👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 2, skriva

Skapad 2017-01-25 18:52 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Att kunna skriva är viktigt och roligt. Det är viktigt att man kan skriva olika sorters texter beroende på vad man vill framföra. I berättelserna kan fantasin sprudla och den ska roa och underhålla kanske genom spänning eller genom roliga händelser. Det är också viktigt att kunna återberätta händelser som man varit med om och kunna berätta i ordning så att de som läser eller lyssnar förstår. Det är roligt att höra hur andra tycker om olika händelser i de återberättande texterna vilket är viktigt att veta att man inte får skriva i en faktatext. Där vi koncentrerar oss på fakta kring något speciellt ämne. Det är också viktigt att kunna skriva på datorn i dagens samhälle. Det underlättar mycket att kunna använda datorn som redskap och hjälpmedel. Dels för att jobba med stavning och att skriva så att andra kan läsa vad jag skrivit men också för att kunna maila och ha kontakt med andra med hjälp av datorn.

Innehåll

 

Inledning

Att kunna skriva är viktigt och roligt. Det är viktigt att man kan skriva olika sorters texter beroende på vad man vill framföra. I berättelserna kan fantasin sprudla och den ska roa och underhålla kanske genom spänning eller genom roliga händelser. Det är också viktigt att kunna återberätta händelser som man varit med om och kunna berätta i ordning så att de som läser eller lyssnar förstår. Det är roligt att höra hur andra tycker om olika händelser i de återberättande texterna vilket är viktigt att veta att man inte får skriva i en faktatext. Där vi koncentrerar oss på fakta kring något speciellt ämne. Det är också viktigt att kunna skriva på datorn i dagens samhälle. Det underlättar mycket att kunna använda datorn som redskap och hjälpmedel. Dels för att jobba med stavning och att skriva så att andra kan läsa vad jag skrivit men också för att kunna maila och ha kontakt med andra med hjälp av datorn.

Kursplanens syftestext

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
• söka information från olika källor och värdera dessa.

Mål till eleven

 • Skriva läsligt

 • Använda stor bokstav och punkt.
 • Stava vanliga ord.

 • Skriva med inledning, problem, lösning och slut.
 • Ge respons på kompisars berättelser.

 • Utveckla sin berättelse.

 • Använda dator/datorplatta.

 • Använda ord och begrepp som är typiska för ämnet.

Vi kommer att bedöma

Hur eleven kan:

* Formulera sig i tal och skrift t.ex. genom att skriva läsligt, stava vanliga ord, använda stor bokstav och punkt, använda datorplatta/dator. Kommunikativ förmåga.

* Anpassa språket efter mottagare t.ex. genom att förstå skillnader mellan texter, kunna ge respons, utveckla sina texter. Metakognitiv förmåga.

* Använda ord och begrepp som är typiska för ämnet. Begreppslig förmåga.

Bedömningstillfällen

Lektioner


Självbedömning i målboken

Unikum

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

Introduktions av arbetsområdet. Använda vår planering.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, individuellt material, gruppövningar som ger eleven möjlighet att träna på:

 • stor bokstav och punkt
 samt kunna stava vanliga ord

 • Ge respons på en kompis berättelse utifrån exempelvis två stjärnor och en önskan. 
 • Utveckla texter.
 • Använda begrepp som är typiska för ämnet.

 • Leta efter viktiga delar i faktatexter.

 • Använda datorplatta/dator att skriva på.

 • Göra böcker/häfte om våra faktatexter eller andra texter.
 • Måla bilder till våra texter.

 • Jobba med två stjärnor och en önskan.
 • Skriva en egen berättelse.
 • Skriva dagbok

 • Prata och skriva om saker vi gjort.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Svenska årskurs 2, skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva läsligt och stava vanliga ord.
 • Sv  1-3
Jag vet hur ordbilderna stavas och använder mest stora bokstäver.
Jag är säker på de vanligaste orden som jag använder och använder stora och små bokstäver. Jag har mellanrum mellan orden när jag skriver.
Jag stavar flera ord rätt, använder alltid mellanrum mellan orden och använder stora och små bokstäver på rätt sätt.
Skriva med inledning, problem, lösning och slut. Narrativa texter.
Skriva med inledning, problem, lösning och slut. Narrativa texter (bland annat den magiska dörren)
 • Sv  1-3
Jag kan skriva med röd tråd om jag har 4-rutan att jobba med.
Jag kan skriva med röd tråd med hjälp av 4-rutan och då kan jag också skriva någon beskrivande mening.
Jag kan skriva med röd tråd även utan 4-rutan. Jag använder den som tankestöd. Jag kan skriva flera beskrivande meningar när jag skriver berättelser.
Ge respons på kompisars berättelser.
 • Sv  1-3
Jag kan med hjälp av "two stars and a wish" ge respons till en kompis mha av en kompis eller en lärare på ett enkelt sätt.
Jag kan med hjälp av "two stars and a wish" ge respons till en kompis på ett enkelt sätt.
Jag kan ge respons inte bara på innehållet utan även något om hur texten är skriven.
Utveckla sin berättelse.
 • Sv  1-3
Jag kan utifrån någon kompis respons utveckla min berättelse med någon mening.
Jag kan göra min text mer beskrivande med någon mening.
Jag kan göra min grundtext mer beskrivande och även utveckla berättelsen utifrån respons som jag har fått. Jag kan utveckla min berättelse så att den blir mer beskrivande med flera meningar.
Använda datorn/datorplatta
 • Sv  1-3
Jag kan, när jag fått hjälp att logga in och starta Skolstil, skriva av den text jag har skrivit för hand.
Jag kan, när jag fått hjälp att logga in, starta Skolstil och skriva av det som jag har skrivit för hand och utveckla texten men någon enstaka mening.
Jag kan logga in och starta Skolstil och skriva av det som jag har skrivit för hand och utveckla texten med fler meningar. Jag kan skriva ut min text och spara den.
Beskrivande genren, faktatexter
Använda ord och begrepp som är typiska för ämnet. Beskrivande genren. Faktatexter
 • Sv  1-3
Jag kan, med hjälp av en kompis eller en vuxen, fylla i en 6-fältare och på det sättet fundera kring ord och begrepp.
Jag vet vilka ord och begrepp som är viktiga när jag t.ex. skriver om ett djur eller en växt. Jag och en kompis klarar att fylla i en 6 -fältare.
Jag har lätt för att fylla i en 6-fältare och klarar det själv. Jag använder viktiga ord och begrepp när jag skriver min faktatext.
Återgivande texter
Använda orienterings-, händelse-, kommentar och värderingsord i återgivande texter.
 • Sv  1-3
Jag behöver titta på återgivande genreplanschen för att veta hur jag ska skriva en återgivande text. Jag behöver lärarens stöd t.ex. genom en modellskrivning för att det ska vara lättare.
Jag behöver stöd av den återgivande genreplanschen för att veta hur jag ska skriva en återgivande text. Jag börjar kunna få med de olika delarna utan att titta.
Jag vet hur man skriver en återgivande text. Jag behöver inte titta på planschen. Jag vet skillnader mellan t.ex.återgivande text och faktatext.
Skriva instruerande texter
 • Sv  1-3
Jag vet hur en instruerande text ser ut. Var man kan stöta på en instruerande text. Jag kan skriva en instruerande text om jag tittar på genreplanschen.
Jag kan skriva en instruerande text utan att titta på genreplanschen.
Jag kan skriva en instruerande text helt själv och jag kan jämföra en instruerande text med andra sorters texter. Jag vet vad som är skillnaden och varför.