Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Freedom - Ett AO om demokrati

Skapad 2017-01-29 19:12 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Samhällskunskap Svenska som andraspråk Engelska Historia Idrott och hälsa Matematik Svenska
Demokrati är ett sätt att leva som innebär att människor är fria och jämlika, hjälper varandra och visar varandra respekt. I Sverige har vi nästan alltid haft demokrati och vi ser det som en naturlig del av vårt liv, inget man direkt reflekterar över eftersom det bara är där som vatten i kranen. Alla har dock inte det lika bra utan lever i skräck och förtryck med en enda önskan att få vara med och styra över sitt eget liv, få chansen att påverka sin framtid, en framtid där folket styr.

Innehåll

 

Demokrati betyder folkstyre eller folkmakt och är sammansatt av de grekiska orden demos (folket) och kratein (styre) med ungefärlig betydelse “folkstyre”.

 

I detta AO kommer du att arbeta med demokrati i alla dess olika former men även arbeta med dess motpol diktatur. Vilka kännetecken har de, hur har de utvecklats och hur ser världen, som de styr, ut just nu?

Följande ämnen ingår i detta ämnesövergripande arbetsområde: samhällskunskap, historia, svenska, engelska, matematik, idrott och rörelse.

 

Tidsplan: v 50-6

 

Hur ska du lära dig detta?

 • Uppdrag och utmaningar som redovisas på olika sätt.
 • Reflektera varje vecka kring det som du har lärt dig (dagens breakthrough). I ditt mentorsclassroom delar du dina reflektioner med din mentor, varje vecka. Ur dagens tankar föds morgondagens visioner.
 • Återkommande kunskapskoll.
 • Dagliga inslag av motion och rörelse.Svenska

Kunskap är A och O i en demokrati. Att leva tillsammans i frihet kräver mycket av många. Medvetenhet om världen runt omkring oss; vår historia, vår samtid och vår framtid. Kommunikation är viktigt. Eftersom en demokrati bygger på att människorna som lever i den är med och påverkar, tänker, lever, skapar och medskapar, bör alla ha samma möjligheter att uttrycka sig. Då behöver vi språk. Ett språk som bär. I detta AO kommer du att finslipa och utveckla din svenska för att kunna uttrycka dig så att andra kan ta del, uttrycka dig för att vara delaktig och engagerad, uttrycka dig för att kunna påverka.

retorik

satslära

meningsbyggnad

uttrycksfullhet

grammatik

Engelska

 • Retorik
 • Grammatik
 • Läs, lyssna och diskutera
 • Textanalys

Matematik

Inom detta arbetsområdet kommer du utveckla din förmåga att tolka tabeller och diagram samt hur man kan använda det för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar. Du kommer även lära dig hur lägesmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Matte ord: tabell, kolumn, tabellhuvud, rad, frekvens, frekvenstabell, stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, cirkeldiagram, vågrät axel, lodrät axel, fördelning, lägesmått, medelvärde, median

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar sam- hällen. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en förhoppningsvis demokratisk värld. I detta AO kommer du att utveckla kunskaper om och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle samt lära om de mänskliga rättigheterna och demokratiska processer och arbetssätt.
analysera (samhällsstrukturer )

reflektera (över hur individ och samhälle påverkar och förändrar varandra)

uttrycka och värdera (utifrån olika ståndpunkter)

Historia

I detta AO kommer du att arbeta med demokratisering i Sverige och hur den påverkar oss invånare. Vi kommer även att arbeta med demokratins motpol diktatur och hur det ser ut i vår omvärld.

 

Idrott och rörelse

 • Idrottshistoria
 • Ideal
 • Doping
 • Ohälsa
   Utmaningar: “Speakers Corner”, “Runda bordet samtal”, Debatt

 

Slutredovisning: “Tal till friheten”

 

Begrepp

 

Samhällskunskap

Demokrati

Diktatur

Parlamentarism

Majoritet

Folkvald

Mänskliga rättigheter

Propaganda

Rösträtt

 

Svenska

subjekt

predikat

objekt

inskjuten sats

 

poesi

prosa

retorik

patos

Matematik

frekvens

medelvärde

median

diagram

Förmågor (Big 5)  

Analysförmåga - Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

Kommunikativ förmåga - Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Begreppsförmåga - Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

Hantera information (Procedurförmåga) - Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

 Metakognitiv förmåga - Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: