Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2017-01-23 20:50 i Djupedalskolan Härryda
Syror och baser, indikatorer, pH-skalan, försurning m.m.
Grundskola 7 Kemi
I detta arbetsområde ska du få lära dig om atomens uppbyggnad, joner, periodiska systemet, syror, baser, indikatorer, pH-skalan samt hur kunskap i kemi kan påverka en hållbar utveckling.

Innehåll

 

Undervisningen kommer att handla om att:

 • Syror och baser är två grupper av vanliga ämnen. 
 • Indikatorer talar om hur surt respektive basiskt något är.
 • Syror och baser kan motverka varandra. 
 • Försurning och övergödning kan orsaka miljöproblem i naturen.
 • Kunskap i kemi kan påverka en hållbar utveckling.
 • Atomen består av mindre elementarpartiklar. 
 • Joner är laddade atomer.
 • Periodiska systemet består av grupper och perioder.
 • använda kemins metoder och arbetssätt.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar

Läsning

Filmer

Uppgifter + quiz

Laborationer

Mål

Veta vad som menas med syror och baser.

Känna till några starka och svaga syror.

Känna till några baser.

Känna till vätejoner (oxoniumjoner) och hydroxidjoner och vad de har för betydelse för syror och baser.

Känna till vad en neutral lösning är samt hur man kan göra en sådan.

Känna till olika typer av indikatorer, vad de gör samt hur de används.

Kunna bestämma pH-värdet på olika lösningar och förstå vad det innebär.

Förstå vad försurning innebär för miljön, vad som orsakar det samt hur man kan förhindra det.

Förstå vad övergödning innebär för miljön, vad som orsakar det samt hur man kan förhindra det.

Förstå hur atomer är uppbyggda. 

Känna till hur det periodiska systemet är uppbyggt.

Förstå vad en jon är. 

Kunna utföra en laboration säkert.

Kunna skriva en laborationsrapport.

 

Begrepp att kunna:

atom, proton, neutron, elektron, jon, syra, bas, neutral lösning, sur lösning, basisk lösning, vätejon, oxoniumjon, hydroxidjon, indikator, pH-värde, försurning, övergödning, periodiska systemet, laboration, laborationsrapport, saltsyra, salpetersyra, svavelsyra, citroncyra, mjölksyra, ättiksyra, natriumhydroxid, ammoniak. 

Hur ska det bedömas?

Bedömningen sker fortlöpande genom hela arbetsområdet genom bl.a. diskussioner under genomgångar, läsning och efter filmer, laborationer och eget arbete.

I slutet av arbetsområdet ska ni utföra en mindre laboration självständigt där ni även skriver en laborationsrapport.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  E 9
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 9

Matriser

Ke
Matris för syror och baser

E
C
A
Genomföra en undersökning
Din förmåga att genomföra en undersökning utifrån en planering .
Du kan i huvudsak genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan på ett utvecklat sätt genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan på ett välutvecklat sätt genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Egna frågeställningar
Din förmåga att formulera egna frågeställningar .
Du bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du formulerar utvecklade frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du formulerar välutvecklade frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt och effektivt utifrån.
Använda utrustning
Din förmåga att använda utrustningen på ett fungerande och säkert sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra
Din förmåga att jämföra resultaten, dra slutsatser och koppla dem tlll kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resonemang
Din förmåga att föra resonemang kring kunskapsområdet samt resultatens (laborationer) rimlighet och att ge förslag på förbättringar och eventuellt nya frågeställningar .
Du för enkla resonemang kring kunskapsområdet och resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring kunskapsområdet och resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring kunskapsområdet och resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera
Din förmåga att dokumentera din undersökning.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: