Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 3 Forntiden

Skapad 2017-02-02 11:06 i Nåntunaskolan Uppsala
En resa från istiden fram till vikingatiden.
Grundskola 1 – 3 Historia
Forntiden - ett arbete om jordens historia från istiden och fram till vikingatiden.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

 • Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.
 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer
 • Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

 

Konkretisering av kunskapskraven

 • Kunna använda en tidslinje och kunna tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Även dåtid, nutid och framtid.
 • Beskriva hur olika människor levde under de olika tidsperioderna.
 • Beskriva hur man kan se spår av forntiden både i natur och i språk och litteratur. T.ex. ha kunskap om hur skriftspråket såg ut.
 • Jämföra livet då och nu.
 • Skriva faktatexter och använda bilder till.

Undervisning och bedömning

Introduktions av arbetsområdet med hjälp av den pedagogiska planeringen.

Gemensamma genomgångar, individuellt material, gruppövningar som ger eleven möjlighet att träna på (förmågor & språkliga mål):

 • jämföra
 • beskriva
 • tidslinje och begrepp.

 

Bedömningstillfällen

 • lektioner
 • självbedömning
 • Unikum

Bedömning

Formativ:

 • Individuell återkoppling under lektion.
 • Aktiv på lektionerna.
 • Visa i olika uppgifter skriftligt och muntligt hur långt jag kommit för att nå målen.
 • Delta i grupparbete/gruppsamtal.
 • Avsluta lektion med: Vad har du/vi lärt oss detta arbetspass.

Summativ:

 

 • Uppdatering i Unikum om elevernas kunskapsutveckling

Elevdelaktighet:

Hur vill vi jobba mot målen?

 • läsa böcker
 • se filmer
 • skriva egna faktatexter
 • gemensamma faktatexter

 

 

Matriser

Hi
Bedömningsmatris år 3 Forntiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämföra
Jämföra livet då och nu. Kunna nämna några likheter och skillnader
Jämföra livet då och nu och kunna koppla till berättelser och bilder.
Jämföra livet då och nu. Kunna förklara och använda ämnesspecifika begrepp. Kunna göra kopplingar till litteratur. Kunna göra jämförelser mellan hur man levde vid de olika tidsperioderna.
Beskriva
Beskriva hur olika människor levde under de olika tidsperioderna.
Beskriva med flera exempel hur olika människor levde under de olika tidsperioderna. Kunna jämföra, se likheter och skillnader.
Beskriva med flera exempel hur olika människor levde under de olika tidsperioderna. Kunna resonera om skillnaderna. Varför är det som det är?
Beskriva
Beskriva hur man kan se spår av forntiden både i natur, i språk och i litteratur tex ha kunskaper om hur skriftspråket såg ut.
Beskriva hur man kan se spår av forntiden både i naturen, i språk och litteratur. Kunna jämföra spåren och resonera kring till vilken tid de hör.
Beskriva hur man kan se spår av forntiden både i naturen, i språk och litteratur. Kunna resonera kring spåren. Vad är det för spår och varför finns de? Hur har de uppkommit och varför lever de vidare?
Tidslinje och begrepp
Kunna använda en tidslinje. Kunna tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern, järnåldern, dåtid, nutid och framtid.
Kunna använda och förstå en tidslinje. Kunna tidsbegreppen och resonera kring varför de heter som de heter och varför de är i en viss följd. Kunna i vilken följd de kommer.
Kunna använda, förstå och rita upp en tidslinje. Kunna tidsbegreppen och fler ämnesspecifika begrepp som gör att du på ett mer utförligt sätt kan beskriva de olika tidsperioderna. Kunna fler tidsperioder som funnits i vår historia som har anknytning till forntiden. Resonera kring tidsperioderna och varför de följer varandra. Hur har människorna det och vad är det som sker som gör att en tidsperiod övergår till en annan?
Söka information
Kunna söka information från olika källor. Skriva faktatexter och använda bilder. Kunna välja ut några fakta ur en text. Kunna hitta och svara på frågor som är viktiga kring forntiden.
Fundera över källkritik, rimlighet. Söka information och kunna anteckna och välja ut viktiga delar.
Ta reda på fakta och fundera över källorna. Sökläsa, anteckna och välja ut viktiga delar. Resonera kring vad som är viktigt att kunna om forntiden. Leta efter djupare kunskaper på egen hand i böcker och på internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: