Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pixel 5A Danmarks skola

Skapad 2017-01-24 19:22 i Danmarks skola Uppsala
Pixel 5A Kapitel 1 Tal och räkning
Grundskola 5 Matematik
Pedagagogisk planering för Pixel 5A - dess innehåll.

Innehåll

 

Konkretisering av målen i Pixel 5A och 5B, du ska kunna:

Arbetssätt:
Huvudsaklig utgångspunkt från läromedlet Pixel 5A. Genomgångar och praktiskt elevarbete i helklass, halvklass, grupp samt på individuell nivå. Individuella diagnoser som svara mot respektive kapitel i matematikböckerna samt utvalda diamantdiagnoser från skolverkets hemsida och specifika läxor vid behov.

Redovisningsformer

Du kommer att få visa din kunskap och din utveckling genom att:

 • Uttrycka dig muntligt och föra förklarande och reflekterande matematiska samtala individuellt, i par, grupp eller helklass.
 • Uttrycka dig skriftligt, så som t.ex. teckningar, figurer, tabeller och diagram för att förklara dina matematiska idéer.
 • Använda hjälpmedel och representationsformer, så som t.ex. klossar och miniräknare, för att förklara olika lösningsmetoder.
 • Läsa och förstå matematik så som den framställs i skrivna uppgifter och i textuppgifter. 
 • Tolka och förstå, för att sedan beräkna rutinuppgifter från matematikboken och besvara dem i ditt räknehäfte.
 • Genomföra individuella diagnoser, tester, inlämningsuppgifter och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matris Pixel 5A - Danmarks skola

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tal och räkning (kap 1)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring positionssystemet, avrundning och överslagsräkning, addition och subtraktion, multiplikation och division, negativa tal och talserier.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring positionssystemet, avrundning och överslagsräkning, addition och subtraktion, multiplikation och division, negativa tal och talserier.
Sannolikhet och statistik (kap 2)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring slump, osäkerhet och chans, stor och liten sannolikhet, sannolikhet som bråk mellan 0 och 1, typvärde, median och medelvärde.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring slump, osäkerhet och chans, stor och liten sannolikhet, sannolikhet som bråk mellan 0 och 1, typvärde, median och medelvärde.
Decimaltal (kap 3)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring tiondelar, hundradelar och tusendelar, talmönster knutna till decimaltal, addition, subtraktion och multiplikation av decimaltal samt uppskatta storleken på svar, göra överslagsberäkningar och avrundningar.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring tiondelar, hundradelar och tusendelar, talmönster knutna till decimaltal, addition, subtraktion och multiplikation av decimaltal samt uppskatta storleken på svar, göra överslagsberäkningar och avrundningar.
Geometri (kap 4)
Grundläggande och godtagbara kunskaper kring tecknandet och konstruerandet av två- och tredimensionella figurer och dess egenskaper.
Välutvecklade och mer än godtagbara kunskaper kring tecknandet och konstruerandet av två- och tredimensionella figurer och dess egenskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: