Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1:a Världskriget, mellankrigstiden och Andra världskriget

Skapad 2017-01-29 16:46 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F – 9
Eleverna kommer att arbeta med före, under och efter de två stora världskrigen. Det innebär att mellankrigstiden också blir av stor betydelse i arbetsområdet. Under arbetsområdet kommer eleverna, efter önskemål, att arbeta mycket på egen hand, men också varva med gemensamma genomgångar för att samla ihop kunskaper och tankar. Eleverna kommer också att se film i syfte att få en bättre inlevelse av det som hände under krigen. Det handlar såväl om kriget som miljöer, människor, välfärd/standard i dåtidens samhällen m m. En frågeställning kommer att följa eleverna under arbetsområdet, en fråga i syfte att reflektera utifrån. Den har till uppgift att fundera på framtiden utifrån kunskap om dåtiden. Frågan kommer att finnas som en del i det prov som avslutar arbetsområdet. Arbetsområdet avslutas med ett prov onsdagen i vecka 10.

Innehåll

 

De konkreta målen nedan har till uppgift att hjälpa dig mot högre måluppfyllelse vad det gäller förmågorna i ämnet historia och samhällskunskap. Matriserna som ingår i denna PP har till uppgifta att tydliggöra förmågorna i textform med värdeord såsom ...till viss del underbyggda, underbyggda och mycket väl underbyggda.

Syfte i historia: 

- använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

- kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

- reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och - använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

De konkreta målen nedan har till uppgift att hjälpa dig mot högre måluppfyllelse vad det gäller förmågorna i ämnet historia och samhällskunskap. Matriserna som ingår i denna PP har till uppgifta att tydliggöra förmågorna i textform med värdeord såsom ...till viss del underbyggda, underbyggda och mycket väl underbyggda.

 

Konkreta mål i ämnet historia:

 • Kunna använda din kunskap om imperialism, kolonialism och nationalism i samband med att du förhåller dig till resonemang om Första världskriget
 • Utveckla kunskap om bakgrund, händelseförlopp orsak och följder runt Första V K, Mellankrigstiden och Andra V K.
 • Kunna använda din kunskap om den ökad välfärd och demokrati som växte sig starkare på många platser under tidigt 1900-tal
 • Kunna använda din kunskap om industrialismen, olika ismer och hur de används och utvecklas under tidigt 1900-tal samt
 • Kunna föra resonemang om hur demokratin utmanas i Tyskland och övergår i en diktatur, sätta ord på tänkbara orsaker, händelseförlopp och följder av detta, t ex folkmord
 • Kunna föra resonemang om hur människor i europeiska kolonier påverkas/drabbas av världskrigen
 • Kunna föra resonemang om hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i
 • Kunna föra resonemang som synliggör att du utvecklat kunskap runt historiska begrepp såsom, mellankrigstiden, efterkrigstiden
 • Förändring, förklaring och kontinuitet kan användas för att samtal, sortera och förstå historia. Kunna resonera om kunskap utifrån dessa
 • Ta del av och stärka kunskap utifrån historiska berättelser i samband med den historiska period som världskrigen utspelas i
 • Utveckla kunskap och befästa en modell för att granska trovärdigheten i historiska källor

  Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att

Syfte i samhällskunskap:

 

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Konkreta mål i ämnet samhällskunskap:

 • Utveckla kunskap om demokratiska fri och rättigheter men också skyldiheter för människor som lever i demokratiska samhällen
 • Synliggöra dina tankar runt sådant som utgör etiska dilemman men som hänger samman med rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen
 • Utveckla kunskap om samerna, som urfolk i Sverige och reflektera över hur vi icke samer förhåller oss till dem

 

Frågeställning som stöd för process och utveckling av förmågorna i ämnena:

Idag anser vissa att vi befinner oss i det 3:e världskriget eftersom terrorismen dödar skoningslöst där den inträffar. Vilka tänkbara världskonflikter kan tänkas bli verklighet i framtiden, om vi ser utifrån ett riskperspektiv?

Tänk utifrån din kunskap du bearbetat och utvecklat under arbetsområdet. Använd kunskapen om världskrigen tillsammans med det som händer idag i  världen.  Låt dig inspireras av sådant som är stort i massmedia i dag, såsom:

 

 

 • Politik som Donald Trump genomför
 • Främlingsfientliga partier som växer i storlek i demokratiska stater
 • Miljöproblem såsom global uppvärmning m m
 • Politik som Putin för
 • Även annat som du läser och hör om

Svaret på en sådan här fråga är rätt om du bygger dina resonemang på kunskap om något samt om du har ett tydligt resonemang som håller ihop. Alla perspektiv måste inte användas.

I övrigt kommer du att möta frågor som hör ihop med de konkreta målen ovan, som hjälper dig att reflektera över din kunskap samt visa den.

 

 

Matriser

Kopia av Samhällskunskap, Maserskolan grundmatris

E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Minoriteters särställning & rättigheter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Kopia av Historia, Maserskolan grundmatris

E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historians användning
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: