud, enkla ord, enkla meningar. Vi har läsgrupper där vi läser en gemensam text som vi sedan arbetar kring tillsammans och eleverna får även den texten i läxa.

Under vissa lektioner står inlärning av nya ord och begrepp i fokus. Det kan tex handla om väderlek,kroppsdelar, maträtter men också knyta an till ett tema som eleverna arbetar med i sin klass.

Skriva:

Vi skriver alltid en gemensam text som eleverna i år 2-3 sedan kan använda som modell i sitt eget skrivande. Under terminen är ett mål att eleverna ska utveckla sitt självständiga skrivande.

Eleverna arbetar med språklära, såsom stavning och skiljetecken. 

Tala:

Eleverna får prata och berätta om olika saker under varje lektion. Så gott som varje lektion inleds med en kort stund där de får berätta om något som de tänker på just nu. Detta uppstår spontant då eleverna har mycket att dela med sig av och vi pedagoger uppmuntrar detta. Vi ser till att alla blir delaktiga i det muntliga berättandet. Detta utvecklar elevernas vardagsspråk och fokus ligger på att kunna göra sig förstådd i olika situationer. Samtidigt med detta tränar eleverna praktiskt på böjningsformer och meningsbyggnad. Vi får syn på nya ord och begrepp som vi översätter med hjälp av varandra eller bildsökande på internet.

Bedömning:

 

år 1-3

Du kan visa att du kan urskilja olika slags budskap i arbetet med texter och bilder.

Du är delaktig i diskussionerna kring de texter gruppen arbetar med.

Du är delaktigt i det gemensamma skrivandet. Du kommer med förslag och egna idéer som bidrar till den gemensamma texten.

 

år 1

Du kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

 

år 2-3

Du kan utifrån en modelltext skriva en egen text.

Du har förståelse för språkets struktur med punkt och stor bokstav.

Du kan visa att du kan använda de ord och begrepp som vi arbetar med i rätt sammanhang.

 

Dokumentation

Elevernas arbete bedöms och dokumenteras kontinuerligt. VI använder oss av Nya Språket lyfter och Skolverkets obligatoriska bedömningar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: