Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysiktema vt-17 klass 4-6

Skapad 2017-01-30 17:36 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Fysiktema år 4-6 om energi, el och kopplingsschema, magnetism och statisk elektricitet.
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
Gemensamt fysiktema med fokus: Energi, el och kopplingsschema, magnetism och statisk elektricitet.

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

Konkretiserade mål (Varför)

Målen med undervisningen är att:

 • du får kunskap om magneter, jordens magnetfält, elektromagneter, statisk elektricitet, batterier, lampor, ficklampa och elektrisk ström
 • du tillägnar dig kunskap om begreppen inom detta område (se nedan) 
 • du får förståelse för att all materia består av atomer och hur de är uppbygda 
 • du får kunskap om hur man kopplar elektriska kretsar och kunna dess enklaste symbolspråk för - batteri med plus- och minuspol, lampa, ledning och strömbrytare

Undervisning (Vad)

Vad gör vi under lektionstid:

Energi

 • Vad energi är och energins oförstörbarhet.
 • Olika typer av energikällor och påverkan på miljön och samhället.

El och kopplingsschema

 • Elektricitetens grundegenskaper, elektriska kretsar, glödlampans delar, vilka material som leder ström, elektriska symboler.
 • Veta vad seriekoppling och parallellkoppling är i ett kopplingsschema. 

Statisk elektricitet

 • Vad är en atom, elektron och atomkärna.
 • Vad innebär elektrisk laddning och dragningskraft mellan olika/likadana laddningar. 

Magnetism

 • tillfällig magnet: ett ämne som blir magnetisk så länge det påverkas av magnetfält.
 • permanentmagnet: ett ämne som är magnetisk hela tiden.
 • elektromagnet: en magnet som får sitt magnetfält med hjälp av elektrisk ström

Arbetssätt och genomförande (Hur)

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: 

 • konstruera några tekniska lösningar som utnyttjar el, strömbrytare och vattenhjul.
 • rika möjligheter att experimentera med magnetism och koppla med elektricitet
 • använda utrustning på ett säkert sätt 
 • rita, skriva och berätta om egna reflektioner och slutsatser utifrån gemensamma aktiviteter i NO-häftet (dokumentation)
 • arbeta kreativt med olika material, prova sig fram till olika lösningar
 • Klass 4 är med i batterijakten. 
 • utvärdera i samtal och diskussion, enskilt och i helklass
 • samtala och redovisa den tekniska lösningen i grupp 

Bedömning

Detta ska bedömas utifrån dina förutsättningar:

 • din förmåga att samarbeta kring de tekniska lösningsuppgifterna
 • din förmåga att beskriva och ge exempel på begreppen vi lärt oss/arbetat med (se ovan)
 • din förmåga att göra observationer/jämförelser i experimenten
 • din fakta- och färdighetskunskap kring magnetism och elektricitet
 • din förmåga att genomföra, koppla och dokumentera enkla el-kopplingar / -experiment

Hur bedömningen ska gå till:

 • genom kontinuerliga och reflekterande diskussioner, enskilt och i grupp
 • med skriftliga och muntliga arbeten/uppgifter
 • genom observationer och dokumentation
 • genomföra ett skriftligt prov, med bedömning 
 • med samtal / diskussion i dina experiment och i arbetet i grupp / par samt enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Fy  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: