Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår upptäcksfärd!

Skapad 2017-01-26 09:52 i Hedekas förskola Munkedal
Förskola
Följande planering är en beskrivning av en upptäcktsfärd tillsammans med vår barngrupp där vi med barnens intresse och frågeställningar i fokus tar oss an olika arbetsområden.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Nedan följer en beskrivning av vårterminens temaarbete som kommer att bli en Upptäcktsfärd. Efter att vi startat upp vårterminen stod det klart att barnen i barngruppen visade ett stort intresse för olika faktaböcker och ämnen. Vi lade även märke till att det fans en nyfikenhet bland barnen att få ta del av information då de ofta ställde frågor till oss fröknar om olika ämnen och samband. 

Nedan följer några exempel på barnens frågeställningar;

- Varför sitter skatorna så högt upp i träden?

- Hur ser det ut i rymden och vad finns det i rymden?

- Finns det något slut i rymden?  

När vi sedan diskuterade vad som skulle komma att lämpa sig för vårt temaarbete fick barnens nyfikenhet kring olika ämnen och frågeställningar utgöra en utgångspunkt för vårt kommande temaarbete. Vi skall tillsammans med barnen ge oss ut på en upptäcktsfärd där de skall få erfarenheter kring hur man kan ta reda på information kring ett ämne eller en frågeställning. Barnen skall få agera forskare och få en alldeles egen upptäcktsbok/forskarbok där de bland annat skall få samla information som de tar reda på.

 Mål

Eget formulerat mål

Under kommande temaarbete vill vi att;

 • Barnen skall få erfarenheter kring/kunskaper av att ställa frågor/formulera olika frågeställningar
 • Barnen skall få erfarenheter och kunskaper kring ett undersökande arbetssätt
 • Barnen skall få erfarenheter av att sammanställa material/information
 • Barnen skall få uttrycka sina kunskaper på olika sätt, både muntligt, i bild och form, text och genom skapande verksamhet

 

Läroplanens mål

Genom vårt temaarbete kommer vi att beröra ett flertal av läroplanens utvecklingsmål;

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

 

Barnens erfarenheter

Som vi beskrivit ovan så kommer vårens temaarbete bli en upptäcktsfärd där vi tillsammans med barnen i barngruppen ger oss ut på vår resa. Vi pedagoger har bestämt form och ramar för detta temaarbete men ambitionen med detta temaarbete är att låta barnens intresse styra kosan för vår upptäcktsfärd. Det kan komma att bli som så att vi arbetar med ett ämne under hela vårterminen gemensamt med hela vår barngrupp och det kan bli som så att vi kommer att låta barnens individuella intresse styra temaarbetets innehåll, allt beror på vad barnen kommer att visa för intresse.

För att göra barnen delaktiga i vårt temaarbete och kunna skapa oss en uppfattning på hur vi skall arbeta vidare med vårt temaarbete introducerade vi ramarna för vårt temaarbete för dem på följande sätt;

Barnen fick svara på följande frågor;

- Vad är detta för typ av bok? (Vi visade dem faktaböcker).

- Vad kan man använda dessa faktaböcker/upptäckarböcker till?

- Vad är en forskare?

- Vad vill lära dig mer om? 

För att ta del av barnens svar, se bilder längst ner i arbetet.

Vi introducerade även upptäckarboken/forskarboken och barnen fick sina böcker och en liten uppgift.

Efter att vi gjort detta kan vi konstatera att det finns många olika intresseområden och ämnen och det skall bli spännande att se vart vi hamnar. Vi har en idé men forstättning på vår upptäcktsfärd delges i vår uppföljning. Vad vi vet idag är att det finns en stor nyfikenhet att lära sig nya saker, diskutera fakta, ställa frågor och redogöra för sina tankar och kunskaper i olika ämnen, det kommer att bli en spännande resa.

Insatser - åtgärder för att nå målet

I arbetslaget;

Samtliga i arbetslaget ansvara för vårt temaarbete genomförs och drivs framåt. Vi kommer att anpassa innehållet i vårt temaarbete under arbetets gång för att  på så vis kunna tillgodose barnens önskemål och utmana dem i deras utveckling.

Arbetet med vår barngrupp;

För att tillgodose samtliga barns behov och önskemål i barngruppen har  valt att starta vår upptäcktsfärd i rymden bland stjärnbilder och planeter för att på sikt förmodligen landa nere på jorden och beröra något eller några kunskapsområden.

För att kunna ha tillgång till mycket material inom olika ämnen kommer vi att;

 • besöka biblioteket ofta, där barnen får möjlighet att låna böcker på egen hand
 • Vi fröknar tar även med våra "privata bibliotek" till avdelningen
 • Vi kommer att arbeta med vår I-pad som en sökmotor till information och bilder för att kunna komplettera innehållet från böcker eller snabbt ta reda på information som vi inte finner i våra böcker eller på så vis kunna spinna vidare på ett "nytt" ämne

Vår arbetsprocess;

Vi kommer att arbeta på ett sådant sätt att vi medveten utmanar barnen och deras intressen genom att föra resonemang och ställa utmanande frågor till dem och på så vis ta oss an barnen på deras frågor jämsides med dem. En del frågeställningar kommer vi att arbeta med i grupp, en del frågeställningar berörs i mindre grupp och vissa frågeställningar kommer vi att ta oss an med den enskilde individen, allt beror på barnens intressen.

Vi kommer kontinuerligt under våra planeringar utvärdera och diskutera vårt temaarbete och föra en löpande dialog kring nästa arbetstillfälle/arbetsmoment och även arbetsområde. Eftersom vi planerar att låta barnens intressen styra innehållet i vårt temaarbete är det viktigt att vi som pedagoger är närvarande, lyhörda och aktiva för att lyckas fånga upp barnens intressen och föra vårt arbete framåt.  

 

Hur målet ska utvärderas

Vi kommer att dokumentera vårt arbete på olika sätt. Barnen kommer i första hand att sammanställa sitt arbete i sin upptäcktsbok/forskningsbok. Vi kommer att dokumentera våra arbetsmoment med hjälp av vår I-pad och kommer under hela arbetets gång dokumentera barnens kunskapsutveckling för att sedan redogöra för våra kunskaper och synliggöra vår arbetsprocess i vår uppföljning och vår utvädring. Eftersom våra mål är efrarenhetsbaserade kommer vi att föra en diskussion kring gruppens arbetsprocess både i vår uppföljning och vår utvärdering för att på så  vis ge en bild av de kunskaper vårt temaarbete ger barnen. Vi kommer även medvetet att starta upp varje arbetsområde med någon form av sammanställning kring barnens kunskaper och tankar kring det valda området och på sikt avsluta vårt arbetsområde på samma vis.

Teoretisk bakgrund

Wallin (1993) lyfter en del perspektiv som är värda att ta fasta vid i samband med vårt temaarbete nämligen att det är viktigt att som pedagog låta barnen ta ansvar för sitt lärande och att låta deras nyfikenhet styra i arbetet framåt. Det är viktigt att se barngruppen som en resurs som besitter ett flertal förmågor som på egen hand, med lärarens vägledning kan ta sig an en ny lärandeprocess. Det är viktigt att låta barnen vara aktiva i sitt eget lärande och gemensamt samla på sig nya kunskaper och erfarenheter. Wallins tankar går hand i hand med de ambitioner vi har för vårt temaarbete nämligen det att låta barnens frågeställningar styra innehållet i vårt tema arbeteoch utgöra grunden för vår kunskapsutveckling.

 

Elfström m.fl (2014) diskuterar att barn, i likhet med vetenskasmän, utforskar, undersöker och experimenterar sin närmiljö för att på så vis komma underfund med hur världen fungerar. Det är vanligt att barn formulerar frågeställningar när de är nyfikna på ett fenomen samt provar sig fram för att finna lösningar på det aktuella problemet för att sedan se huruvida de stämnde med utgångsresonemanget. Författarna för även en diskussion kring vikten av att läraren utgår ifrån ett utforskande och underökande sätt att se på kunskap. Genom detta förhållingsätt kan läraren skapa en naturvetenskaplig utforskande kultur i sin barngrupp/klass. Vi kommer under vårt temaarbeten arbeta i linje med Elfstöms (m.fl.) tankar eftersom den främsta ambitionen med vårt temaarbete är att låta barnens intresse och frågeställningar styra innehållet i vårt temaarbete. Ett av våra enegnformulerade mål är att låta barnen få erfarenheter av ett undersökande/naturvetenskapligt arbetssätt. Enligt Harlen (1996) får barn sina förmågor att ställa frågor ifrån sina pedagoger. Om lärare uppmuntrar barn att ställa frågor leder detta till nya undersökningar och en utvecklad arbetsgång. Under vårt temaarbete kommer barnen att få äga frågeställningarna och  vi som pedagoger finns där för att handleda barnen framåt och bistå med vägledning till ny kunskap. Under vårt temaarbete tar vi fasta på ett naturvetenskapligt arbetssätt genom att ta oss an en eller flera frågeställningar för att sedan ta reda på information som skall sammanställas och provas, både praktiskt och teoretiskt. Vi vill att barnen skall få uttrycka sina kunskaper på olika sätt, både muntligt, i bild och form, text och genom skapande verksamhet

 Vi avslutar med Deweys (2004) resonemang kring lärande som är vår utgångspunkt för detta temaarbete nämligen att barns frågeställningar är tecken på nya förmågor som barn vill lära sig. Dewey menar att det är lärarens ansvar att fånga upp barnens intressen och frågeställningar.

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera vårterminens arbete med hjälp av vår I-pad och sedan delge en inblick barnens arbete i deras personliga lärloggar på Unikum. 

Efter detta temaarbete kommer ju en stor del av barnens arbete även vara samlat i deras egna Upptäcktsbok och exakt hur den slutliga formen för denna bok och redovisning kommer att se ut är i dagsläget hemlig.

Vår arbetsgång och våra arbetstillfällen/arbetsmoment kommer även att redogöras i vår uppföljning och vår utvärdering där vårdnadshavare kan få ta del av barngruppens arbete och kunskapsutveckling. 

Samverkan med vårdnadshavare

Information till vårdnadshavare;

Vi skickar kontinuerligt ut månadsbrev till föräldrarna där vi informerar föräldrarna om vad vi arbetar med för tillfället. I våra månadsbrev kommer vi även i korthet berätta om vårt temaarbete.  Vi använder oss även av vår almanacka i hallen där föräldrarna kan följa arbetet i detalj om så önskas.

Vårdnadshavares delaktighet;

Vi hoppas att vi skall kunna ha en god kommunikation med barnens vårdnadshavare och om vi saknar något som vi tror att de kan hjälpa oss med vänder vi oss till dem direkt. Eftersom barnen själva får välja ämnen inom temaarbetets ramar kan det ju vara som så att barnen kommer på att de har någon bok eller exempelvis tidning som de vill nyttja eller visa under arbetes gång, vi får se. Barnens idéer får ta oss framåt under vårterminen och vårdnadshavarnas delaktighet anpassas där efter.

Kommunikation med vårdnadshavare;

Vi berättar för föräldrarna om barnens önskemål och initiativ samt kunskapsutveckling, både i hallen i samband med lämningar och hämtningar. Under vårterminen erbjuds även utvecklingssamtal där vårdnadshavarna får möjlighet att få ta del av just sitt barns arbete kring vårt temaarbete.

Vi uppmuntrar föräldrarna att kommunicera med oss om så önskas och hoppas att de tar initiativ till detta vid behov.  

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: